تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت داروهای دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت داروهای دامپزشکی

مجوز ثبت داروهای دامپزشکی

مجوز ثبت داروهای دامپزشکی

مجوزثبت داروهای دامپزشکی

مرجع صدور مجوز ثبت داروهای دامپزشکی


مشخصات ثبت داروهای دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 3

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 5

فرآیند صدور مجوز

مجوز مواد بیولوژیک
شرایط مجوز داروی دامپزشکی و مدارک لازم برای صدور مجوز


مجوز مدارک مجوز داروی دامپزشکی
عنوان مدرککد مدرک
پرونده جامع اطلاعات مواد اولیه یا فرآورده نهایی ( Drug Master File :DMF)100390
نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع100391
نتایج مطالعات صحرایی توسط مراکز مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور100392
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت100394
موافقت سازمان با ثبت اقلام مورد نظر1009974
گواهي فروش آزاد محصول از مرجع ذيصلاح دولتي (دامپزشکی) (در صورت لزوم)1009989
گواهي (معتبر) توليد محصول از مرجع ذيصلاح دولتي (دامپزشکی)1009993
گواهي (معتبر) ثبت محصول از مرجع ذيصلاح دولتي (دامپزشکی)1009992
پرونده جامع اطلاعاتی مکمل غذایی دام/ مواد غذایی متراکم ( Feed Master File :FMF)1009106
گواهی بهداشتی بی خطری و عاری بودن از (GMO)، (TSE) و (BSE) از مرجع ذيصلاح دولتي1009986
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19مواد 5 و 14

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز مجوز سموم و مواد ضدعفونی کننده


ضوابط خاص صدور مجوز مواد غذایی متراکم


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19مواد 5 و 14

مدت زمان صدور مجوز سموم و مواد ضدعفونی کننده

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 14

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 14

د. دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه دامپزشکی12951394/10/21ماده10 و 16

دستورالعمل اجرایی شرایط و ضوابط ثبت جهت واردات خوراک دام و اجزاء آن12801398/02/01ماده10 و تبصره های ذ

هزینه مجوز داروی دامپزشکی


عنوان هزینهمبلغ
جق ثبت اقلام بدون سابقه قبلی یا هزینه مجوز داروی دامپزشکی3300 ریال
جق ثبت اقلام دارای سابقه قبلی با منبع جدید یا هزینه مجوز داروی دامپزشکی1650 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل اول

نمونه مجوز صادر شده داروی دامپزشکی

فرآیند تمدید مجوز ثبت داروهای دامپزشکی

شرایط مجوز داروی دامپزشکی و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط مجوز داروی دامپزشکی


مدارک مجوز داروی دامپزشکی
عنوان مدرککد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
گواهي فروش آزاد محصول از مرجع ذيصلاح دولتي (دامپزشکی) (در صورت لزوم)1009989
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 14

د. دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه دامپزشکی12951394/10/21ماده 13

ضوابط خاص تمدید مجوز مواد غذایی متراکم


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 14

د. دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه دامپزشکی12951394/10/21ماده 10، 13، 16

دستورالعمل اجرایی شرایط و ضوابط ثبت جهت واردات خوراک دام و اجزاء آن12801398/02/01ماده 10

مدت زمان تمدید مجوز مکمل غذایی دام

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 14

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان مجوز داروی دامپزشکیمبلغ
تمدید حق ثبت100 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل اول

فرآیند اصلاح مجوز ثبت داروهای دامپزشکی

شرایط مجوز داروی دامپزشکی و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط مجوز داروی دامپزشکی


شرایط مجوز داروی دامپزشکی و مدارک مجوز داروی دامپزشکی
عنوان مدرککد مدرک
یک یا چند مدرک مربوط به صدور پروانه، برحسب نوع اصلاح در پروانه1009999

ضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت داروهای دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391/09/19ماده 14

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز مکمل غذایی دام

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت داروهای دامپزشکی


عنوان هزینه مجوز مکمل غذایی داممبلغ
تمدید حق ثبت یا هزینه مجوز داروی دا