تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

خدمات فنی پشتيبانی كانتينر

خانه > اخذ مجوز  > خدمات فنی پشتيبانی كانتينر

خدمات فنی پشتيبانی كانتينر

مجوز خدمات فنی پشتيبانی كانتينر

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر105551391 / 03/ 07ماده8

فرآیند صدور مجوز
هزینه صدور مجوز پشتتیبانی کانتینر

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خدمات فنی پشتيبانی كانتينر


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
تصویر حکم کارگزینی10037
نامه معرفی امضاء مقامات مجاز10403
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
تصوير سابقه بیمه10961
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
گواهینامه زبان انگلیسی12499
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر105551391 / 03/ 07مواد 4 و5

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر105551391 / 03/ 07ماده(6) بند (1)

هزینه صدور مجوزهزینه صدور مجوزفرآیند تمدید مجوز خدمات فنی پشتيبانی كانتينر


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394 / 03 /31ماده 186

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز خدمات فنی پشتيبانی كانتينر


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر105551391 / 03/ 07بند 9، 11 و 12 ماده ششم

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394 / 03/ 31ماده 186

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیين‌ نامه صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعاليت شركت هاي خدمات فني پشتيباني کانتينر105551391 /03 / 07ماده (9)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید