تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

استعلام و انتقال قراردادی اختراع

خانه > ثبت اختراع  > استعلام و انتقال قراردادی اختراع

استعلام و انتقال قراردادی اختراع

استعلام و انتقال قراردادی اختراع

استعلام و انتقال قراردادی اختراع

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرند شامل :انتقال قراردادی اختراع ، استعلام انتقال پس از ثبت اختراع

استعلام جهت انتقال پس از ثبت اختراع

چنانچه متقاضی بخواهد در تعداد مالکین و یا در درصدهاي مالکیت تغییر ایجاد کند ابتدا می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعلام جهت انتقال قراردادی اختراع را دریافت نموده و سپس تصویر نامه استعلام را به روش ذیل براي اداره ارسال نماید.
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط اختراع ،تمدید،انتقال اختراع و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: استعلام جهت انتقال پس از ثبت اختراع
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم اختراع
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه
سپس منتظر تنظیم نامه پاسخ استعلام از سوي اداره بمانید(به محض تنظیم پاسخ توسط اداره متن آن را در خلاصه پرونده قابل رویت می باشد.)
پس از مشاهده پاسخ ،با در دست داشتن اصل نامه استعلام ، براي دریافت پاسخ به اداره مراجعه نمایید.
تذکر مهم :حضور مالک اختراع (انتقال دهنده اختراع) با در دست داشتن اصل نسخه فیزیکی استعلام دفترخانه جهت اخذ پاسخ الزامی است
مدارك مورد نیاز:
تصویر نامه استعلام دفترخانه

درخواست انتقال قراردادی اختراع

مراحل ذیل را طی نمایید.
پاسخ استعلام را که اداره صادر نموده را به دفتر خانه تحویل دهید.
صلح نامه را در دفتر خانه تنظیم و سپس دریافت نمایید.
صلح نامه را به روش ذیل براي اداره ارسال نمایید:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص اختراع،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال قراردادی ثبت اختراع
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه
سپس منتظر پاسخ کارشناس بمانید ، پاسخ در خلاصه پرونده قابل رویت است ، طبق پاسخ کارشناس جهت تحویل اصل صلح نامه و دریافت رمز جدید پرونده، بصورت حضوري مراجعه نمایید.

مدارك مورد نیاز:

-1 اصل آخرین گواهی ثبت اختراع
-2 اصل سند انتقال قراردادی اختراع
-3 مدارك مثبت هویت مالک حقیقی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
-4 کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء براي اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی
-5 کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و …)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز
-6 وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد