تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

 مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه لازم برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری(مجوز دفتر هواپیمایی ، مجوز شرکت هواپیمایی ، مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ، مجوز آژانس هواپیمایی بند الف ، مجوز آژانس هواپیمایی بند ب) کاملا شرح داده می شود.

مرجع صدور مجوز شرکت هواپیمایی


مشخصات مجوز دفتر هواپیمایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آژانس هواپیمایی بند الف و ب

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون هواپیمایی کشوری7071328/05/0115

قانون هواپیمایی کشوری7071328/05/0117

فرآیند صدور مجوز دفتر هواپیمایی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
درخواست متقاضی10030
نظام نامه100919
گزارش بازرسي سازمان90805
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/17پيوست ه و و بند 2

استعلام‌های بین دستگاهی سازمان هواپیمایی کشوری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/172

مجوزهای پیش‌نیاز آژانس هواپیمایی بند الف و ب


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي

17351397/02/171-1-4

مجوز آژانس هواپیمایی بند الف

ضوابط خاص صدور مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/175-1-3

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/174-1-12

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز آژانس هواپیمایی باری

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/172-1-4

هزینه صدور مجوز شرکت هواپیماییعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین6751373/12/28بند ب ماده 63

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 13947091394/01/30جدول3

ه

نمونه مجوز صادر شده مجوز آژانس هواپیمایی بند الف و ب

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز آژانس هواپیمایی مسافری


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فیش بانکی1002048
گزارش بازرسي سازمان90805
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/174-1-4 و5-1-2

ضوابط خاص تمدید مجوز آژانس هواپیمایی باری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه ثبت و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/175-1-3

مدت زمان تمدید مجوز آژانس هواپیمایی بند الف وب

 روزمدت اعتبار مجوز آژانس هواپیمایی بند الف و ب

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 13947091394/01/30جدول3

فرآیند اصلاح مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نظام نامه100919
ارائه درخواست کتبی11205
ارائه فیش بانکی1002048
گزارش بازرسي سازمان90805
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه ثبت و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/17پيوست ه و بند2

ضوابط خاص اصلاح مجوز سازمان هواپیمایی کشوری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه ثبت و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/02/174-1-12

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز آژانس هواپیماییعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 13947091394/01/30جدول3

فرآیند ابطال مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی

مجوز دفتر هواپیمایی

شرایط قابلیت ابطال مجوز سازمان هواپیمایی کشوری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397/ 02/172 – 3- 20

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397 /02/172 -3- 21 -1

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397 /02/172 -3- 21 -2

شيوه نامه تاسيس و فعاليت شركتهاي هواپيمايي17351397 /02/172 -3- 21 -3

شرایط آژانس هواپیمایی مسافری و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل پروانه بهره برداری10111373709
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شيوه