تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی

مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی

مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده 5

آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 / 05/ 01ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده (7)

آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 / 05/ 01ماده 4 بخش 2

فرآیند صدور مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده (7)

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده (8) (12)(25)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30تبصره1(24)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30تبصره3ماده(32)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده 5

شرایط دریافت مجوز ارزیابی استاندارد کیفی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 / 05/ 01ماده 1 بخش 1

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09/ 21بند 23

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده( 2 )

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده (7)

آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 / 05/ 01ماده 4 بخش 2

آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 / 05/ 01ماده 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده (8) (12)(25)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30تبصره1(24)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30تبصره3ماده(32)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده 5

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09/ 21بند 23

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ارزیاب طرح تطبیق استانداردهای فنی و کیفی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 / 05/ 01ماده 6بندالف.ب.ج.د

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید