تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز پرورش قارچ خوراکی

خانه > مجوز  > مجوز پرورش قارچ خوراکی

مجوز پرورش قارچ خوراکی

مجوز پرورش قارچ خوراکی

 

مرجع صدور مجوز پرورش قارچ خوراکیمشخصات مجوز


فرآیند ابطال مجوز پرورش قارچ خوراکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 21[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی1001/21
ارائه درخواست کتبی11205

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 21[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
فرآیند اصلاح مجوز پرورش قارچ خوراکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز پرورش قارچ خوراکی
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش کارشناس100557
تکمیل فرم درخواست100753

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
مدت زمان تمدید مجوز

 روز