تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مقررات مختلف مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > مقررات مختلف مشاغل خانگی

مقررات مختلف مشاغل خانگی

مقررات مشاغل خانگی

مقررات مختلف مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : مقررات مختلف مشاغل خانگی ، انحلال و ادغام تعاونی در کسب و کار خانگی ، منابع مالی مشاغل خانگی ، محل دبیر خانه کسب و کار خانگی

ماده 47

هر یک از دستگاهها، شرکتها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخـش تعـاونی کـه بـدون عضـویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاري کرده باشد میتواند نمایندهاي براي نظارت بـر تعـاونی و حضـور در جلسـات مجـامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده 48

انحلال، ادغام یا تغییر موادي از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تـأمین کننـده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایهگذاري و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49 مقررات مشاغل خانگی

در صورتیکه مجمع عمومی فوقالعاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصـویب کنـد درصـورت تأئیـد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده 50

کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 51

ادغام و انحلال تعاونی آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامههاي اجرائی مربوط میباشد.(انحلال و ادغام تعاونی در کسب و کار خانگی)

ماده 52 مقررات مشاغل خانگی

در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضاي آن و یا بـین تعـاونی و سـایر شـرکتهاي تعـاونی بـا موضـوع فعالیت مشابه، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف براي داوري به اتحادیـه بـالا تر یـا اتـاق تعـاون مربـوط ارجـاع میشود و در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونیهایی کـه موضـوع فعالیـت آنهـا مشـابه نباشـد، یـا سـایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوري خواهد بود.

این اساسنامه در 52 ماده و …………… تبصره در مجمع عمومی ………………… مورخه ……………………. به تصویب رسید و آنچه در آن پیشبینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی و اصلاحات بعدي آن، قانون شرکتهاي تعاونی (در مواردي که به قوت خود باقی است)، آیین نامههـا و دسـتورالعمل هـاي قـانونی و قر اردادهـاي منعقـده بـین شرکت و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد میباشد.

انحلال و ادغام تعاونی در کسب و کار خانگی

ماده 6 – محل دبیر خانه کسب و کار خانگی

دبیرخانه «کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی» در محل سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور تشکیل می شود.

ماده 7 – منابع مالی مشاغل خانگی

دستگاه ها و نهادها در برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز، طی تفاهم نامه ها و قراردادهاي خدمات آموزشی مشترك با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برابر ضوابط و مقرارت قانونی در تأمین منابع مالی اجراي نیازسنجی، آموزش و نظارت بر دوره ها همکاري می نمایند. (مقررات مشاغل خانگی)

این شیوه نامه در 7 ماده و 2 تبصره در تاریخ 20 /9/96 به تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رسید و حسب نیاز به پیشنهاد نمایندگان دستگاه هاي عضو ستاد قابل بازنگري می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید