تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

خانه > اخذ مجوز  > صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

صدور پروانه توزیع اینترنت

مرجع صدور مجوز


مشخصات صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی100111388 /11 / 21بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 /09 / 19بند (ز) ماده (3)

شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان پروانه های عرضه خدمات اینترنت رسا (ISP) و توزیع اینترنت (ISDP)107741394 / 01/ 23ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

حداقل 51 درصد سهام شرکت باید ایرانی و خصوصی بوده و مدیریت شرکت نیز ایرانی باشد.


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر فیش بانکی10013
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر کروکی10025
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر ضمانت بانکی10032
تصویر تعهد نامه محضری10035
تابعیت ایرانی10198
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران10499
تصویر برابر اصل شده پروانه VoIP10501
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)107751389 / 09/ 28ماده 5

مجوزهای پیش‌نیاز


شرایط دریافت پروانه پخش اینترنت

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

 ماههزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
کاهش مبالغ تضامین بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه ISP و ISDP107761391 / 07/ 30تمام

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تابعیت ایرانی10198
گزارش عملکرد10205
مدارک ثبتی10709
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)107751389 /09 / 28ماده 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
کاهش مبالغ تضامین بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه ISP و ISDP107761391 / 07 /30تمام

فرآیند اصلاح صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
درخواست متقاضی10030
پروانه اشتغال معتبر10875

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال صدور پروانه توزیع اینترنت (ISDP)

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تغییر شرایط تامین ارتباط اینترنت در ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP)107751389 /09 / 28ماده 16

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید