تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ضمائم مورد نیاز ثبت اختراع

خانه > ضمائم مورد نیاز ثبت اختراع

ضمائم مورد نیاز ثبت اختراع

ضمائم مورد نیاز ثبت اختراع

عنوان ثبت اختراع :

كه بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوری که تکنیک و ماهیت کار شما را به طور صریح معرفی می کند و مشتمل بر كلماتي مثل «بهتر»«جدید» «نو» و… نبوده و ترجيحاً بين 3 تا 10 كلمه باشد.

خلاصه ثبت اختراع :

ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم خلاصه اختراع مقرر می دارد: بيان كليتي از طرح مسئله و فرآيندهاي انجام گرفته براي خلق اثر خواهد بود

زمينه فني اختراع:

بايد گوياي شاخه اي از علم باشد كه اثر در آن شـكوفا شـده اسـت تـا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد.

خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعـات اختـراع بـه كـار مـي رود و نمي تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

1- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛

2- مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصـلي اختـراع را اجمـالاً روشـن نمايد؛

3- در صورت لزوم مشتمل بر فرمول هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا بر اساس آنهـا ويژگـيهـاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛

4- در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشـته باشـد، پـس از توضـيح خلاصـه هـر قسمت بايد نشانه هاي ارجاع دهنده به هر يك از نقشه ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛

5- عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع پيش زمينه اختراع: شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفت هايي كه در رابطه با اختراع ادعايي وجود دارد، به نحوي كه براي درك و بررسي جديد بـودن اختـراع كفايـت كنـد. مزايـا و محاسـن اختراع ادعايي جديد نسبت به اختراعات پيشين بايد به صورت واضح و دقيق بيان گـردد، بـه نحـوي كـه ويژگي جديد بودن اختراع و تأثير فني آن را روشن سازد

شرح و توصيف اختراع:

در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور كامل چه از نظر علمي (بيان علمي مسئله) و چه از نظر خلق اختراع شرح داده شود. ذكر صـريح كـاربرد صـنعتي اختـراع و همچنـين هدف اختراع ضروري است. در صورتي كه هدف از اختراع حل يك مشكل فني است، لازم اسـت ارائـه راه حل براي مشكل فني موجود همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع داده شود. توضيح اشكال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود بايد به نحوي باشد كه يـك متخصـص در آن زمينـه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاء آن را دريابد.

ارجاع به شماره هايي كه براي بيان ويژگي هـاي اختـراع در نقشه آمده است الزامي است. هدف از تهيه اين شكل ها، جدول ها و نمودارها اين است كـه شـرح فنـي اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابل فهم باشد. همچنين ارائه پيشنهاد براي بهبود و تكميل اختـراع در آينـده و نتيجـه گيـري بـه لحـاظ بيـان تـأثير اقتصادي اختراع در جوامع مختلف مفيد خواهد بود مثالها: مثالهاي كمي و كيفي از ثبت اختراع يا نتايج استفاده از اين اختراع در يك فرآيند شرح داده شود

ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم توصیف اختراع مقرر می دارد ؛توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف- عنوان اختراع باید به گونه ای مطرح شود که نکته نو آورانه و فن نوآورانه را داشته باشد.

در پیاده سازی و تنظیم توصیف كه بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوری که تکنیک و ماهیت کار شما را به طور صریح معرفی میکند و مشتمل بر كلماتي مثل «بهتر»«جدید» «نو» و… نبوده و ترجيحاً بين 3 تا 10 كلمه باشد..همچنین می بایست عنوان لاتین اختراع در این قسمت نیز ذکر گردد

(BACKGROUND OF ART) یا THE INVENTION) FILED OF):

ب- زمینه فنی اختراع مربوط

اختراعات اعم از اینکه مربوط به فرآیند یا فرآورده باشد نوآوری تکنیکی و زمینه فنی آن ممکن است یکی از شاخه های علم مانند مکانیک، الکترونیک ،شیمی، متالوژی، برق، سلاحها، فیزیک، بیوتکنولوژی، مواد زیستی، شیمی آلی، فناوری اطلاعات کشاورزی و …. باشند که مخترع باید درابتدا زمینه فنی اختراع مربوط را بیان نماید.

ج- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع:

بطورکلی اختراع به معنی ارائه راه حل نوآورانه برای حل یک مشکل فنی در صنعت است که در قالب فرآیند یا فرآورده متجلی می شود و متقاضی در وهله اول باید بیان نماید که پس از تفکر و تدبر به یک مشکل فنی در رشته ای از صنعت پی برده و برای حل آن مشکل فنی راه حل نوآورانه ای ارائه نموده تا به ذهن مخاطب و کارشناس بررسی کننده اختراع این موضوع کلید بخورد که اختراع محقق شده است و موضوع ادعایی درصورت تحقق سایر شرایط می تواند اختراع محسوب شود فلذا متقاضی باید ابتدا مشکل فنی موجود در صنعت و اهداف خود از اختراع موردنظر را بیان کند تا قابلیت اختراعی بودن موضوع محقق شود.

د- شرح وضعیت دانش فنی پیشین :

بطورکلی مخترع شخصی است که از دانش های مختلفی که در جامعه وارد حوزه قلمرو عمومی مالکیت شده است استفاده نموده و با این دانش پایه زمینه ایجاد و خلق اختراعات و فناوریهای نو را فراهم می آورد بدین ترتیب متقاضی باید دانش فنی پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد را بیان نماید به نحوی که برای درک و جدید بودن اختراع کفایت کند پرواضح است که بیان عملکردهای مختلف دانش فنی پیشین و ارزیابی و سنجش آن می تواند به نوعی مبین و روشنگر دانش گذشته باشد و با بررسی دانش موجود به نوآور بودن اختراع پی برد و بطورکلی بیان دانش فنی پیشین برای احراز گام ابتکاری الزامی است و گستره دانش فنی پیشین شامل اطلاعات عمومی و اسناد مکتوب و غیرمکتوب به زبانهای مختلف می تواند باشد .

متقاضی برای دستیابی به دانش پیشین می تواند در سایت های مربوطه جستجو نموده و یا در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (لینک راهنمای جستجو در صفحه اول سایت موجود می باشد) به سابقه یابی تکنیک خود در اختراعات ثبت شده و همچنین برای سابقه یابی در سطح بین المللی لازم است تکنیک کاری یا کلمات کلیدی در خصوص ادعای خود را به انگلیسی در http://www.google.com/patents جستجو کرده و سوابق ثبتی در سطح بین المللی را پیدا کرده و بررسی های به عمل آمده را در این قسمت ذکر نمائید

 

1- http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf

2- http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp

3- http://worldwide.espacenet.com

4- http://www.epo.org/searching.html.

ه- ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع:

در توصیف اختراع مخترع باید به طور روشن و گویا دانش موجود خود را افشا نماید و به گونه ای دانش موجود خود را تشریح کند که هرکس دارای مهارت فنی عادی، بدون ابتکار خاصی، قادر باشد با بازخوانی شرح موجود اختراع مورد نظر را بسازد و این شرح اختراع باید دقیق و کافی و بطور یکپارچه بیان شود تا افشا کافی و مؤثر و شرط ساخت اختراع (ENABLING) به طور کامل محقق شود وبیان دانش موجود وارایه راه حل برای مشکل فنی موجود باید بطور مؤثروکافی تشریح و توصیف شود.

و- توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها درصورت وجود:

به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است الزامی است.

برای درک بهتر اختراع درصورتیکه، اشکال یا نقشه یا نمودارهایی لازم باشد متقاضی باید آنرا بنحوی که یک متخصص در آن زمینه قادر باشد آنرا دریابد ترسیم و تنظیم نماید و تعبیه این بند نیز به نوعی در راستای افشای کامل و مؤثر اختراع است. لازم به ذکر است نقشه ها و نمودار باید توسط نرم افزار های مربوطه ترسیم شوند و فایل آن ها به صورت pdf یا word یا Image ارائه گردد. به عنوان مثال نقشه های مدار با نرم افزار Protel و یا PCB ارائه گردد.

اگر موضوع مورد ادعای اختراع دستگاه یا یک وسیله باشد نقشه می بایست جزئیات فنی آن را به صورت خلاصه و بصری نمایش استفاده نمایدAutoCAD و 3DMax یا spss می توانید از نرم افزار های نقشه کشی صنعتی همانند دهد

اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام به عنوان نقشه ارائه دهید و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

ز- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛

از مقایسه دانش فنی و راه حل های پیشین برای حل مشکل فنی با دانش و راه حل های ابداعی موجود مزایای اختراع قابل استخراج و فهم خواهد بود و بیان مزایای اختراع و تشریح آن سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و صنعتگران را فرصت خواهد داد تا تکنولوژی مورد ادعا را ارزیابی نموده، و درصد توفیق آن در بازار کسب و کار را بیشتر درک نمایند.

ح- توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛

در برخی از قوانین ملی کشورها علاوه بر بیان و توصیف کامل اختراع برای افشای مؤثر اختراع متقاضی باید بهترین روش اجرایی اختراع را نیز توصیف نماید و در آئین نامه به جای بهترین روش اجرایی عبارت حداقل یک روش اجرایی برای بکارگیری اختراع بکار رفته است که متقاضی بایدآنراتوضیح دهد.

ت- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع درصورتیکه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد؛

کاربرد یا کاربردهای صنعتی اختراع درصورتیکه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد باید ذکر شود و درصورت عدم ذکر صریح کاربرد صنعتی در این قسمت و عدم کفایت و گویا بودن این امر در اختراع می تواند زمینه استفاده یا سوءاستفاده از این حق رادرآینده برای افرادسودجو و رقبا فراهم آورد.

ضمائم مورد نیاز ثبت اختراع

ادعاهاي ثبت اختراع :

ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم ادعانامه اختراع مقرر می دارد:

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است؛ در چارچوب مشخصه هاي فني تعيين نمايد. هر ثبت اختراع مي تواند مشتمل بر يك يا چنـد ادعـا باشـد. ادعـا ممكن است ناظر بر فرآورده، فرآيند، فرآيند دستيابي به يك فـرآورده و يـا تركيبـي از فرآينـد و فـرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد. ادعاها بايد صريح و روشن بوده و داراي شرايط زير باشند:

1- معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهيت اختراع و شماره گذاري ترتيبي آنها در صورت تعدد؛

2- از اطلاعات افشا شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛

3- ويژگي هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت بيان نمايد؛

4- جز در موارد غير قابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها يا توصيف امتناع گردد و تا حـد ممكـن از بـه كـار بردن عباراتي مانند «همان طور كه در توصيف آمد يا «همان طـور كـه در نقشـه هـا نشـان داده شـده » خودداري شود.

5- در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا شماره صفحه نقشـه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

اختراع معمولا به دو صورت:

1. روش و فرآیندها

2.سیستمها و دستگاه ها می باشد

در مورد اول که اغلب به صورت فرایندهای شیمیایی و سنتز های آزمایشگاهی که به تولید یک محصول منجر میشود مراحل فرایندهای آزمایشگاهی (از ماده اولیه تا تولید محصول) با ذکر تک تک مراحل بیان شود و در مورد دوم که سیستم ها یا دستگاه هایی که از اجزای مکانیکی یا الکترونیکی تشکیل شده است اجزای ساخت سپس تکنیک اصلی به کاررفته در ساخت سیستم مخصوصا تکنیک قطعه جدید آن قسمت در چهارچوب مشخصه فني با جملات قابل اثبات بيان شود در ادعانامه از ذکر قابلیت ها ومزایا در ادعانامه جدا خودداری فرمایید.

نقشه ها:

ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم نقشه اختراع مقرر می دارد: در ترسيم نقشه ها بايـد نكـات زير رعايت شوند:

1- در يك روي صفحه كاغذ در قطع A4، با خطوط پر رنگ و يكدست مشكي و غير رنگي كشيده شـده و ترجيحاً در رسم آنها از ابزارهاي فني نقشه كشي يا نرم افزار مناسب استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا 2/5، از چپ 1/5، از راست 2/5 و از پايين 1 سانتيمتر باشد؛

2- وضوح و شفافيت نقشه ها به نحوي باشد كه امكان تصوير يا تصوير برداري آن ميسر شود؛

3- تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد، مگر آنكه براي فهـم اختـراع برجسـته نمـودن بخش خاصي از نقشه يا نمودار ضروري باشد؛

4- تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛

5- اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛

6- هيچ توضيحي نبايد روي نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ چنانچه كار شما يك فرآيند ميباشد بلوك دياگرام كار خود را ترسيم نماييد. توجه داشته باشید فایل نهایی را به صورت Image و یا pdf ارسال نمایید.

اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام به عنوان نقشه ارائه دهید و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی ) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

توجه: نوع و اندازه فونت نگارش: فونت فارسي مورد استفاده در نگارش متن و عناوين شرح توصيف نازنين، اندازه متن شـرح و توصـيف 14 معمولي (Regular)، اندازه عناوين شرح و توصيف Bold) 16) انتخاب شود. فونـت انگليسـي مـورد استفاده در نگارش متن و عناوين شرح و توصيف Times New Roman، اندازه متن شـرح و توصـيف 12 معمولي (Regular)، اندازه عناوين شرح و توصيف Bold) 14) انتخاب شود. فاصله بين خطوط متن شرح و توصيف (1.5 Line (Line Spacing انتخاب شود. حاشيه صفحات متن بايـد در بـالا و سـمت راست 3 و در پايين و سمت چپ 2 سانتيمتر باشد.

تمامی حقوق سایت متعلق به ثبت بازرگان می باشد