تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی ، اهداف تعاونی مشاغل خانگی ، موضوع فعالیت تعاونی کسب و کار خانگی

ماده 1 نام تعاونی مشاغل خانگی

نام شرکت تعاونی……………………………………. و نوع آن …………………………. اسـت کـه در ایـن اساسـنامه بـه اختصار تعاونی نامیده می شود.

(درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط بـه تولیـدات کشـاورزي، دامـداري، پـرورش و صـید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهري روستایی و عشایري، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینهـا فعالیـت کنـد . نوع آن تولیدي خواهد بود.

درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندیهاي مشترك اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیـه مسـکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع هاي مسکونی، خدمات صادرات، اداري، آموزشی، بهداشتی درمـانی، مشـاوره اي، اشـتغال و سـایر زمینه ها براي اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدي- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جاي خـالی حسـب مورد عبارت تولیدي یا توزیعی و یا تولیدي- توزیعی درج شود.)

ماده 2 -اهداف تعاونی مشاغل خانگی

1 -ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاري و تعاون عمومی.

2-تأمین نیازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3………………………………………………………………….

4…………………………………………………………..

(بندهاي 1 و 2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعـاونی در جاهـاي خـالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از :

تأمین اشتغال اعضاء

تـأمین نیازهـاي حرفـه اي و شـغلی اعضـاء

تـأمین نیازهـای مصرفی

رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء تأمین مسکن اعضاء و . . . .)

ماده3 – موضوع فعالیت تعاونی کسب و کار خانگی

1 -تأمین نهادههاي مورد نیاز و توزیع و فروش محصولات آنها با تأمین حداکثر منافع اعضاء.

2 -تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ مناسب.

3 -اطلاع رسانی بازار,دریافت سفارشات و انتقال آنها به اعضاء.

4 -ایجاد فروشگاههاي دائمی, نمایشگاههاي مجازي و نمایشگاههاي موسمی داخلی و بینالمللی با مشـارکت و مطابق با منافع اعضاء

5 -توانمند سازي اعضاء در زمینه فنی و حرفهاي و مدیریتی متناسب با نیاز مشتریان.

6 -کمک به افزایش کیفیت محصولات و رفتار حرفهاي اعضاء.

7 -ایجاد بِرَند و مارك معین و انجام تبلیغات مناسب و استفاده از ارزش افزوده ناشی از بِرَند.

8 -کمک به اعضاء در زمینه هاي اداري، مالی و حقوقی.

9 -اجراي طرحهاي تحقیقات بازار و استقرار واحد d&R مشترك براي اعضاء.

10 -ارائه کمکهاي اداري وحقوقی به اعضاء. (اهداف تعاونی مشاغل خانگی)

11 -انجام بیمه و سایر فعالیتهاي پشتیبانی و رفاهی براي اعضاء.

12 -ایجاد فضاي مناسب براي ارائه خدمات جانبی مورد نیاز مشاغل خانگی نظیر سالن مشترك.

13 -ایجاد روحیه همکاري و تقویت حس وفاداري و صداقت در دارندگان مشاغل خانگی.

14 -کمک به اجراي دورههاي آموزشی عمومی و تخصصی موردنیاز اعضاء

15 -اخذ تسهیلات مناسب براي تعـاونی و اعضـاء از طریـق عقـد تفـاهم نامـه بـا بانکهـا و سـایر مؤسسـات مـالی و اعتباري

16 -نظارت بر عملیات ایجاد و شکلگیري شغلی اعضاء (شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی)

17 -اعمال نظارتهاي قانونی واگذار شده از سوي دستگاههاي ذیربط در چارچوب قراردادهاي منعقده

18 -نظارت بر نحوه توزیع و مصرف تسهیلات و کمکهاي مالی

19 -نظارت بر اجراي قراردادها و توافقنامه ها

20 -نظارت بر کیفیت محصولات وخدمات

21 -ارزیابی سطح مهارت و دانش مورد نیاز

22 -همکاري با دستگاههاي اجرایی در جهت اعمال نظارتهاي قانونی مربوطه

23-صدور گواهینامه فنی و حرفهاي ( دانش ومهارت)

24 -نظام مند کردن تسهیلات و کمکهاي مالی به اعضاء

25 -اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباري از بانک توسعه تعاون و سایر منابع بانکی و دیگـر مؤسسـات مالی اعتباري و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

26 -اخذ کمک و هدایاي نقدي و غیرنقدي از دولت , اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نهادها.

27 -تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون.

28 -مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.

9 -سرمایه گذاري و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یـا سـایر شـرکتها و مؤسسـات عمـومی , تعـاونی و یـا خصوصی.

30 -مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره هاي آموزشی تخصصی براي ارتقاي سـطح تولیـد و خدمات(اهداف تعاونی مشاغل خانگی).

31 – …………………………………

32 – …………………………………

(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادي ذیربط در وزارت تعاون رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند براي انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.)

تبصره1 -درصورتیکه براي انجام هریک از فعالیتهاي موضوع تعاونی، نیاز به اخـذمجوز از مراجـع ذیصـلاح قـانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره2……………………………………. –

تبصره3……………………………………. –

(حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصرههاي دیگري اضافهشود.)

ماده 4 -حوزه عملیات تعاونی شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

حوزه تعاونی ……………………………………… می باشد.

(محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا، شهر، شهرستان، استان یا سراسر کشور نوشته شود.)

ماده 5 – مدت تعاونی از تاریخ ثبت ………………………………… است.

(مدت تعاونی می تواند نامحدود و یا براي مدتی محدود تعیین شود، در هر حال در تعاونیهاي مسکن مـدت محـدود و حـداکثر 5 سال خواهد بود.)

مـــاده 6 -مرکـــز اصـــلی عملیـــات تعـــاونی ………………………………………………………..و نشـــانی آن …………………………………………………………………………………………………………………………… است.

هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضـا در مورد تغییر آن (آدرس دفتر مرکزي) اقدام کند. دراینصورت  میبایست موضوع از طریق اداره کـل تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی استان محل به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوري اسـلامی ایـران اقدام گردد.

(شهر و یا روستایی که اداره امور تعاونی درآن مستقر است بعنوان مرکز اصلی تعاونی باید نوشته شود؛ نشـانی دفتـر مرکـزي نیـز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.)

ماده 7 -سرمایه اولیه تعاونی مبلغ…………………………………. ریالاستکـه بـه ……………… سـهم …………………. ریـالی منقسم گردیده است.

مبلغ……………………………… ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ……………………………… ریال آن توسط………………..

(دستگاههايموضوعماده17قانونبخش تعاونی درصورتیکهشریک تعاونی باشند باید نوشـته شـود )

تأمین و معادل ……………………………….. ریال نیز به صورت آورده غیر نقدي توسط اعضاء/دستگاههاي موضـوع مـاده 17 قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد.

موضوع فعالیت تعاونی کسب و کار خانگی

ماده 8 -هریک از اعضاي تعاونی باید حداقل معادل یکسوم مبلـغ اسـمی سـهامی راکـه خریـداري نمـوده، درموقـع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادي تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخـت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند.

ماده 9 – سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادي تصویب نماید کـه بعضـی از اعضا سهم بیشتري تأدیه نمایند.

دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ….. درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.(موضوع فعالیت تعاونی کسب و کار خانگی)

ماده 10 -سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدیـد بـا موافقت هیئت مدیره و با رعایت ماده 9 مجاز می باشد.

ماده 11 -تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد بـراي هریـک از اعضـاء بـه میـزان سهامی که خریداري کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره1 -ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و داراي شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبـت آن و مبلـغ اسـمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضاي مدیرعامل و یک نفر از اعضاي هیئـت مـدیره که داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید بـه اعضـا گواهینامـه موقـت سـهم کـه معرف تعداد،مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره2 -نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعـاونی بـه ثبـت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید