تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ارکان تعاونی مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > ارکان تعاونی مشاغل خانگی

ارکان تعاونی مشاغل خانگی

ارکان تعاونی مشاغل خانگی

ارکان تعاونی مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: ارکان تعاونی مشاغل خانگی ، مجمع عمومی در تعاونی کسب و کار خانگی ، بارزس در تعاونی مشاغل خانگی ، هیئت مدیره در تعاونی کسب  کار خانگی کیست

ماده 20

ارکان تعاونی عبارتست از :

1 -مجمع عمومی

2-هیئت مدیره

3 -بازرس/بازرسان.

– مجمع عمومی:

ماده 21 بارزس در تعاونی مشاغل خانگی

مجامع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادي و مجمع عمومی فـوق العـاده تشـکیل مـی گـردد .

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصـره 3 مـاده 33 قانون بخش تعاونی خواهد بود.

تبصره مجمع عمومی در تعاونی کسب و کار خانگی

دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریـق ……………………………………………………. صـورت می گیرد.
(یکی از روش هاي انتشار آگهی در روزنامه هاي کثیرالانتشار، پست سفارشی به آخرین اقامتگـاه قـانونی اعـلام شـده عضـو بـه تعاونی یا دیگر روش هاي قابل اثبات را انتخاب نمایید.)

– هیئت مدیره:

ماده 22 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از ………. نفر عضو اصلی و ………… نفر عضـو علی البدل است که از بین اعضاء براي مدت سه سال انتخاب می شوند.

انتخاب اعضـاي اصـلی و علـی ال بـدل در یـک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضاي اصلی به ترتیب اعضـاي علـی البـدل محسـوب مـی
شوند.

انتخاب اعضاي هیات مدیره براي بیش از دو دوره متوالی با انتخـاب حـداقل دو سـوم اعضـاي حاضـر در مجمـع عمومی بلامانع است.

(تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره 3 / 5 / 7 نفر و تعداد اعضاي علیالبدل هیات مدیره 2 / 3 / 4 نفر خواهد بود.)

تبصره 1

هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیـأت مـدیره یـک نفـر را بعنـوان نائـب رئیس و 1 / 2 نفر را بعنوان منشی انتخاب میکند.

تبصره2 بارزس در تعاونی مشاغل خانگی

در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضاي اصلی هیات مـدیره یکی از اعضاي علیالبدل به ترتیب آراء بیشتر براي بقیه مدت مقرر جانشین وي در هیأت مدیره مـی شـو د. غیبـت غیـر موجه مکرر به مواردي اطلاق میشود که عضو، علیرغم ارسال دعوت نامه، بـدون عـذر موجـ ه حـداقل در چهـار جلسـه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره3 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

اعضاي هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی کـه عضـو هیأت مدیره از محل دیگري حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافـت مـی کنـد . حـداقل و حداکثر حقوق و مزایاي هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصـویب مجمـع عمـومی تعاونی است.

تبصره 4

در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصـله مـدت لازم بـراي انتخـاب و تکمیل اعضاي هیأت مدیره، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار داده میشود که به منظـور اداره امور جاري تعاونی، براي جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مـدیره شـرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را به طور موقت و حداکثر براي مدت پنج ماه منصوب نماید.

تبصره 5 مجمع عمومی در تعاونی کسب و کار خانگی

درصورت استعفاي دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العـاده تعـاونی، مجمـع عمومی عادي بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عـزل اعضـا هیـات مدیره، مجمع عمومی عادي بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براي انتخاب هیـات مدیره جدید تشکیل می شود.

ماده 23 هیئت مدیره در تعاونی کسب  کار خانگی

پس از انقضاي مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدیـد انتخـاب نشـده باشـد هیئـت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامـه داده و مسـئولیت اداره امـور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده 24

هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، بـراي اداره امـور و اجـراي تصـمیمات مجمـع عمـومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضاي تعاونی و یا خارج از آن براي مدت سـه سـال بـه عنـوان مـدیر عامـل انتخاب کند.

