تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز واگذاری منابع پرتوی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز واگذاری منابع پرتوی

مجوز واگذاری منابع پرتوی

مجوز واگذاری منابع پرتوی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه106621368 / 01/ 203

فرآیند صدور مجوز واگذاری منابع پرتوی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی واگذار کننده11410
درخواست کتبی مرکز مجاز یا استفاده کننده نهایی و تکمیل تعهدنامه(پیوست 3)11411
مشخصات کامل منبع پرتو11413
گواهی تطابق با استاندارد معتبر و مورد تائید11414
کاتالوگ و مشخصات فنی و ایمنی منبع پرتو11415
گواهی کنترل کیفی منابع پرتو11416
تکمیل تعهدنامه مبنی بر عدم فعالیت مجدد در زمینه واردات، ترخیص و یا واگذاری منابع پرتو11418
نامه رسمی از شرکت مجاز خدمات دهنده جهت نصب، راه‌اندازی و خدمات پس از فروش مبنی بر ارائه خدمات11419
تعیین وضعیت پسمانداری چشمه های پرتوزا پس از عمر مفید آن(صرفاً مختص چشمه های پرتوزا)11420
مشخصات محل نگهداری ایمن و امن منابع پرتو11421
تعیین چگونگی حمل چشمه های پرتوزا با رعایت ضوابط ترابری ایمن مواد پرتوزا -صرفاً مختصص چشمه های پرتوزا11422
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)103811393 / 11/ 12بند 8

استعلام‌های بین دستگاهی


مدارک اخذ مجوز منابع پرتوزا

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)103811393 / 11/ 12بند 8

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396/12/20جدول شماره16-ردیف 43

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز واگذاری منابع پرتوی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کپی مجوزهای قانونی (ورود، ترخیص ساخت یا به کارگیری) شرکت های متقاضی11409
درخواست کتبی واگذار کننده11410
درخواست کتبی مرکز مجاز یا استفاده کننده نهایی و تکمیل تعهدنامه(پیوست 3)11411
کپی پروانه اشتغال یا مجوزهای معتبر مرکز مجاز یا استفاده کننده نهایی11412
مشخصات کامل منبع پرتو11413
گواهی تطابق با استاندارد معتبر و مورد تائید11414
کاتالوگ و مشخصات فنی و ایمنی منبع پرتو11415
گواهی کنترل کیفی منابع پرتو11416
تکمیل تعهدنامه مبنی بر عدم فعالیت مجدد در زمینه واردات، ترخیص و یا واگذاری منابع پرتو11418
نامه رسمی از شرکت مجاز خدمات دهنده جهت نصب، راه‌اندازی و خدمات پس از فروش مبنی بر ارائه خدمات11419
تعیین وضعیت پسمانداری چشمه های پرتوزا پس از عمر مفید آن(صرفاً مختص چشمه های پرتوزا)11420
مشخصات محل نگهداری ایمن و امن منابع پرتو11421
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)103811393 / 11/ 12بند 8

ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)103811393 / 11/ 12بند 8

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)103811393 / 11/ 12بند 8

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند اصلاح مجوز واگذاری منابع پرتوی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کپی مجوزهای قانونی (ورود، ترخیص ساخت یا به کارگیری) شرکت های متقاضی11409
درخواست کتبی واگذار کننده11410
درخواست کتبی مرکز مجاز یا استفاده کننده نهایی و تکمیل تعهدنامه(پیوست 3)11411
کپی پروانه اشتغال یا مجوزهای معتبر مرکز مجاز یا استفاده کننده نهایی11412
مشخصات کامل منبع پرتو11413
گواهی تطابق با استاندارد معتبر و مورد تائید11414
کاتالوگ و مشخصات فنی و ایمنی منبع پرتو11415
گواهی کنترل کیفی منابع پرتو11416
تکمیل تعهدنامه مبنی بر عدم فعالیت مجدد در زمینه واردات، ترخیص و یا واگذاری منابع پرتو11418
نامه رسمی از شرکت مجاز خدمات دهنده جهت نصب، راه‌اندازی و خدمات پس از فروش مبنی بر ارائه خدمات11419
تعیین وضعیت پسمانداری چشمه های پرتوزا پس از عمر مفید آن(صرفاً مختص چشمه های پرتوزا)11420
مشخصات محل نگهداری ایمن و امن منابع پرتو11421
تعیین چگونگی حمل چشمه های پرتوزا با رعایت ضوابط ترابری ایمن مواد پرتوزا -صرفاً مختصص چشمه های پرتوزا11422
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوزهای موردی(ورود، ترخیص و واگذاری منابع پرتو)103811393 /11 / 12بند 8

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 /07 / 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی20000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند ابطال مجوز واگذاری منابع پرتوی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید