تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات پزشکی

ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی (هزینه صدور مجوز نمایندگی خارجی تجهیزات پزشکی ، شرایط اخذ مجوز موسسه خارجی ملزومات پزشکی ، مدارک پروانه شرکت خارجی کالای پزشکی) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع ثبت شرکت خارجی کالای پزشکی


مشخصات مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده 2

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده3

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تعهد نامه شرکت100621
برگه نمایندگی انحصاری (LOA) لگالایز شده1003055
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01شماره مدرک: MA-WI-11

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی


شرایط مجوز موسسه خارجی ملزومات پزشکی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01بند3

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان ثبت شرکت خارجی کالای پزشکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01شماره مدرک: MA-WI-11

مدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01شماره مدرک: MA-WI-11

هزینه صدور مجوز نمایندگی خارجی تجهیزات پزشکی


عنوان هزینهمبلغ
ثبت نمایندگی850000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/068071395 /06 / 06بند

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید ثبت شرکت خارجی کالای پزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01شماره مدرک: MA-WI-11

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01شماره مدرک: MA-WI-11

مدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت شرکت خارجی کالای پزشکی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تمدید نمایندگی510000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 67337/ت53219ه مورخ 1395/06/068071395 /06 / 06بند

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت نمایندگی خارجی تجهیزات و ملزومات پزشکیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید