تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > منطقه آزاد اروند  > ثبت شرکت در اروند > ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

ماده 1: در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربـوط بـه کـار می رود:
1-1- کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
1-2- منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی.
1-3- سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که به موجب قـانون تأسیس شده اند.
1-4- قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب7/6/1372 مجلس شورای اسلامی.
1-5- شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
1-6- واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت ها و مالکیتهـای صـنعتی و معنـوی هـر یـک از سازمانهای مناطق آزادتجاری- صنعتی.
1-7- شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده اسـت و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می باشـد و ایـن شـخص حقـوقی تـازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می شود.
1-8 –نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه،شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده اسـت و تعهـدات آن در سـمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب میشود.

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

ایجاد و وظایف واحد ثبتی:

ماده 2: سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیتهای صـنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صـنعتی و معنـوی تأسیس می کند.
ماده 3: وظایف واحد ثبتی عبارتند از:
3-1 – ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی
3-2 – ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
3-3 – ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
3-4 – ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
3-5 – پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
3-6 – ثبت شرکت ها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
3-7 – ثبت شرکتهای بیمه مقررات حاکم در مناطق آزاد

تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی:

ماده 4: هر شرکت یا مؤسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همـان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب میشود.
تبصره 1: از تاریخ اجرای این تصویبنامه هر شرکت یا مؤسسه خـارجی بـرای اینکـه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نمایـد بایـد در کشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور- به تصدیق نماینـدگی جمهـوری اسلامی ایران در آن کشور- به تصدیق نماینـدگی جمهـوری اسلامی ایران در آن کشور- شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبـت رسیده باشد.

تبصره 2: هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویبنامه در منطقـه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه مـاه از تاریخ اجرای این تصویبنامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده 5: انواع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قـوانین ایران میتوانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است.

ماده 6: تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویبنامـه و دسـتورالعملهـای اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیـت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.
تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربـوط بـه اشـخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و بـه موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است. از سازمان مجـوز فعالیـت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ماده 7: ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارایه مدارک و اسناد زیـر بـه واحـد ثبتـی منطقه به عمل خواهد آمد:
1) اظهارنامه ثبت
2) اساسنامه شرکت
3) صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
4) صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره
5) گواهی بانکی از یکی از بانکهای منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35 ٪سرمایه نقدی
6) مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارایه اصل اختیارنامـه نماینـدگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قـوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایـران در آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنـین لازم اسـت بـرای ثبـت شـعبه یـا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سـند شرکت درکشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
تبصره 2: کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده 8 ایـن تـصویبنامـه توسـط اشـخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره 3: در کلیه موارد پس از دریافت رسید حقالثبت، اقدامات مربـوط بـه ثبـت و صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت.
ماده 8: اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی عـلاوه برقیـد تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد.
1) نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
2) نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن
3) مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران
4) تابعیت شرکت یا مؤسسه
5) میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه
6) آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه

7) مرجع ثبت، شماره محل (شهر وکشور) و تاریخ ثبـت شـرکت یـا مؤسـسه در خارج از ایران
8) فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه
9) سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام (در صورت تأسیس)
10) اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهـت اشـتغال در ایـران و منطقـه و تعیـین افـراد صلاحیتدار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها
11) قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجـوز تأسـیس یـا اختیارنامـه نمایندگی موضوع تبصره 1 ماده 7 این تصویبنامه
12) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا مؤسسه
تبصره: نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشـت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسـیله وکیـل داده شـده باشـد تسلیم شود.

ماده 9 : اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بـود و براسـاس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سـندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهرواحد ثبتی است، به تقاضا کننده ثبت بدهد.

ماده10: اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شـرکت یـا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.
ماده11: هر ذینفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضـای دریافت رونوشت مصدق نماید.
ماده 12: واحدثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یـا مؤسـسه و تغییـرات آن را حداکثر ظرف 10 روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده 13: تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری- صنعتی و ثبـت اختراعـات و اشـکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت میگیرد و شرایط ثبـت آن در واحـد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.
ماده 14: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تـصویب نامـه حـداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده 15: ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تـسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحدثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات زیر می باشد به عمل می آید:
1) نام و نام خانوادگی بازرگان
2) تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تـصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشـخاص حقیقـی خارجی
3) تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگـر و تـاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور
4) تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتبـاع خارجی
5) اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6) شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بنـد 5 مـاده 3 ایـن تصویبنامه به عمل آمده است.
7) رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
8) سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتـاب رمز تجارتی و غیره.

ماده 16: واحد ثبتی مکلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجـارتی، ظـرف حداکثر دو روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.
ماده 17: اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونـه تغییراتـی را در مفـاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.
ماده 18: اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویبنامه اسم خود را ثبت می نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ های فروش و سفارش و هـر نـوع اسـناد و مدارک تجارتی که به کار می برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیـز قیـد نمایند.

ماده 19: پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی وحقوقی طبق دستورالعملی کـه توسـط سازمان هر منطقه تعیین میشود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتـی بـه مهـر واحد مذکور ممهور خواهد شد.
ماده 20: هزینه های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسـط سازمان هر منطقه تهیه می شود، دریافت می گردد.

ماده 21: از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تـصویبنامـه، بنـا بـه تقاضـای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر صورت این گونـه اقدامات رافع مسؤولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.
ماده 22: دستورالعملهای اجرایی این تصویب نامه و فرم هـای چـاپی مربـوط توسـط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه تهیـه و بـه اجـرا گذاشته خواهد شد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).