نصب و عزل و قبول استعفاي مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حـدود اختیـارات، وظـایف و میـزان حقوق و مزایاي وي بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده 25 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مـدیره رسـیده بـا حضور بیش از نصف اعضاي اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت مییابـد و بـراي اتخـاذ تصـمیم راي اکثریـت اعضـا حاضر در جلسه ضروري است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت مـی گـردد و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه میرسد.

تبصره هیئت مدیره در تعاونی کسب  کار خانگی

جلسه فوقالعاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عـدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضاي هیئت مدیره تشکیل میگردد.

ماده 26 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

هیئت مدیره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صـلاحیت مجـامع عمـومی قرار داده شده، در سایر موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عملیـات تعـاونی بـا رعایـت قـوانین و مقـررات جـاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعـاونی بوده و از جمله عهده دار انجام وظایف ذیل است:

1 .دعوت مجمع عمومی عادي و فوقالعاده

2 .اجراي اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3 .نصب و عزل و قبول و استعفاي مدیرعامل و نظارت بر عملیات وي و تعیین حدود وظایف و اختیارات وي.

4 .قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافـت اسـتعفاي هریـک از اعضاي هیئت مدیره.

5 .نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسـلیم بـه موقـع گـزارش مالی و و ترازنامه به مجمع عمومی.

6 .تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7 .تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی براي تصویب.

8 .پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا ، حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومی.

9 .تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

10 .تعیین نماینده از بین اعضاي تعاونی براي حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه هایی کـه تعـاونی در آنها مشارکت دارد.

11 .تعیین و معرفی صاحبان امضاي مجاز (یک یا دو نفر از اعضاي هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) براي قراردادهـا و اسناد تعهدآور تعاونی.

12 .انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصـدي اداره امـور تعـاونی بـر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده 27 مجمع عمومی در تعاونی کسب و کار خانگی

هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نماینـدگی را در دادگاهها و مراجع قانونی ، و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 28 بارزس در تعاونی مشاغل خانگی

معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئیننامـه اي خواهـد بـود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی میرسد.

ماده 29 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضا هیئـت مـدیره حـق نـدارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشـته باشـد .

هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند

هیئت مدیره تعاونی کسب  کار خانگی

ماده30

تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدي بایـد بلافاصـله بعـد از تـاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیـرد و کلیـه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودي هاي تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شـرکتها ترتیب معرفی امضاهاي مجاز داده شود.

تبصره هیئت مدیره در تعاونی کسب  کار خانگی

شروع تصدي مشروط به این است که (در صورت عدم فوت یا قبول استعفا یا برکناري هیئـت مـدیره قبلـی ) مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدي، تا زمانیکه ترتیـب معرفـی امضـاهاي مجـاز داده نشده هیئت مدیره جدید میتواند اختیارات محدودي را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام بایـد بـا
تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.

ماده 31 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و بـه امضـاي اکثریـت اعضـاي هیئـت مـدیره سـابق و اعضاي هیئت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان تعاونی برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداري شود.

تبصره

در صورتیکه اعضاي هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصـرف غیرمجـاز در امـوال غیـر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار میگیرند.

ماده 32

استعفاي هر یک از اعضاي هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافـع مسـئولیت نسـبت بـه وظایف نخواهد بود.

ماده 33 هیئت مدیره در تعاونی کسب  کار خانگی

هیچ یک از اعضاي هیئت مدیره، بازرس/ بازرسان و مدیرعامل تعاونی نمیتواند سمت بازرسی یـا مـدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگري را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده 34

نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسـه مجمـع عمـومی عـادي بـراي ثبـت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.

ماده 35 ارکان تعاونی مشاغل خانگی

اعضاي هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

الف- شرایط عمومی

1 .ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهاي متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسـی، شـرط و ثاقـت و امانت)

2 .نداشتن منع قانونی و محجور نبودن.

3 .عدم عضویت در گروههاي محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.

4 .عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقـانونی در امـوال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

ب- شرایط اختصاصی

اعضاي هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایسـتی داراي شـرایط اخصاصـی زیـر باشند:

1 .دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم براي انجام وظایف محوله

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید