تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت علامت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت علامت

مجوز ثبت علامت

مجوز ثبت علامت

مجوز ثبت علامت

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید و ابطال مجوز ثبت علامت (مجوز ثبت برند یا مجوز ثبت علایم تجاری یا گواهینامه ثبت علامت ، مدارک لازم مجوز ثبت علامت) علامت شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت علامت


مشخصات مجوز ثبت علایم تجاری

 مجوز ثبت علایم تجاری ، مجوز ثبت برند ، گواهینامه ثبت علامت ، مجوز ثبت شرکت علایم تجاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت برند

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01111

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه12731378/02/198

فرآیند صدور مجوز ثبت علامت
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم مجوز ثبت علامت


مدارک لازم مجوز ثبت علامت
عنوان مدرککد مدرک
مدارک هویتی متقاضیان1001171
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
مدارک مربوط به حق تقدم1001840
چند نمونه از علامت مورد درخواست1001841
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01111

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز گواهینامه ثبت برند


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01111

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه12731378/02/198

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01111

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2332-30

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01118 الی 120

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01131

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/23بند 4 ماده 40

هزینه مجوز ثبت علامت


عنوان هزینهمبلغ
اظهارنامه یک طبقه برای اشخاص حقیقی200000 ریال
اظهارنامه یک طبقه برای اشخاص حقوقی400000 ریال
هر طبقه اضافی برای اشخاص حقیقی20000 ریال
هر طبقه اضافی برای اشخاص حقوقی40000 ریال
حق الثبت یک طرفه برای اشخاص حقیقی120000 ریال
حق الثبت یک طرفه برای اشخاص حقوقی2400000 ریال
حق الثبت هر طبقه اضافه برای اشخاص حقیقی100000 ریال
هزینه مجوز ثبت علامت هر طبقه اضافه برای اشخاص حقوقی200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول شماره 3 هزینه

جدول هزینه های مربوط به علامت تجاری15381399/02/21

نمونه مجوز صادر شده مجوز ثبت برند

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت علامت

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت علامت


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
پرداخت هزینه های قانونی1001834
چند نمونه از علامت مورد درخواست1001841
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01131-132-134

ضوابط خاص تمدید گواهینامه ثبت علامت


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01131

مدت اعتبار مجوز گواهینامه ثبت علامت

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول شماره 3 هزینه

جدول هزینه های مربوط به علامت تجاری15381399/02/21

فرآیند اصلاح مجوز ثبت علامت

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز علامتعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
فایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری
12711387/11/01123

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2356

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01176

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2356

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت علامت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01141 الی 149

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2341

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت علایم


عنوان مدرککد مدرک
اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال1001842
رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه1001843
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01147

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید