تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار

مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار

مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383 / 10 /221

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران110761395 / 12/ 14تبصره ذیل بند (ج) ماده (۱۴)

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 09مواد (۲۶)، (۲۷) و (۴۹)

احکام دایمی برنامه های توسعه کشور116961399 / 03/ 26بند الف ماده ۲۱

فرآیند صدور مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11083
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور11330
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری11966
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 /03 / 0928

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10118وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.irتأييديه صادره از ناحيه انجمن مرکزي نظارت بر انتخابات تعاوني ها مبني بر صلاحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 0927

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383 / 10/ 22ماده (۱)

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 10ماده (۲۱)

هزینه صدور مجوز راه اندازی موسسه تعاونی اعتبار

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 0928

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور11330
تایید عملکرد11643
بیانیه ثبت افزایش سرمایه12471
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383 / 10/ 22ماده (۱)

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 10ماده (۲۱)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران110761395 / 12/ 14تبصره ذیل بند ج ماده (۱۴)

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 0928

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383 / 10/ 22ماده (۱)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران110761395 / 12/ 14تبصره ذیل بند (ج) ماده (۱۴)

احکام دایمی برنامه های توسعه کشور116961399 / 03/ 26ماده (۱۴)

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383/10/22ماده ۱۵آیین‌نامه اجرایی تبصره۳ ماده۱وبندج تبصره۲

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396/03/0944

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383/10/22ماده۱۵آيين‌نامه اجرایی تبصره۳ماده۱بندج تبصره۲ماده۲

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396/03/0944

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید