تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

خانه > اخذ مجوز  > طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

موارد که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی ، طبقه بندی تخلفات سایت ، تجدید نظر تخلفات سایت فروشگاهی ، طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

مرکز و هر یک از دستگاه هاي نظارتی می باید در حوزه اختیارات و مسئولیت هاي قانونی خود، تخلفات کسب و کارهاي اینترنتی را بر حسب میزان اهمیت به 6 سطح طبقه بندي نمایند.

 • میزان واحد امتیاز منفی تخلف ( PU) در پیوست تخلفات تعیین می شود.
 • سطح 6 ، تخلفات مجرمانه را شامل می شود .
 • هر یک از دستگاه هاي نظارتی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي کسب و کارهاي اینترنتی، می باید مـورد تخلـف را همراه با سطح اهمیت آن، جهت طرح در کمیته نظارت به مرکز گزارش نمایند.
 • پیشنهاد سطح تخلف صرفاً از طریق کارشناسی دستگاه صورت می پذیرد.

طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

واحد امتیاز منفی (PU)شرح سطح تخلف صورت گرفتهسطح تخلف
عمل مجرمانه مشاهده شده است 6
5تخلف با اهمیت بسیار زیاد مشاهده شده است5
4تخلف با اهمیت زیاد مشاهده شده است4
3تخلف با اهمیت متوسط مشاهده شده است3
2تخلف با اهمیت کم مشاهده شده است2
1تخلف با اهمیت خیلی کم مشاهده شده است1
 • درصورتی که ظرف 3 ماه، مجموع واحد امتیاز منفی به 10 برسد، مجدداً به عنوان کسب و کـار پـر تخلـف، پرونـده جهت بررسی عملکرد، به کارگروه پایش (از جمله کارگروه هاي زیـر مجموعـه کمیتـه نظـارت بـر کسـب و کارهـاي اینترنتی) ارسال خواهد شد.
 • درصورت ابطال نماد اعتماد، مالک کسب و کار اینترنتی، به مدت 24 ماه از دریافت نماد اعتماد الکترونیکـی محـروم می شود.
تجدید نظر تخلفات سایت فروشگاهی

رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی

 • واحدهاي نظارتی دستگاه هاي اجرایی در حیطه وظایف و مسئولیت هاي خود در زمـان بازرسـی هـاي مـوردي و دوره اي از واحدهاي کسب و کارهاي اینترنتی، در صورت مشاهده تخلف، مراتـب را از طریـق سیسـتم متمرکـز نظـارت مرکـز ، بـه دبیرخانه منعکس می نمایند.
 • دبیرخانه پس از وصول گزارش وقوع تخلف، باید مراتب را جهـت پاسـخگویی و جمـع آوري مـدارك و مسـتندات لازم بـه دارنده کسب و کار اینترنتی منعکس نموده و وي موظف است، حداکثر ظـرف مـدت 2 روز کـاري از تـاریخ وصـول نامـه الکترونیکی دبیرخانه، پاسخ لازم را به همراه مستندات مورد نیاز تهیه و ارسال نماید.
 • دبیرخانه پس از دریافت مدارك و مستندات تخلف از دارنده کسب و کار اینترنتی، مکلف است موضـوع را در دسـتور کـار اولین جلسه کارگروه پایش قرار دهد.
 • کارگروه پایش تخلف انجام شده را بررسی و حسـب مـورد تصـمیماتی را بـر طبـق پیوسـت “تخلفـات کسـب وکارهـاي اینترنتی” به کمیته نظارتی پیشنهاد خواهد داد.
 • کمیته نظارت پس از بررسی مستندات تصمیم نهایی را جهت ابلاغ به دبیرخانه اعلام می نماید.(طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی)
 • در مواردي کـه به تشخیص کمیته نظـارت ، تخلف  واجد وصف مجرمانه شـناخته شـود،  پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذي صلاح ارسال می شود و تا صدور حکم قطعی از سوي مرجع مذکور، فعالیت واحد کسب و کـار اینترنتـی بحالت تعلیق در می آید.
 • در موارد احراز سایر تخلفات، تصمیم نهایی کمیته نظارت به دستگاه نظارتی ذي ربط جهت اعمال قانون ارجاع می گردد.( رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی)
 • چنانچه دارنده نماد اعتماد تمام یا یکی از شرایط مقرر در دستورالعمل را بنابه تشخیص مرکز از دست بدهد، نماد اعتماد وي تا یک ماه تعلیق میشود و اگر در مدت یاد شده شرایط مورد نظر را فراهم ننماید، پرونده جهت بررسی به کمیته نظارتی ارجاع خواهد شد.

 تجدید نظر (تجدید نظر تخلفات سایت فروشگاهی)

پس از صدور حکم، دارنده نمـــــاد اعتمـــــاد در صورت اعتراض به راي صادره ،می تواند طی مدت 20 روز کاري از تاریخ ابلاغ ، درخواست تجدید نظر خود را به انضمام مدارك مستدل بصورت کتبی اعلام نماید.

تبصره : در موارد تعلیق، واحد کسب و کار اینترنتی تا تعیین تکلیف نهایی، حق ایجاد تعهد جدید نخواهد داشت.(طبقه بندی و رسیدگی به تخلفات فروشگاه مجازی)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید