تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > منطقه آزاد انزلی > ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

آشنایی با مقررات و ضوابط ثبت:

وظايف واحد ثبتي :

ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ايراني و خارجي
ثبت شعبه و يا نمايندگي اشخاص حقوقي خارجي
ثبت علائم و اسامي تجاري و صنعتي
ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي
ثبت دفاتر تجاري بازرگاني
پلمپ دفاتر روزانه و كل شركتهاي تجاري و غير تجاري واقع در حوزه منطقه
ثبت بانكها و موسسات اعتباري با رعايت آئين نامه هاي اجرايي و عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد
ثبت شركتهاي بيمه طبق مقررات حاكم در مناطق آزاد

تشريفات قانوني ثبت شركت ها

هر شركت يا موسسه اي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد ، شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب مي شود.
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت يا موسسه غير تجاري
مجوز فعاليت اقتصادي صادره توسط سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي
تائيد واحد ثبتي منطقه درخصوص تعيين نام شخص حقوقي در شرف تاسيس
فتوكپي شناسنامه يا گذرنامه (درخصوص اتباع خارجي )موسسين / سهامداران / مديران /بازرسان

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

وكالت نامه وكيل :

در صورتي كه تقاضاي ثبت شركت توسط وكيل به عمل آمده باشد، بايستي تسليم مرجع ثبتي منطقه شود .
ارائه دو جلد دفتر تجاري شركت (يك جلد دفتر كل و يك جلد دفتر روزنامه ) كه بايد داراي شماره ترتيب و نخ مخصوص باشد .
در صورتي كه سهامدار يا شريك شركت در شرف تاسيس داراي شخصيت حقوقي و تابعيت ايراني باشد ابتدا بايد در اجراي ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوبه اي مبني بر مشاركت و سرمايه گذاري در شركت جديد التاسيس تهيه و تنظيم شود . كه در آن :
ميزان و درصد سرمايه گذاري (سهام /سهم الشركه ) مشخص شود .
نماينده اي جهت حضور در كليه مجامع و جلسات هيأت مديره معرفي و فتوكپي شناسنامه نماينده ارائه گردد.
مصوبه مذكور به امضاء اشخاص مجاز رسيده و به مهر شركت ممهور گردد. سپس به پيوست اين مصوبه و آخرين تغييرات در صاحبان امضاء مجاز و فتوكپي اساسنامه شركت يا موسسه ضميمه گردد.
چنانچه سهامدار يا شريك شركت در شرف تاسيس داراي شخصيت حقوقي و تابعيت خارجي باشد لازم است مدارك ذيل به واحد ثبتي ارائه شود:
مصوبه هيأت مديره مبني بر مشاركت و سرمايه گذاري در شركت در شرف تاسيس كه در آن ميزان و درصد سرمايه گذاري (سهم /سهم الشركه)مشخص شده و نماينده اي را جهت حضور در كليه مجامع و هيأت مديره معرفي نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسيده باشد و به مهر شركت يا موسسه هم ممهور گرديده باشد. گواهي ثبت شخص حقوقي خارجي كه از سوي مرجع ثبتي كشور متبوع صادر شده باشد.
رونوشت اساسنامه مصدق شركت يا موسسه خارجي.
فتوكپي گذرنامه نماينده شخص حقوقي خارجي.
مراتب صورتجلسه هيأت مديره و گواهي ثبت بايد به تصديق مقامات صلاحيت دار كه امضاء و مهر در آنجا واقع شده است(مراجع ثبتي كشور متبوع ) رسيده و به تاييد سفارت ايران و در نهايت به تصديق وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران برسد.
كليه مدارك مذكور بايد توسط مترجم رسمي به زبان فارسي ترجمه گردد.

مراحل ثبت شرکت و پرداخت هزینه های ثبت:

۱- مراجعه سرمايه گذار به معاونت اقتصادي سازمان و درخواست صدور مجوز براي ثبت شركت
۲- تكميل فرم تقاضاي تعيين نام توسط متقاضي
۳- تائيد نام شركت توسط واحد ثبتي بعد از استعلام هاي مربوطه
۴- ارائه مجوز سرمايه گذاري به متقاضي توسط واحد مربوطه و در صورت نياز معرفي به ساير نهادها جهت اخذ مجوزهاي لازم
۵- ارائه مدارك ثبتي به سرمايه گذار توسط ثبت شركتها
۶- تكميل مدارك توسط متقاضي و ارائه آن به واحد ثبتي
۷- بررسي و كنترل مدارك توسط واحد ثبتي و در صورت لزوم تصحيح مدارك
۸- پرداخت حقوق ثبتي به بانك توسط سرمايه گذار و ارائه فيش آن به واحد ثبتي
۹- ثبت شركت در دفاتر ثبت شركتها
۱۰- پلمپ دفاتر تجاري
۱۱- ارائه يك نسخه از مدارك ثبتي ممهور شده به سرمايه گذار
۱۲- ارائه يك نسخه از آگهي به واحد صادر كننده مجوز جهت اقدامات آتي

نحوه پرداخت هزينه هاي ثبت شركت

حق الثبت اشخاص حقوقي و حق الثبت تغييرات و حق ثبت نام بازرگانان و حق پلمپ دفاتر تجاري نزد بانك صادرات شعبه ونوس به شماره حساب جاري
۰۲۰۷۲۰۱۱۹۰۰۰۳ بنام سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي پرداخت گردد .
اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و بر اساس قوانين و مقررات حاكم در منطقه فعاليت مي نمايند .
پلمپ دفاتر روزانه و كل شركتهاي تجاري و غير تجاري طبق دستورالعملي كه توسط سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي تعيين مي شود صورت گرفته و پس از امضاء نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور مي شود.
در شركت با مسئوليت محدود تعداد شركا حداقل ۲ نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر مي باشد

فرآيند ثبت شركت در شرف تاسیس:

فرآيند ثبت شركت در شرف تاسيس در سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي:

مرحله اول : مراجعه سرمايه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر
مرحله دوم : بررسي طرح و تعيين نام شركت در شرف تاسيس
مرحله سوم : صدور مجوز سرمايه گذاري بنام شركت در شرف تاسيس توسط واحد ذيربط در صورت عدم دارا بودن مجوزهاي لازم و يا نياز به ارائه مجوز مورد نياز از ديگر نهادها به واحد ذيربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده مي شود

پس از صدور مجوز سرمايه گذاري مراحل ذيل انجام مي گيرد:

۱- ارائه مدرك ثبتي به سرمايه گذار
۲- تكميل مدارك ثبتي توسط متقاضي و ارائه به واحد ثبتي
۳- پرداخت حقوق ثبتي به بانك توسط سرمايه گذار و ارائه فيش آن به واحد ثبتي
۴- ثبت شركت در دفاتر ثبت شركتها
۵- پلمپ دفاتر تجاري ارائه يك نسخه از مدرك ممهور ثبتي به سرمايه گذار
۶- ارائه يك نسخه از مدرك ممهور ثبتي به سرمايه گذار

فرآيند ثبت شركتهای انتقالی:

فرآيند ثبت شركتهاي انتقالي در سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي

مرحله اول : مراجعه سرمايه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر
مرحله دوم : بررسي طرح و صدور مجوز به سرمايه گذار
مرحله سوم : صدور مجوز سرمايه گذاري بنام شركت در شرف تاسيس توسط واحد ذيربط در صورت عدم دارا بودن مجوزهاي لازم ويا نياز به ارائه مجوز مورد نياز از ديگر نهادها به واحد ذيربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده مي شود اما پس از صدور مجوز سرمايه گذاري اقدامات ذيل صورت مي پذيرد
۱ – درخواست متقاضي جهت انتقال پرونده ثبتي با داشتن آگهي تصميمات مبني بر تغيير محل و ثبت در منطقه
۲- نامه به اداره ثبت مربوطه جهت انتقال پرونده پس از برگ شماري
۳- اعلام وصول پرونده توسط واحد ثبتي
۴- تكميل فرم ثبت مراتب انتقال پرونده ثبتي
۵- ثبت شركت در دفاتر ثبت شركتها
۶- پلمپ دفاتر تجاري
۷- ارائه يك نسخه از آگهي تصيمات به سرمايه گذار جهت درج در روزنامه رسمي و محلي

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

مشخصات شرکتهای فعال در محدوده منطقه آزاد انزلی:

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی