تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

خانه > درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

درخواست های مربوط به ثبت طرح صنعتی ثبت شده شامل مواردی است از جمله ای این موارد می توان:1- ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت طرح صنعتی ، 2- استعلام جهت انتقال پس از ثبت، 3- انتقال قهری، 4- درخواست استمهال، 5-درخواست اعراض از مالکیت (انصراف از مالکیت)، 6- درخواست انتقال طرح صنعتی ناشی از هبه قطعی، 7- درخواست انتقال قراردادی، 8- درخواست آگهی اصلاحی،9- درخواست تغییر نام مالک، 10- درخواست تغییر نشانی پس از ثبت، 11- درخواست تغییرنوع حقوقی، 12- درخواست تمدید، 13- درخواست صدور المثنی آگهی ثبت طرح صنعتی، 14- درخواست مجوز بهره برداری که در ادامه می توانید مشروح این موارد را مطالعه نمایید.

در ادامه به تشریح این موارد پرداخته ایم:

ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت طرح صنعتی:

جهت اخذ گواهی نامه طرح می بایست تصویر روزنامه آگهی ثبت طرح صنعتی را ارسال نمایید.

نکته: جهت اخذ گواهینامه طرح پس از ثبت درخواست مذکور ، متقاضیان اعم از مالکین در اداره حضور یافته و ذیل دفاتر را امضا نمایند و یا اینکه با وکالتنامه رسمی (اعم از دادگستری یا محضری که در دفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد) به اداره مراجعه نمایند بدین ترتیب در صورتیکه تمام مالکین قادر به حضور فیزیکی در اداره نباشند می توانند با اعطای وکالت رسمی به احدی از مالکین سایر افراد به اداره مراجعه نمایند.

1-ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3- انتخاب موضوع درخواست: ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5- ثبت اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

استعلام جهت انتقال پس از ثبت:

چنانچه متقاضی بخواهد در تعداد مالکین و یا در درصدهای مالکیت تغییر ایجاد کند ابتدا می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعلام جهت انتقال طرح را دریافت نموده و سپس تصویر نامه استعلام را به روش ذیل برای اداره ارسال نماید.

1-ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)

3- انتخاب موضوع درخواست: استعلام جهت انتقال پس از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5- ثبت اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

سپس منتظر تنظیم نامه پاسخ استعلام از سوی اداره بمانید(به محض تنظیم پاسخ توسط اداره متن آن را در خلاصه پرونده قابل رویت می باشد.) پس از مشاهده پاسخ ،با در دست داشتن اصل نامه استعلام ، برای دریافت پاسخ به اداره مراجعه نمایید.

تذکر مهم:‫حضور مالک طرح (انتقال دهنده طرح) با در دست داشتن اصل نسخه فیزیکی استعلام دفترخانه جهت اخذ پاسخ الزامی است

مدارک مورد نیاز:

– تصویر نامه استعلام دفتر خانه

درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

انتقال قهری:

انتقال قهری طرح توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می‌رسد.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال قهری اظهارنامه، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات ، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست استمهال

بعد از صدور ابلاغیه متقاضی در صورتیکه قادر نباشد ظرف موعد مقرر(30روز برای متقاضی ایرانی و 60 روز برای متقاضی غیر ایرانی) مدارک خود را اصلاح یا تکمیل نماید می تواند با ذکر دلایل، درخواست استمهال (تمدید مهلت ) نماید و اداره ثبت طرح صنعتی می تواند فقط یکبار با این تمدید مهلت موافقت نماید. دقت شود که این درخواست باید در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد . بدیهی است پس از سپری شدن مهلت قانونی پرونده کان لم یکن تلقی می گردد .

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست:درخواست استمهال، 4- تکمیل متن درخواست، 5- درج شماره ابلاغیه، 6- ثبت اطلاعات، 7- بازبینی اطلاعات، 8- دریافت شماره مکانیزه

درخواست اعراض از مالکیت (انصراف از مالکیت):

مالك طرح مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست اعراض از مالکیت (انصراف از مالکیت)، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر برگه محضری مربوط به اعراض

درخواست انتقال طرح صنعتی ناشی از هبه قطعی:

مراحل ذیل را طی نمایید.

پاسخ استعلام را که اداره صادر نموده را به دفتر خانه تحویل دهید.

صلح نامه را در دفتر خانه تنظیم و سپس دریافت نمایید.

صلح نامه را به روش ذیل برای اداره ارسال نمایید:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال طرح صنعتي ناشي از هبه قطعي، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

سپس منتظر پاسخ کارشناس بمانید ، پاسخ در خلاصه پرونده قابل رویت است ، طبق پاسخ کارشناس جهت تحویل اصل صلح نامه و دریافت رمز جدید پرونده، بصورت حضوری مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر سند صلح

درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

درخواست انتقال قراردادی:

مراحل ذیل را طی نمایید.

پاسخ استعلام را که اداره صادر نموده را به دفتر خانه تحویل دهید.

صلح نامه را در دفتر خانه تنظیم و سپس دریافت نمایید.

صلح نامه را به روش ذیل برای اداره ارسال نمایید:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال قراردادی، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

سپس منتظر پاسخ کارشناس بمانید ، پاسخ در خلاصه پرونده قابل رویت است ، طبق پاسخ کارشناس جهت تحویل اصل صلح نامه و دریافت رمز جدید پرونده، بصورت حضوری مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت طرح صنعتی

2- اصل سند انتقال طرح

3-مدارک مثبت هويت مالک حقيقي(کپي شناسنامه و کارت ملي)

4- کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

5-کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و …)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

6-وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد

درخواست آگهی اصلاحی:

درخواست آگهی اصلاحی(در‌حال حاضر پس از ثبت ‌درخواست در سامانه الکترونیکی باید مراجعه حضوری داشته باشید)

چنانچه پس از درج آگهی در روزنامه رسمی و مشاهده اشکال تایپی در آن متقاضی می بایست درخواست خود را با موضوع درخواست آگهی اصلاحی در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.لازم به ذکر است در درخواست خود می بایست عنوان اشتباه و همچنین عنوان تصحیح شده درج گردد.

**جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند ، میبایست به اداره مراجعه نمایید.**

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست آگهی اصلاحی

4- تکمیل متن درخوا ست(مورد اشتباه را ذکر نمایید)

5- ثبت اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر روزنامه منتشره دارای اشتباه

درخواست تغییر نام مالک:

چنانچه نام مالک حقوقی تغییر یابد به طور مثال شرکت فرآورده های لبنی پارس تبدیل به شرکت یاس بنفش گردد.

و یا در اشخاص حقیقی چنانچه نام مالک تغییر یابد بطور مثال از محمد طالبی به محمد تهرانی تغییر یابد از گزینه درخواست تغییرنام مالک استفاده نماید .

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر نام مالک، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت طرح صنعتی ، 2-کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی، 3-مدارک مثبت هويت مالک حقيقي(کپي شناسنامه و کارت ملي)، 4-کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و …)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز، 5- وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد، 6- معرفی نامه نماینده شخص حقوقی در صورتی که تقاضا توسط ایشان تسلیم شده باشد

چنانچه متقاضی بخواهد نشانی خود را در ثبت طرح صنعتی تغییر دهد می بایست درخواست خود را با موضوع : درخواست تغییر نشانی پس از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. لازم به ذکر است در متن درخواست خود نشانی قبلی و جدید را می بایست ذکر نماید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر نشانی پس از ثبت، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1- اصل آخرین گواهی معتبر ثبت طرح صنعتی

2- کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

3-مدارک مثبت هويت مالک حقيقي(کپي شناسنامه و کارت ملي)

4- کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و …)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

5- وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد

درخواست مربوط به طرح صنعتی ثبت شده

درخواست تغییرنوع حقوقی

چنانچه نوع حقوقی مالک طرح تغییر پیدا کند به طور مثال از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شود می بایست از گزینه درخواست تغییر نوع حقوقی استفاده نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست ( رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و… )، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییرنوع حقوقی، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت طرح

2-روزنامه منتشره تغییر نوع حقوقی

درخواست تمدید

مالک طرح صنعتی می تواند درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح را برای دوره های متوالی پنج ساله بنماید.درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره ، به عمل خواهد آمد. متقاضی میبایست درخواست خود را با موضوع درخواست تمدید در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.

در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت ياد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت طرح وجود دارد، والا ثبت طرح از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

**جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند ، میبایست به اداره مراجعه نمایید.**

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست تمدید، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک (جهت اشخاص حقیقی)

2-کپی آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات و کپی شناسنامه دارندگان حق امضا(جهت اشخاص حقوقی)

3-کپی شناسنامه و کارت ملی طراح

4-وکالت نامه مطابق با وکالتنامه ارسالی در سایت (درصورت وجود وکیل ) بدیهی است ارائه اصل وکالتنامه الزامی می باشد

5-تصاویر واضح از نمونه طرح در 5 نسخه مطابق با آخرین تصاویر تایید شده در سایت

7- ابلاغیه پذیرش

درخواست صدور المثنی آگهی ثبت طرح صنعتی

چنانچه متقاضی آگهی ثبت طرح صنعتی خود را گم کرده باشد ، برای دریافت المثنی از درخواست صدور المثنی آگهی ثبت طرح صنعتی استفاده نماید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رف