تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

دستورالعمل فعالیت ، سرمایه و مجوز صرافی ۱۴۰۰

خانه > اخبار  > دستورالعمل فعالیت ، سرمایه و مجوز صرافی ۱۴۰۰

دستورالعمل فعالیت ، سرمایه و مجوز صرافی ۱۴۰۰

دستورالعمل فعالیت صرافی

دستورالعمل فعالیت ، سرمایه و مجوز صرافی 1400

مواردی ک در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : دستورالعمل فعالیت صرافی 1400 ، دستوالعمل سرمایه صرافی ، دستورالعمل دریافت مجوز صرافی ، دستورالعمل اجازه‌نامه صرافی

برای مطالعه کامل دستورالعمل اجرایی تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مقاله ما را با عنوان دستورالعمل اجرایی صرافی 1400 مطاله کنید.

دستوالعمل سرمایه صرافی

ماده ۱۰

حداقل مبلغ سرمايه به منظور تأسيس و فعاليت صرافي تضامني و صراف ي وابسته به مؤسسات اعتباري در استان تهران و شهرهاي بزرگ (اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، کرج، مشهد، قم و اروميه) مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ يکصد و سي ميليارد ريال تعيين ميگردد که لازم است قبل از ثبت صرافي تمامًا به صورت نقدي نزد يکي از مؤسسات اعتباري توديع گردد.

تبصره ۱

بانک مرکزي ميتواند نسبت به تغيير حداقل سرمايه موضوع اين ماده حسب شرايط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نمايد.

تبصره ۲

حداقل ٧٠ درصد از سرمايه صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري، همواره بايد به طور مستقيم متعلق به مؤسسه اعتباري ذيربط باشد. مابقي سرمايه صرافي هاي مزبور حسب مورد بايد متعلق به اشخاص حقوقي زيرمجموعه مؤسسه اعتباري باشد.

تبصره ٣ دستورالعمل فعالیت صرافی

هرگاه زيان انباشته صرافي از ٥٠ درصد سرمايه ثبت شده بيشتر شود، هيأت مديره مکلف است نسبت به يکي از موارد ذيل اقدام نمايد:

١ – افزايش سرمايه نقدي حداقل به ميزان زيان انباشته؛

٢ – کاهش سرمايه ثبتي به ميزان سرمايه موجود، مشروط بر آنکه سرمايه جديد کمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت صرافي نشود؛

٣ – انحلال صرافي.

تبصره ٤ دستوالعمل سرمایه صرافی

افزايش سرمايه توسط صرافي به طرق زير امکانپذير است:

۱ – به صورت واريز نقدي به پول رايج کشور به حساب صرافي؛

۲ – از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاري شرکا (برای صرافی تضامنی) مبتني بر صورتهاي مالي حسابرسي شده.

اجازهنامه

ماده ۱۱ دستوالعمل سرمایه صرافی

بانک مرکزي در صورت تأييد اساسنامه، احراز صلاحيت مؤسسين، شرکا و سهامداران، اعضاي هيأتمديره و مديرعامل صرافي، توديع کامل سرمايه، بررسي منشأ تأمين وجه توديع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانوني و همچنين احراز ساير شرايط موضوع اين دستورالعمل ظرف مدت ده روز کاري پس از تکميل مدارک و مستندات لازم، نسبت به صدور اجازهنامه تأسيس اقدام مينمايد. مدت اعتبار اجازهنامه تأسيس، حداکثر شش ماه پس از صدور است. اجازهنامه تأسيس صرافي صرفًا به منظور انجام امور ثبتي صادر ميشود و شروع به فعاليت صرافي منوط به کسب اجازهنامه فعاليت از با نک مرکزي است.

تبصره ۱

صرافي موظف است حداکثر ظرف يک سال از تاريخ ثبت، نسبت به أخذ اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايد.

تبصره ۲ دستوالعمل سرمایه صرافی

در صورت وقوع موارد خارج از اراده و اختيار صراف ي به تشخيص بانک مرکزي، مدت مذکور صرفًا براي يک بار و به مدت حداکثر سه ماه ديگر با موافقت آن
بانک قابل تمديد ميباشد.

تبصره ۳

در صورتي که صرافي پس از گذشت مهلت هاي مقرر ، نسبت به أخذ اجازهنامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام ننمايد؛ ضمن کانلميکن تلقي شدن اجازه نامه تأسيس و عدم صدور اجازهنامه فعاليت، صرافي موظف به انحلال قانوني شرکت است.

ماده ۱۲

اجازهنامه فعاليت براي بار اوّل با مدت اعتبار دو سال صادر و اعطا مي گردد و براي دفعات بعد و در صورت تأييد عملکرد صرافي توسط بانک مرکزي و تکميل مدارک و مستندات لازم، با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمديد ميباشد.

ماده ۱۳ دستورالعمل دریافت مجوز صرافی

بانک مرکزي در صورتيکه تشخيص دهد مؤسسين قادر به تأسيس و راه اندازي صرافي نميباشند و يا اطلاعات کذب و نادرست ارايه نمودهاند، حسب مورد از صدور اجازهنامه تأسيس و يا فعاليت خودداري مينمايد.

ماده ۱۴

مؤسسين، سهامداران، شرکا و مديران صرافي مجاز به فروش و واگذاري اجازه نامه فعاليت صرافي به غير در قالب هيچيک از عقود از جمله عقد اجاره، نميباشند.

ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت صرافی

هرگونه تغيير و جايگزيني در شرکا براي صرافي تضامني يا سهامداران براي صرافی سهامي خاص مشروط به رضايت تمام شرکا (براي صرافي تضامني)، احراز شرايط لازم و موافقت بانک مرکزي است.

تبصره

انتقال سهام صرافي سهامي خاص صرفًا به مؤسسه اعتباري امکانپذير است.

ماده ۱۶

صرافي هاي تضامني موظف به ارايه ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانکي به نفع بانک مرکزي در قبال دستورات نظارتي بانک مرکزي، به ميزان حداقل ۵۰ درصد آخرين سرمايه ثبتي صرافي ميباشند.

تبصره ۱

وجه ضمانتنامه مذکور يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانک ي در قبال خسارات وارده به مشتريان صرافي يا بدهي صرافي به اشخاص ثالث قابل مطالبه و توقيف نميباشد و هرگونه اختلافات و دعاوي احتمالي صرافي با مشتر يان و اشخاص ثالث تابع قوانين و مقررات مربوط است و هيچگونه مسئوليتي از اين بابت متوجه بانک مرکزي نميباشد.

تبصره ۲ دستورالعمل دریافت مجوز صرافی

صرافي موظف است قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانت نامه بانکي نسبت به تمديد ضمانت نامه بانکي اقدام نمايد. در صورت ابطال مجوز صرافي و يا چنانچه صرافي به هر علتي فعاليت نداشته باشد و يا منحل شود، اشخاص ذيربط مکلفند وفق نظر بانک مرکزي تا خاتمه امر تصفيه، نسبت به تمديد ضمانتنامه بانکي اقدام نمايند.

ماده ۱۷

مديرعامل و اعضاي هيأت مديره صرافي، در مقابل خساراتي که ناشي از تخلف و يا ترک فعل بنا به تشخيص مراجع ذيصلاح، متوجه مشتريان ميشود، مسئول و متعهد جبران خواهند بود.

ماده ۱۸ دستوالعمل سرمایه صرافی

انجام عمليات صرافي، در خارج از نشاني مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافي و اجازهنامه فعاليت صرافي يا مجوز شعبه، به استثناي عمليات صرافي در بسترهاي معاملاتي برخط داخلي در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي ممنوع بوده و جابه جايي و انتقال صرافي از نشاني مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافي و اجازه نامه فعاليت صرافي به ساير نقاط، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي ميباشد.

ماده ۱۹ دستورالعمل اجازه‌نامه صرافی

صرافي موظف است اجازهنامه فعاليت ، نرخ هاي خريد و فروش ارزها و مسکوک گران بهای ضربشده توسط بانک مرکزي و ساير اطلاعاتي که توسط بانک مرکزي اعلام خواهد شد را در محل صرافي بهطور واضح در معرض ديد عموم قرار داده و همچنين در صورت برخورداري از تارنما، در تارنماي خود نيز درج نمايد.

تبصره

خريد و فروش ارز توسط صرافي صرفًا بايد بر مبناي نرخ اعلامي در محل صرافي يا تارنماي آن انجام شود.

ماده ۲۰

دريافت و نگهداري وجوه ارزي و ريالي به صورت اماني، انجام عمليات بانکي از جمله اخذ سپرده و يا اعطاي تسهيلات توسط صرافي ممنوع ميباشد.

تبصره دستورالعمل دریافت مجوز صرافی

در مورد صرافيهاي وابسته به موسسات اعتباري، نگهداري وجوه ارزي به صورت اماني در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزي از شمول اين ماده مستثني ميباشد.

ماده ۲۱ دستورالعمل اجازه‌نامه صرافی

انجام معاملاتي که مبادله ارز، مسکوک فلزات گران بهای ضربشده توسط بانک مرکزي و ريال به روز يا روزهای آينده موکول شده و منجر به تحويل ارز، ريال يا مسکوک نشده و صرفًا تفاوت قيمت تسويه ميگردد، توسط صرافي ممنوع ميباشد.

ماده ۲۲

هرگونه معاملات آتي و سلف ارز، آتي و سلف سکه طلا توسط صرافي فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغي بانک مرکزي مجاز خواهد بود.

ماده ۲۳ دستورالعمل فعالیت صرافی

هر گونه عمليات صرافي در بسترهاي معاملاتي برخط داخلي و استفاده از رمز ارزها ي استخراج شده داخلي براي واردات صرفًا بر اساس ضوابط ابلاغي بانک مرکزي قابل انجام خواهد بود.

ماده ۲۴

در صرافي تضامني، مانده بدهکار حساب جاري شرکا در هيچ زماني نبايد از مابهالتفاوت حقوقصاحبانسرمايه و سرمايه ثبتي صرافي بيشتر باشد.

ماده ۲۵ دستورالعمل اجازه‌نامه صرافی

در صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري مجموع تعهدات مالي ناشي از حواله هاي صادره به مشتريان، در هر زمان حداکثر به ميزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأييدیه هي أت مديره مؤسسه اعتباري مبني بر ايفاي کامل تعهدات مذکور توسط صراف ي وابسته ميباشد.

« تعهدات مجاز » ماده ۲۶ -تعهدات فروش توسط صرافي تضامني در هر لحظه نباي د بيشتر از تعيين شده توسط بانک مرکزي بر مبناي ضرايبي از سرمايه ثبتي صرافي و کل فروش قطعي (مختومه) سالانه صرافي در سامانه ارزي اعلامي توسط بانک مرکزي، باشد.

تبصره ضرايب سرمايه ثبتي و فروش قطعي و همچنين سقف تعهدات مجاز توسط بانک مرکزي تعيين ميشود. حد » ماده ۲۷ -وضعيت باز ارزي (تفاوت خريد و فروش ارز) صرافي در هر لحظه نبايد بيشتر از تعيين شده توسط بانک مرکزي بر مبنا ي ضر ايبي از سرما يه ثبت ي صراف ي و « مجاز فروش سالانه صرافي در سامانه ارزي اعلامي توسط بانک مرکزي باشد.

تبصره ضرايب سرمايه ثبتي و فروش توسط بانک مرکزي تعيين ميشود.

ماده ۲۸

سقف خريد و فروش نقدي ارز براي هر شخص حقيقي يا حقوقي تابع ضوابط ابلاغي بانک مرکزي ميباشد.

ماده ۲۹

کارمزد دريافتي صرافي بابت عمليات مربوط به حواله هاي ارزي تابع ضوابطي است که توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ ميشود.

ماده ۳۰ دستورالعمل اجازه‌نامه صرافی

صرافي موظف است اطلاعات مربوط به عمليات صرافي را همزمان با وقوع رويداد در چارچوب تعيين شده توسط بانک مرکزي حسب مورد، در سامانههاي اعلامي از سوي بانک مرکزي و يا در سامانه حسابداري مختص به صراف ي، منطبق با استانداردها ي حسابداري ثبت نمايد.

ماده ۳۱

صرافي موظف است گزارش و صورتهاي مالي ساليانه حسابرس يشده را به همراه گزارش برگزاري مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي تهيه و به بانک مرکز ي ارسال نمايد.

ماده ۳۲

حسابرس مستقل صرافي بايد از ميان اعضاي جامعه حسابداران رسمي اي ران انتخاب شود.

تبصره

حسابرس مستقل ميتواند حداکثر براي سه سال متوالي حسابرسي صرافي را برعهده داشته باشد. صرافي موظف است در صورت تغيير حسابرس مستقل قبل از پايان مدت مذکور مراتب را به بانک مرکزي اطلاع دهد.

ماده ۳۳ دستورالعمل فعالیت صرافی

صرافي مجاز به خريد و فروش مسکوک فلزات گرانبهاي ضرب شده توسط بانک مرکزي ميباشد.

تبصره صرافي در قبال خريد و فروش مسکوک فلزات گرانبهاي ضرب شده توسط بانک مرکزي، ملزم به ارايه فاکتور معتبر با امضاء و ممهور به مهر صرافي و به نام و امضاي مشتري تا زمان عملياتي شدن سامانهاي که بدين منظور ظرف مدت يک سال توسط بانک مرکزي ايجاد خواهد شد، ميباشد.

ماده ۳۴

صرافي در قبال انجام هر نوع عمليات صرافي، ملزم به ارايه رسيد سامانههاي اعلامي بانک مرکزي داراي شناسه يکتا و با امضاء و ممهور به مهر صرافي و به نام و امضاي مشتري ميباشد. همچنين صرافي بايد شماره سريال ارزهاي مورد معامله را ثبت و يک نسخه از آن را به مشتري ارايه دهد.

دستوالعمل سرمایه صرافی

ماده ۳۵

آن بخش از وجوه متعلق به صرافي که نزد مؤسسات اعتباري نگهداري مي شود بايد صرفًا در حسابهايي به نام و تحت مالکيت صرافي قرار داشته باشد و صرافي موظف است تمامي عمليات صرافي را از طريق حسابهاي مذکور انجام دهد. انجام عمليات ،« سهامداران » ،« شرکا » صرافي و يا نگهداري وجوه متعلق به صرافي از طريق حساب و غيره تحت هر عنوان ممنوع ميباشد. « کارکنان »

تبصره ۱ دستورالعمل دریافت مجوز صرافی

صرافي مکلف است مشخصات تمام حسابهاي ريالي و ارزي خود، را به بانک مرکزي اعلام دارد.

تبصره ۲ دستورالعمل اجازه‌نامه صرافی

صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري مجاز است با تأييد بانک مرکزي از حساب مؤسسه اعتباري متبوع در خارج از کشور استفاده نمايد. « صرافي » ماده ۳۶ -نام ثبتي و نشان تجاري ثبت شده صرافي بايد بهطورکامل همراه با ذکر کلمه و نوع شرکت (تضامني يا سهامي خاص) و شماره ثبت شرکت، در کليه مکاتبات، فاکتورها، رسيدها، مهرها و امور تبليغاتي صرافي درج گردد. در نام صرافي تضامني و يا « مؤسسه اعتباري »

ماده ۳۷ -استفاده از تمام يا بخشي از عنوان در تبليغات صرافيهاي مذکور، ممنوع « مؤسسه اعتباري » استفاده از نشانههاي متعلق به مي باشد. ،« اجازه نامه فعاليت » ماده ۳۸ -صرافي موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور نسبت به شروع فعاليت اقدام و مراتب را بهصورت کتبي به بانک مرکزي اعلام نمايد.

تبصره – توقف فعاليت صرافي براي مدتي بيش از ده روز کاري، صرفاً با موافقت بانک مرکزي مجاز است.

ماده ۳۹

حضور مديرعامل يا يکي از اعضاي هيأتمديره در محل صرافي الزامي ميباشد. در مورد شعب صرافي وابسته به مؤسسه اعتباري، حضور رئيس شعبه یا معاون وی در محل شعبه صرافي الزامي است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های