تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز واگذاری کدهای خدماتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز واگذاری کدهای خدماتی

مجوز واگذاری کدهای خدماتی

مجوز واگذاری کدهای خدماتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی100111388 /11 / 21ماده6

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 / 09/ 19ماده3

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 11

فرآیند صدور مجوز واگذاری کدهای خدماتی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر فیش بانکی10013
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
فرم تکمیل شده پروانه و تعهدنامه10078


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 8

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده ا بند 10

شرایط دریافت پروانه واگذاری کد خدماتی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395 / 11/ 2631

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23بند 2 ماده 10

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 / 07/ 23ماده 4

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز واگذاری کدهای خدماتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی10467
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 10

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 / 07/ 23ماده 12 بند 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 10

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 4

فرآیند اصلاح مجوز واگذاری کدهای خدماتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 12 بند 4

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 12 بند 6

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز واگذاری کدهای خدماتی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 5 تبصره2

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 5 تبصره3

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 11 بند 2 و 3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 /07 / 23ماده 5 تبصره 2 و 3

آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی101991394 / 07/ 23ماده 11 بند 2 و 3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید