تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی

خانه > اخذ مجوز  > صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی

صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی

صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی

صدور و تمدید پروانه بهره برداری بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای  صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی ( شرایط دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری مواد غذایی ، هزینه صدور مجوز بهداشت فرآورده غذایی ، گرفتن موافقت اصولی مجوز بهداشت تولید فرآورده غذایی ، پروانه بهداشتی تولید قراردادی جهت صادرات فرآورده های غذایی ، بهداشت تولید فرآورده غذایی ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی4351387 /11 / 17ماده 6

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 /12 / 18مواد 7، 8 و 9

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06بند 1

فرآیند صدور مجوز و پروانه بهداشتی فرآورده غذایی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری مواد غذایی

شرایط دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری مواد غذایی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور100978
ارائه فیش بانکی1002048
تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و شرکت خارجی (مقصد صادرات)300014
تعهد نامه محضری تعلیق پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات) صادره300015
طرح برچسب – درج عبارت جهت صادرات300016
تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و کارخانه تولیدی که نام فرآورده مورد سفارش، مدت قرارداد30017
تصویر برابر اصل گواهی ثبت علامت ( برند) تجاری در طبقه مورد نظر به نام متقاضی صادرات یا اجازه استفاده30018
ارائه فرمولاسیون فرآورده تولیدی در قالب فرم چهار برگی ساخت که به تایید مسئول فنی کارخانه تولیدکننده30019
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06بند 5-2

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 / 12 /18بند 7

بهداشت تولید فرآورده غذایی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی15961393 / 09 /24بند آخر

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 063-5

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات)1880000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)14561391 / 01 /30بنئ الف ردیف 8

نمونه مجوز صادر شده پروانه بهداشتی فرآورده غذایی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری مواد غذایی

شرایط دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری مواد غذایی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور100978
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
ارائه فیش بانکی1002048
دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تولیدی30001
تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخو30007
تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و شرکت خارجی (مقصد صادرات)300014
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06بند 7

ضوابط خاص تمدید پروانه بهداشتی فرآورده غذایی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06بند 7

مدت زمان تمدید مجوز پروانه بهداشتی فرآورده غذایی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی15961393 / 09 /24بند آخر

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز پروانه بهداشتی فرآورده غذایی


عنوان هزینهمبلغ
تمدید پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات)560000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)14561391 / 01 /30بند الف ردیف 12

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور100978
ارائه فیش بانکی1002048
تعهد نامه محضری تعلیق پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات) صادره300015
طرح برچسب – درج عبارت جهت صادرات300016
قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و کارخانه تولیدی300018
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06بند 7

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06بند 7

مدت زمان اصلاح مجوز پروانه بهداشتی فرآورده غذایی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی15961393 / 09 /24بند آخر

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح و صدور مجوز بهداشت فرآورده غذایی


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح پروانه ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات)560000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)14561391 / 01/ 30بند الف ردیف 12

فرآیند ابطال پروانه بهداشتی فرآورده غذایی

شرایط قابلیت ابطال مجوز پروانه بهداشتی فرآورده غذایی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06پیوست شماره 2

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی13561393 /11 / 06پیوست شماره 2

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید