تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش

خانه > اخبار  > ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش

ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش

ثبت واحد تولیدی نقشه فرش

ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش ، هدف ثبت مرکز تولید طرح و نقشه فرش ، اخذ کارت شناسایی تولیدی طرح و نقشه تولیدی فرش دستباف ، پروانه بهره برداری و جواز تاسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش ماشینی

فرش دستباف به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران محسوب میشود. در این میان طرح و نقشه فـرش دسـتباف به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در پروسه تولید فرش دستباف مطرح است.

تا آنجا که از آن به عنوان مهمتـرین مزیـت نسبی فرش دستباف ایران نسبت به سایر رقبا یاد میشود.

طراحان و نقاشان فرش دستباف به عنوان تولید کنندگان این مزیت نسبی، بـا وجـودي کـه از نظـر تعـداد، درصـد بسیار پایینی را از دستاندرکاران تولید فرش دستباف تشکیل میدهند با این حال بـه سـبب نـوع کـار و محصـول تولیـدي، سـهم عمدهای در کیفیت فرشهاي تولیدي را دارا میباشند.

با توجه به نیاز تولیدکنندگان طرح و نقشه فرش به مجوزهاي قانونی جهت ادامه فعالیت و استفاده از مزایاي قـانونی ایـن مجوزها، مرکز ملی فرش ایران از طریق سازمانهاي بازرگانی استانها اقـدام بـه صـدور کـارت شناسـایی جهـت واحـدهای موجود تولیدي طرح و نقشه و همچنین جواز تأسیس و پروانـه بهـره بـرداري جهـت ایجـاد واحـدهاي تولیـد طـرح و نقشـه ، می نماید.

پروانه بهره برداری و جواز تاسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش ماشینی

واحد تولیدی طرح و نقشه:

به مکانی گفته میشود که با داشتن امکانات مورد نیاز در آن اقدام به تهیه و تولید نقشههاي فـرش مـی شـود . ایـن واحـد باید از لحاظ نور، مسائل بهداشتی و فضاي کار در حد قابل قبول بوده و داراي کاربري اداري یا تجاري باشد.

واحد تولیدی موجود(پروانه بهره برداری و جواز تاسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش ماشینی)

به واحدهاي تولیدي طرح و نقشهاي اطلاق می شود که در زمان صدور مجوز فعـال بـوده و تـاریخ تأسـیس آن حـداکثر  85/7/1 باشد.
واحدهاي تولید خانگی طرح و نقشه فرش:
به واحدهایی اطلاق میگردد که محل فعالیت آن داراي کاربري مسکونی بوده و امکانات لازم را جهـت تولیـد طـرح و نقشه دارا میباشند.

واحد تولید کارگاهی طرح و نقشه فرش:

به واحدهاي اطلاق میگردد که داراي امکانات لازم جهت تولید طـرح و نقشـه فـرش بـوده و همچنـین داراي کـاربري اداري یا تجاری باشند.

کارت شناسایی واحد تولید طرح و نقشه(ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش)

گواهی است که به نام متقاضی واحد تولیدي فعال، طبق شیوه نامه شماره 1 صادر میگردد و داراي اطلاعات ذیل است:

ـ مشخصات فردي شامل: (نام و نامخانوادگی ـ نام پدر ـ شماره شناسنامه و محل صدور ـ تاریخ و محل تولد)

ـ مشخصات اختصاصی شامل (آدرس محل فعالیت، شماره و تاریخ صدور کارت)

ـ مشخصات فنی شامل (نوع واحد اعم از کارگاهی یا خانگی)

که طبق شیوهنامه شماره 1 صادر میگردد.

جواز تأسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش:

ویژه متقاضیان تأسیس و راهاندازي واحدهاي جدید تولید طرح و نقشه است. اعتبار ایـن جـواز 1 سـال اسـت کـه بنـا بـه شرایط و تشخیص سازمان بازرگانی تا 18 ماه قبل تمدید است صاحبان جواز تأسیس ملـزم هسـتند حـداکثر تـا پایـان مـدت اعتبار جواز، نسبت به دریافت پروانه بهره برداری واحدهاي مزبور اقدام نماینـد . ایـن جـواز طبـق شـیوه نامـه شـماره 2 صـادر میگردد.

پروانه بهره برداری واحد تولید طرح و نقشه فرش:

ویژه متقاضیانی است که جواز تأسیس واحد تولید طرح و نقشه را اخذ نموده و دوره آزمایشی تولید را نیز گذراندهانـد .

این پروانه توسط سازمان بازرگانی و طبق شیوهنامه شماره 2 صادر میگردد.

تبصره1 اخذ کارت شناسایی طرح و نقشه فرش

صاحبان واحدهاي موجود تولید طرح و نقشه که حائز شرایط جواز تأسیس مـی باشـند طبـق مقـررات صـدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداري واحدهاي تولید و نقشه میتوانند پروانه بهرهبرداري دریافت نمایند.

تبصره 2 (ثبت واحد تولیدی طرح و نقشه فرش)

معرفی متقاضیان براي دریافت تسهیلات بانکی منوط به تکمیل طرح توجیهی فنی و اقتصادي میباشد.

اخذ کارت شناسایی نقشه فرش

اهداف:

1ـ شناسایی و اخذ آمار و اطلاعات موجود از واحدهاي تولید طرح و نقشه فرش کـه بـه صـورت کارگـاهی یـا خـانگی فعالیت میکنند.

2ـ کسب اطلاعات از وضعیت اجتماعی و اقتصادي طراحان و نقاشان فرش

3ـ سازماندهی واحدهاي تولید طرح و نقشه فرش و هویت بخشی به آنـان بـه عنـوان یکـی از عـواملی مهـم تولیـد فـرش دستباف

4ـ تسهیل در امر اعطاي تسهیلات و اعتبارات در جهت ارتقـاء کیفیـت طـرح و نقشـه فـرش و همچنـین حفـظ و توسـعه اشتغال در این زمینه

5ـ ارتقاء منزلت شغلی طراحان و نقاشان و همچنین کمک به بهبود وضعیت اقتصادي آنان

6ـ برنامهریزي در جهت ارائه آموزشهاي ارتقاء سطح مهارت طراحان و نقاشان

7ـ کمک به ایجاد تشکلهاي صنفی و انجمنهاي مربوط به طراحان و نقاشان

8ـ کمک به ایجاد واحدهاي جدید تولید طرح و نقشه در راستاي هماهنگی تولید فرش دستباف با نیاز بازارهاي هدف

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید