تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی

خانه > اخذ مجوز  > اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی

اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی

اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی

اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی ، مسئول کسب و کار اینترنتی ، مالک کسب و کار اینترنتی ، استعلام صـلاحیت مالک کسب و کـار اینترنتی

  مالک و مسئول کسب و کار اینترنتی

 

الزامات/ روش بررسینحـــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
احراز هویت از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و امضـاي تعهـد نامـه مربوطـه توسط متقاضی در دفتر مربوطه  یا

ارسال فایل الکترونیکی تعهدنامه که با گواهی امضاي الکترونیکی تایید شـده است.

بررسیارزیــابی و احــراز هویت مالک کسب و کارهویت مالک کسب و کار  MO1
حداقل سن مدیر کسب و کار به منظور تاسیس و مدیریت یک کسب و کـار مجازي و دریافت نماد اعتماد 18 سال تمام می باشدبررسی  –سن مالک  MO2
الزام کلیه متقاضیان ذکور به ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان و یـا معافیـت از خدمت سربازي و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر.

گواهی اشتغال به تحصیل می باید در زمان ارائه داراي اعتبار زمانی باشد  .

بررسی  –دارا بــودن کــارت پایان و یا معافیـت از خـــدمت و یـــا گواهی اشـتغال بـه تحصیلMO3
ارسال کد شناسـه یکتـا بـه آدرس فیزیکـی کسـب و کـار (بـراي اشـخاص حقوقی، کد به آدرس فیزکی شرکت ارسال می گردد) و ورود کد ارسال شـده به ادرس ارائه شده توسط متقاضی در سیستم.(اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی)

در صورتی که سند مالکیت مکـان فیزیکـی کسـب وکـار اینترنتـی بـه نـام متقاضی باشد ، صحت سنجی آدرس ارائه شده صرفا هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت

لیکن در صورت استیجاري بودن مکان فیزیکی کسب و کار اینترنتی ، آدرس ارائه شده ،در مقاطع زمانی 3 ماهه صحت سنجی خواهد شد

بررسیارزیــابی و احــراز مکـــان فیزیکـــی کسب و کارمکان فیزیکی  MO4
انجام صحت سنجی از طریق برقراري تماس تلفنی با شماره تماس ارائه شدهبررسیشـــماره تمـــاستلفن مالک کسب و  MO5
مالک کسب و کار اینترنتی

الزامات مالک کار اینترنتی

الزامات/ روش بررسینحـــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
و درخواست کد شناسه یکتا که قبلا از طریق سیستم به متقاضی اعلام شده است.

در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن ثابت باشد، صحت سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت.

در صورتی که شماره تماس ارائه شـده، شـماره تلفـن همـراه دائمـی باشـد،  صحت سنجی در مقاطع زمانی 6 ماهه تکرار خواهد شد.

در صورتی که شماره تماس ارائه شده ،شـماره تلفـن همـراه اعتبـاري باشـد،  صحت سنجی در مقاطع زمانی 3 ماهه تکرار خواهد شد.(اعطاء نماد اعتماد الکترونیکی)

 

مالک کسب و کـار  اعـــم از ثابـــت و همراهکار
استعلام صلاحیت متقاضی از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا

توقف فرایند اعطاي نماد در صورت عدم تایید صلاحیت توسط نهاد مزبور  امکان درخواست بررسی مجدد و تجدید نظر متقاضیان رد صلاحیت شـده از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا

بررسیاستعلام صـلاحیت مالک کسب و کـار اینترنتی از اداره نظارت بـر اماکن عمومی ناجاصــلاحیت مالــک کسب و کار  MO6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید