تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

خانه > اخذ مجوز  > شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی ، نحوه ارایه خـدمات پـــــس از فـــــروش در وب سایت  ، نگهداري سوابق هر خرید ، ارایـه پیش فاکتور و فــاکتور عــادی بــه مصــرف کننــده ، اعـلام روش ارسـال کـالا برای مصرف کننده ، اعلام مدت زمان تحویل و….

الزامات/ روش بررسی شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

نحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
بندي و..
الزام کلیه کسب و کار هاي اینترنتی ارائه کننده کالا ، به بیـان شـفاف روند مرجوع نمودن کالا توسط مصرف کننده، نحوه اعـلام انصـراف از خرید کالا و دریافت خدمات و نیز اعلام نحوه و شرایط فسخ قـرارداد خـدمات ، مطـابق مـاده 38 قـانون تجـارت الکترونیکـی در صـفحه »قوانین و مقررات« و صفحه »راهنماي خرید«،»پیش فـاکتور « و یـا

»فاکتور خرید«.

نحـوه اعـلام انصـراف از خریـد کـالاو یـا دریافـت خـدمات توسـط مصرف کننده، می باید از طریق هر روش قابـل ثبـت و اسـتناد ماننـد ارسال پیام و یا ایمیل صورت گیرد. بر این اساس اعلام تلفنـی قابـل استناد نیست.

به جز موارد مربوط به کالاهاي معیوب کـه مطـابق قـوانین مربوطـه پیگیري خواهد شد.

خود اظهارياعلام نحـوه رونـد بـازپس گیري کالاي فروخته شده از مصــــرف کننــــده و همچنین نحـوه و شـرایط

فسخ قرارداد ارائه خدمات

 

تشـــریح رونـــد مرجوعی کالا  و

نحــــوه فســــخ خدمات

MT4
الزام کلیه کسب و کار هاي اینترنتی بـه اعـلام شـفاف نحـوه و زمـان بازپرداخـت وجـه پرداختـی توسـط مشـتري در صـفحه »قـوانین و مقررات« ویا صفحه »راهنماي خرید«

تنها هزینه ي بر عهده مصرف کننده در صورت مرجوع نمـودن کـالاي خریداري شده ،هزینه حمل مجدد کالا براي کسب و کار خواهد بود.

 

خود اظهاري

اعـــلام نحـــوه و زمـــان بازپرداخت وجه به خریدار در صورت انصراف از خرید و یـا بـازپس دادن کـالاي خریداري شدهتشـــریح رونـــد استرداد وجهMT5
الزام کلیه کسب و کار هاي اینترنتی به اعـلام حـداکثر زمـانی کـه از هنگام ثبت سفارش مصرف کننده کالا به وي تحویل گردیده و یا ارائه خدمت آغاز می گردد در »پیش فاکتور«.خود اظهارياعلام حداکثر زمان تحویل کالا و یا آغاز ارائه خدمت به مصرف کننده از هنگـاماعلام مدت زمان تحویلMT6

الزامات/ روش بررسی شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکی

نحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
ثبت سفارش
الزام کلیه کسب و کارهاي اینترنتی به اعلام سـاعاتی کـه طـی آنهـا مصرف کنندگان می توانند با کسب و کار تماس حاصل نمایند.

کسب و کار اینترنتی مکلف است در ساعات اعلام شده، به تماس هاي مصرف کنندگان پاسخ دهد.

خود اظهارياعلام ساعاتی که کسـب و کار اینترنتی به تماس هاي متقاضیان پاسخ می دهداعـــلام ســـاعت پاسخگوییMT7
الزام به بیان شیوه هاي ممکن پرداخت وجه توسط مصرف کننـده ، در صفحه» راهنماي خرید« یا »سبدخرید « و یا »پیش فاکتور «و یا در صفحه اعلام قیمت

خود اظهاري

اعلام شیوه هـاي دریافـت وجه توسط کسب و کاراعـــلام نحـــوه پرداخت وجهMT8
الزام به ایجاد یکپارچگی میان کلیه اسناد مرتبط با داد و ستد تجاري شامل ثبت سـفارش، تاییـد ثبـت سـفارش، فـاکتور تجـاري، رسـید پرداخت وجه و رسید تحویل یا ارائه کالا به مصرف کننده و  شناسایی روابط میان این اسناد.خود اظهاريوجود ارتبـاط فراینـدهاي ثبــت ســفارش، پیگیــري سفارش، درخواست تغییر سفارش، اسـترداد و … بـا یکدیگر.یکپارچگی فرایند فروشMT9
الزام به اعلام شیوه ارسال کالا براي مصرف کننده در »سبدخرید« ویا »پیش فاکتور« ویا در »صفحه اعلام قیمت«خود اظهارياعـلام روش ارسـال کـالا براي مصرف کنندهشیوه حمل  MT10
ارایه خـدمات پس از فروش در وب سایت
الزام کسب و کار هاي اینترنتی به فراهم نمودن ساز و کار لازم بـراي اطلاع رسانی به مصرف کننـده در خصـوص وضـعیت خریـد صـورت گرفتـه، پـس از تاییـد ثبـت سـفارش، دسـت کـم از طریـق یکـی از روش هاي زیر:

پنل کاربري مصرف کننده در درگاه کسب و کار  پیامک  ارسال ایمیل

خود اظهاري

فــراهم نمــودن ســازوکار اطـلاع رسـانی بـه مصـرف کننــــده در خصــــوص وضــعیت خریــد صــورت گرفتهاطــلاع رســانی وضعیت خرید  MT11
الزامات/ روش بررسی شفافیت فرایند فروش با نماد اعتماد الکترونیکینحــــــوه ارزیابی  شرح شاخص  شاخص  شناسه 
تماس تلفنی  و اعلام روش اطلاع رسانی به مصرف کنندگان به نحو مقتضی.
الزام کلیه کسب و کار هـاي اینترنتـی بـه ارائـه پـیش فـاکتور حـاوي اطلاعات مربوط به قرارداد ارائه کالا و خدمت به مصرف کننده پـیش از نهایی شدن فرایند خرید و پرداخت وجه، به صورت الکترونیکی در قالب »پیش فاکتور«، در صفحه »سبد خرید« و یـا در صـفحه »ثبـت سفارش«.

نمونه پیش فاکتور در پیوست دستورالعمل ارائه می گردد.

خود اظهاري

ارائه پیش فاکتور عادي بـه مصــرف کننــده پــیش از نهایی شدن فرایند خریـد و پرداخت وجه  .ارائه پیش فاکتور عادي  MT12
الزام کلیه کسب و کار هاي اینترنتی به ارائه فـاکتور حـاوي اطلاعـات مربوط به کالا و خدمت ارائه شده به مصرف کننـده پـس از پرداخـت وجه، به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی.

نمونه فاکتور در پیوست دستورالعمل ارائه می گردد.

خود اظهاريارائــه فــاکتور عــادي بــه مصــرف کننــده پــس از پرداخت وجهارائـــه فـــاکتور عاديMT13
الزام فروشگاه به دریافت رسید تحویل از مصرف کننده

یک نسخه تحویل خریدار با ذکر زمان و مشخصـات کالا/خـدمت تحویلی

خود اظهاري

  –دریافــت رســید تحویلMT14
الزام به اعلام نحوه ارائه پشـتیبانی و خـدمات پـس از فـروش  در صفحه »قوانین و مقررات« یا »ویژگی هاي کـالا و خـدمت « و یـا »فاکتور«خود اظهارياعلام دقیق و شفاف نحوه پشتیبانی و ارایه خـدمات پـــــس از فـــــروش در وب سایتاعـــلام نحـــوه پشــــــتیبانی و خـدمات پـس از فروش  MT15
الـزام بـه نگهـداري سـوابق کلیـه معـاملات صـورت گرفتـه بـا مصرف کنندگان حداقل به مـدت یـک سـال پـس از اتمـام ارائـه خدمت و یا تحویل کالا.خود اظهارينگهداري سوابق هر خریدنگهداري سـوابق معاملات  MT16

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید