تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > قوانین ومقررات مناطق آزاد > مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

ماده 1ـ در اين آيين‏ نامه واژه‏ هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي ‏رود:
الف ــ مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ب ــ ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد.
پ ــ منطقه: هريك از مناطق آزاد.
ت ــ سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد.
ث ــ مؤسسات موضوع اين آيين‏نامه: كليه مؤسسات مذكور در ماده (2) اين آيين‏نامه.
ج ــ مؤسسات بيمه: مؤسسات بيمه‏اي كه طبق مقررات اين آيين‏ نامه مجاز به فعاليت در منطقه مي‏ باشند.
چ ــ مؤسسات بيمه متقابل: مؤسسات بيمه‏ اي كه خدمات خود را به صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مي‏ نمايند.
ح ــ مؤسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه درمقابل دريافت كارمزد، واسطه انجام معاملات بيمه و يا بيمه اتكايي بين طرف‏ها بوده وشغل او تنها ارايه خدمات بيمه‏ اي مي‏ باشد.
خ ــ شعبه: واحد تابعه يكي از مؤسسات بيمه ايراني كه در چارچوب موضوع و وظايف مؤسسه اصلي تحت نام و مسؤوليت آن درمنطقه فعاليت مي‏ كند.
د ــ نمايندگي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي كه براساس قرارداد نمايندگي با يكي از مؤسسات بيمه ايراني و مقررات اين آيين‏ نامه، انجام بخشي از موضوع و وظايف مؤسسه طرف قرارداد در امر بيمه را در منطقه به عهده گرفته است.

ذ ــ دفتر ارتباطي: دفتر مؤسسات بيمه ثبت شده در مناطق آزاد كه به منظور تسهيل ارتباط با بيمه مركزي ايران و ديگر سازمان‏ هاي ذي‏ربط در ساير نقاط كشور ايجاد مي‏ شود.

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه

تأسيس

ماده 2ـ عمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله مؤسساتي كه بنا به درخواست پيشنهاد سازمان، طبق مقررات اين آيين‏ نامه از بيمه مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي از صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد:
شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد.
مؤسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه.
تبصره 1ـ تأسيس شعبه توسط مؤسسات بيمه با رعايت مقررات اين آيين‏ نامه و ثبت درمنطقه بلامانع است.
تبصره 2ـ اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب شوراي ‏عالي بيمه مي‏ رسد امكان‏ پذير است.
تبصره 3ـ مؤسسات بيمه ايراني مشمول مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي ايران وبيمه‏ گري (اعم از دولتي و غيردولتي) مجاز به فعاليت در مناطق آزاد به يكي از اشكال زير مي ‏باشند:
الف ــ تأسيس شعبه و ايجاد نمايندگي با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‏ گري.
ب ــ تأسيس مؤسسه بيمه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات اين آيين ‏نامه.
تبصره 4ـ ضوابط ايجاد و محدوده فعاليت دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه از سوي بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 3ـ مؤسساتي كه در اجراي اين آيين‏ نامه اجازه فعاليت درمنطقه دريافت مي‏ نمايند، مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم، موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور وبيمه حمل ونقل كالاي وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يا اعتبار اسنادي آن در ايران بازشده است نمي‏ باشند. عمليات بيمه اتكايي از شمول حكم اين ماده مستثنی است.
تبصره 1ـ مؤسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه ‏اي مستقيم در منطقه را دارند نمي‏ توانند از مؤسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه اتكايي قبول نمايند.
تبصره 2ـ مؤسسات بيمه مي‏ توانند نسبت به بيمه اموال و مسؤوليت (غير بيمه اشخاص) در چارچوب اين آيين‏ نامه و رعايت قوانين ومقررات مربوط در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كنند.
تبصره 3ـ صدور بيمه نامه توسط مؤسسات بيمه‏ اي مناطق آزاد براي آن دسته از موضوعات و موارد بيمه ‏اي از طرف مؤسسات بيمه‏ اي ايراني فعال درساير نقاط كشور عرضه نمي‏ شود از شمول اين ماده مستثنی است و فهرست اين قبيل موضوعات و موارد بيمه مجاز در سرزمين اصلي، براي مؤسسات بيمه، توسط بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين مقررات، تهيه و به سازمان‏ها اعلام مي‏ شود.
ماده 4ـ حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه، نمايندگي و كارگزاري بيمه به قرار زير است:
1ـ مؤسسات بيمه مستقيم با سرمايه حداقل پانزده ميليارد ريال تشكيل مي‏ شوند كه بايد حداقل پنجاه ‏درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2ـ مؤسسات بيمه متقابل با سرمايه حداقل دويست ميليون ريال تشكيل مي‏ شوند كه بايد حداقل پنجاه ‏درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3ـ مؤسسات بيمه اتكايي با سرمايه حداقل هشتادوپنج ميليارد ريال تشكيل مي‏شوند كه بايد حداقل پنجاه‏درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4ـ مؤسسات نـمايندگي و يـا كـارگزاري بيـمه بـا سـرمـايه حـداقل سيـصد ميـليون ريال تشكيل مي‏ شوند كه بايد پنجاه‏ درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
تبصره 1ـ هر گونه تعديل در ارقام مندرج در اين ماده هر 2 سال يك بار موكول به پيشنهاد مشترك دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد و بيمه مركزي ايران و تصويب هيأت وزيران است.
تبصره 2ـ سهامداران خارجي مؤسسات موضوع اين آيين‏نامه سهم الشركه ريالي خود را بايد به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران پرداخته و يا گواهي تبديل ارز را ارايه نمايند.
تبصره 3ـ وجوه سرمايه موضوع اين ماده بايد نزد يكي از بانك هاي مورد تأييد بانك مركزي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران كه‏ ترجيحا در مناطق آزاد داراي شعبه باشد واريز شود.

مجوز ثبت و پروانه فعاليت

ماده 5 ـ ثبت مؤسسات موضوع اين آيين‏نامه در منطقه، موكول به ارايه مجوز ثبت كه توسط بيمه مركزي ايران صادر مي‏ شود و ثبت هر گونه تغييرات بعدي در اساسنامه، مديران، ميزان سرمايه و سهام مؤسساتي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارايه موافقت بيمه مركزي ايران است.
ماده 6 ـ براي تحصيل مجوز ثبت، مدارك و اطلاعات زير بايد به بيمه مركزي ايران تسليم شود:
الف ــ اساسنامه مؤسسه.
ب ــ ميزان سرمايه مؤسسه، رسيد يا گواهينامه تعهد پرداخت آن.
پ ــ سهام نقدي وغيرنقدي و نحوه پرداخت آنها.
ت ــ صورت اسامي سهامداران، بازرسان و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
ث ــ اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه معرف صلاحيت مالي و فني مؤسسه و حسن شهرت مديران آن باشد.
تبصره ـ مجوز ثبت صادر شده براي مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذكور بايد مجددا ثبت تحصيل شود.
ماده 7ـ بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف 30روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت ماده (28) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ــ مصوب ــ 1372و مقررات اين آيين‏نامه نظر خود را اعم از قبول يا رد تقاضا به طور كتبي به سازمان اعلام نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه متقاضي به نظر اعتراض داشته باشد مي‏تواند ظرف 30روز اعتراض خود را به مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تسليم كند. تصميم مجمع مزبور قطعي و لازم ‏الاجر است.
ماده 8 ـ بيمه مركزي ايران با دريافت گواهي ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه فعاليت براي بيمه اتكايي، يك يا چند رشته بيمه مستقيم و يا هر دو صادر خواهد كرد

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه

 لغو پروانه و محدود نمودن فعاليت

ماده 9ـ پروانه فعاليت صادر شده توسط بيمه مركزي ايران براي تمام رشته‏ ها يا رشته ‏هاي معين در موارد زير لغو خواهد شد:
الف ــ در صورت تقاضاي دارنده پروانه.
ب ــ در صورتي كه مؤسسه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خودرا در منطقه شروع نكرده باشد.
پ ــ در صورت ورشكستگي مؤسسه.
ت ــ در صورتي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي‏عالي بيمه، وضع مالي مؤسسه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.

ساير موارد پيش‌بيني شده در اين آيين‏ نامه.
ماده 10ـ در مواردي كه مؤسسات موضوع اين آيين‏ نامه برخلاف اساسنامه خود يا مقررات اين آيين‏ نامه يا حسب اعلام سازمان برخلاف ساير مقررات حاكم بر اين مؤسسات در منطقه رفتار نمايند، به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي‏عالي بيمه از فعاليت يا رشته‏ هاي معين يا بيمه ‏اتكايي به طور موقت يا دايم ممنوع خواهند شد.
ماده 11ـ صدور و لغو پروانه فعاليت مؤسسات موضوع اين آيين ‏نامه يا ممنوعيت آنها از فعاليت به طور موقت و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد، به هزينه خود مؤسسه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه ‏هاي كثيرالانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهدشد.
ماده 12ـ در صورتي كه پروانه فعاليت مؤسسه بيمه‏ اي براي يك يا چند رشته بيمه اتكايي بطور دايم لغو شود، بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي‏عالي بيمه، ترتيبي اتخاذ خواهد شد كه متضمن منافع بيمه ‏گذاران، بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد. ازجمله اين ترتيبات، انتقال پرتفوي مؤسسه با كليه سوابق واسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به مؤسسه ديگري كه مجاز به فعاليت در منطقه باشد خواهد بود.

 نحوه فعاليت

ماده 13ـ مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‏نامه موظفند حساب اندوخته‏ هاي قانوني و ذخائر فني خود را نگهداري ونحوه بكار افتادن آنها را به صورت مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته ‏هاي قانوني وذخاير فني براي هريك از رشته‏ هاي بيمه وميزان و طرز محاسبه، همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته‏ ها و ذخاير و نيز سرمايه مؤسسه و نحوه ارزيابي اموال منقول و غيرمنقول كه نماينده منابع مالي مؤسسات مذكور است به موجب دستورالعمل‏ هايي است كه به تصويب شوراي‏عالي بيمه مي ‏رسد.
ماده 14ـ مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‏ نامه موظفند ده ‏درصد (10%) از كليه معاملات بيمه‏ اي مستقيم خودرا نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند. بيمه مركزي ايران در قبول يا رد اتكايي مزبور مجاز مي‏ باشد.

تبصره ـ نرخ كارمزد و ساير شرايط به موجب دستورالعملي است كه به تصويب شوراي‏عالي بيمه خواهد رسيد.
ماده 15ـ اموال مؤسسات بيمه موضوع اين آيين‏ نامه همچنين اندوخته‏ ها وذخاير مذكور در ماده (13) تضمين حقوق و مطالبات بيمه ‏گذاران و بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي مؤسسه، بيمه ‏گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقديم دارند.
تبصره 1ـ در ميان رشته‏هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
تبصره 2