تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی

خانه > دسته‌بندی نشده  > قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی

قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی

قرارداد پشتیبان و شاغل کار خانگی

قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی ، دانلود فرم مشاغل خانگی ، نوع قرارداد مشاغل خانگی ، تعهدات پشتیبان کسب و کار خانگی ، تعهدات شاغل کسب وکار خانگی ، تعهدات طرفین در مشاغل خانگی

این قرارداد به موجب ماده 26 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خـانگی بـین

خانم / آقاي ……………………….به شماره شناسنامه ………………………… کدملی……………………

سرپرست خانوار                          * عضو یا اعضاء خانوار       

سرپرست خانوار به همراه …….. نفر از اعضاء خانوار     

به نشانی : شهرستان…………………. شهر / روستا………………………. خیابان……………………….
کوچه……………. پلاك………………. کدپستی……………………………. تلفن…………………………..

بعنوان شاغل خانگی تحت پوشش پشتیبان و خانم / آقاي…………………………………………..

به شماره شناسنامه………………………. کدملی…………………….. به نمایندگی از…………………………

به نشانی………………………………………………………… کد پستی……………………………… تلفن……………………..

بعنوان پشتیبان ، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده یک قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی

نوع قرارداد : کار معین

تاریخ انعقاد قرارداد :

مدت قرارداد : حداقل یکسال و یا به تناسب مدت دوره بازپرداخت اقساط وام دریافتی و نوع محصول

کل مبلغ قرارداد :

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :   روزانه        هفتگی                ماهانه              فصلی 

نام شغل خانگی مورد نظر :

نوع محصول :

ساعات کار مورد توافق طرفین :………………………………. ساعت در هفته……………………………….

حجم مورد توافق تولید کالا یا ارائه خدمات : در طی مدت ……

ماده دو

تعهدات :

الف – تعهدات پشتیبان کسب وکار خانگی :

پیگیري ارائه آموزشهاي لازم ، تهیه و تأمین مواد اولیه و ابزار کار ، مشـاوره ، طراحـی و نـوآوري ، تـأمین امکانات بسته بندي محصول موردنظر ( در صورت نیاز ) ، بازاریابی و فروش محصول ، نظارت بر فرآیند تهیـه محصول ، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در طول مدت قرارداد و پرداخت به موقع مبلغ قـرارداد بـا درنظـر داشتن موارد ذیل برعهده پشتیبان می باشد :

1 .عناوین دوره هاي آموزشی مورد نیاز :

2 .برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز شامل :

       کسب مهارت             تکمیل مهارت             سایر با ذکر موارد 

3 .تامین مواد اولیه موردنیاز شامل :

4 .نحوه تهیه و تحویل مواد اولیه به شاغل خانگی تحت پوشش :

       تحویل درب منزل                تحویل در مرکز خرید              سایر با ذکر موارد 

تعهدات طرفین در مشاغل خانگی

* چنانچه این قرارداد توسط سایر اعضاي خانوار به غیر از سرپرست خانوار تکمیل گردد امضاء و تأیید این قرارداد توسط سرپرست خانوار نیز الزامی است .در موارد خاص با تایید دستگاههاي اجرائی ذیربط اقدام خواهد شد.

5 .تهیه و تامین ملزومات و ابزار کار موردنیاز شامل :

6 .نحوه تامین و تحویل ابزار کار به شاغل خانگی تحت پوشش :

تحویل (درب منزل ) بدون نصب           تحویل (درب منزل ) و نصب            تحویل در مرکز خرید          سایر با ذکر موارد 

7 .انجام مشاوره شامل :

نحوه استفاده از مواد اولیه و ابزار کار        رفع نقایص در حین انجام کار          سایر با ذکر موارد 

8 .ارایه دستورالعمل فعالیت شامل :

ارائه طرح         طرح هاي جدید و ابتکاري متناسب با عرضه و تقاضاي بازار        سایر با ذکر موارد 

9 .امکانات بسته بندي مورد نیاز شامل :

10 .نحوه تحویل و تامین امکانات بسته بندي :

تحویل درب منزل         تحویل در مرکز خرید           سایر با ذکر موارد 

11 .تعیین کد رهگیري محصول با هماهنگی دستگاه نظارتی ذیربط

12 .ارائه گزارشات لازم به دستگاههاي اجرایی ذیربط

ب – تعهدات شاغل قرارداد بین پشتیبان و شاغل کسب و کار خانگی :

1 .عدم بکارگیري نیروي کار عضو غیر خانواده

2 .رعایت ضوابط زیست محیطی و آسایش همسایگان و واحدهاي همجوار

3 .حضور به موقع در جلسات آموزشی

4 .انجام به موقع تعهدات در رابطه با تحویل کمی و کیفی محصول

5 .تعیین نحوه تحویل کالا یا خدمات توسط شاغل خانگی به پشتیبان :

تحویل درب منزل شاغل خانگی              تحویل در مرکز خرید             سایر با ذکر موارد 

6 .زمان تحویل کالا یا خدمات : روز ماه سال

7 . مواردي که شاغل خانگی تحت پوشش نیاز به پشتیبانی ندارد :

ج – تعهدات طرفین در مشاغل خانگی :

١ .طرفین (پشتیبان و شاغل خانگی تحت پوشش) ملزم به همکاري کامل بـا بازرسـان و کارشناسـان دسـتگاه اجرایی ذیربط در صورت ناکافی بودن گزارشات پشتیبان ، براي بازدید از  محل تولیـد محصـول خـانگی مـی باشند.

٢ .هریک از طرفین (پشتیبان یا شاغل خانگی) که با عدم انجام درست و به موقع تعهدات موضوع این قـرارداد ، موجب ضرر و زیان طرف مقابل گردد ملزم به جبران خسارات وارده می باشند.

ماده سه

فسخ این قرارداد در شرایط زیر قابل رسیدگی خواهد بود :

١ .تغییرات اساسی در اجراي مفاد قرارداد به تشخیص ناظر از قبیل فوت یا ازکارافتادگی ، بیماري صعب العـلاج ، تشکیل خانواده جدید منجر به تغییر مکان ، انجام هزینه هاي نابجا ، حوادث غیر مترقبه و عدم سازش طرفین براي ادامه فعالیت شاغل خانگی تحت پوشش یا پشتیبان(بیمه مشاغل خانگی) .

٢ .گزارش دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم رعایت مفاد مندرج در این قرارداد .

ماده چهار

دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز به عنوان حکم و ناظر بر اجراي این قرار داد می باشد .

تبصره :براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمایتی ، دستگاه حمایتی مربوطه ناظر و حکم خواهد بود. این قرارداد در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن نزد پشتیبان ، یک نسخه نزد شـاغل خـانگی تحت پوشش و یک نسخه نزد دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.

پشتیبان

نام و نام خانوادگی

امضاء

ناظر

دستگاه اجرایی ذیربط و
یا نهاد حمایتی مربوطه
امضاء :

شاغل خانگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید