تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی

خانه > اخذ مجوز  > هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی

هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی

هدف نماد اعتماد الکترونیکی

هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی ، نماد اعتماد چیست ،  پورتال نماد اعتماد الکترونیکی ، کمیته نظارت بر نماد الکترونیکی ، نماد اعتماد کسب و کار الکترونیکی ، متقاضی نماد الکترونیک ، دستگاه نظارتی و تعلیق نماد اعتماد

ساماندهی کسب و کارهاي اینترنتی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادي مصوب سال 1387 از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و در همین راستا نیز در بند 1 -ح اساسـنامه مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی، ساماندهی فعالیت سایتهاي تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز، به تایید شـوراي نگهبـان رسـیده اسـت.

بـه عـلاوه مطابق مصوبه جلسه مورخ 12/4/1391 شوراي امنیت کشور، با هدف ساماندهی فعالیـت سـایت هـاي فـروش اینترنتـی، مسـئولیت اعطاي نماد اعتماد به کسب و کارهاي اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکـی تفـویض گردیـده اسـت.

هـدف از اعطـاي نمـاد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازي و رسمیتدهی به فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیري از آسیبهاي احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است.

این سند، دستورالعمل اعطاي نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی و رسیدگی به شکایات و تخلفـات را تشریح میکند.

هدف سند

هدف از تدوین این سند تشریح جزییات کلیه فرایندهاي مربوط به ارزیابی کسب و کارهـاي اینترنتـی، شـاخص هـاي ارزیـابی و اعطاي نماد اعتماد الکترونیک بر اساس شاخصهاي مذکور، به علاوه نحـوه نظـارت بـر عملکـرد و فعالیـت هـاي کسـب و کـار هـای اینترنتی و رسیدگی به تخلفات آنها و نیز شکایات مصرفکنندگان میباشد.

ذينفعان 2.1
ذینفعان این طرح عبارتند از:

  • مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
  •  کسب و کار اینترنتی
  •  مصرفکننده
  •  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • سازمان تنظیم مقررات رادیویی
  • وزارت جهاد کشاورزي
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • نیروي انتظامی
  • سایر دستگاههاي اجرایی

ساختار سند و هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی چیست

در ادامه سند، ابتدا به تعاریف و واژگان مرتبط با موضوع سند پرداخته شده است. سپس در بخش بعدي ویژگیهـاي نمـاد اعتماد الکترونیکی تشریح شده است. در بخش چهارم، به نحوه احراز صلاحیت و شاخصهاي مرتبط با فرایند ارزیـابی و اعطـاي نماد پرداخته شده است و در نهایت در بخش پنجم نحوه نظارت بر فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی تشریح شده است.

تعاریف و واژگان

 نماد اعتماد

مجـاز بـا هـدف 1 نشانهاي نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجـازي و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقـی یـا 2 ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا میگردد؛ این نماد پس از بررسی درگاه حقوقی) آن براي مدت یک سال صادر میگردد.

 مرکز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مرجع صدور نماد اعتماد و نیز رییس کمیته نظارت بـر کسـب و کارهای اینترنتی میباشد.

 پورتال نماد اعتماد الکترونیکی و هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی چیست

سایت مرجع کسب و کار هاي مجازي با آدرس دامنه ir.eNAMAD به عنوان پورتال مرجع کسب و کارهاي الکترونیکی به ثبـت رسیده است و تمامی ارتباطات بین متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسـعه تجـارت الکترونیکـی در ایـن پورتـال

کمیته نظارت بر نماد الکترونیکی

تعریف شده است. در این پورتال متقاضیان می توانند به صورت آنلاین درخواستهـاي خـود را ثبـت نمـوده و از نتیجـه آن اطـلاع حاصل نمایند. متولی راه اندازي پورتال، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد .

 کمیته نظارت

در راستاي اجراي مصوبه شوراي امنیت کشور در جهت ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی، تشکیل کمیته نظارتی بـه ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با حضور اعضاي ذیل پیشبینی گردیده است:

نمایندگان وزارتخانههاي:

اطلاعات

بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

فرهنگ و ارشاد اسلامی

ارتباطات و فناوري اطلاعات

جهاد کشاورزي

نیروي انتظامی (کمیته نظارت بر نماد الکترونیکی)

کسب و کار اینترنتی

فرآیندها و اعمال حقوقی تجاري حرفهاي فروش کالا و ارائه خدمت به روش مجازي به گونهاي که مصرفکننده از طریـق آن اقـدام به خرید کالا و خدمت نماید.

– درگاههایی با مشخصات ذیل در حوزه کاري نماد اعتماد الکترونیکی قرار نمیگیرند:

– در قبال خدمات ارائه شده پول دریافت نمینمایند،

– به خریداران امکان سفارش را نمیدهد.

– درگاههایی که زیر دامنه درگاه اصلی به حساب می آیند.

تبصره: آن دسته از درگاههایی که داراي بخشی تحت عنوان “فروشگاه” میباشند” نماد اعتماد صـرفا بـه فروشـگاه تعلـق خواهد گرفت

 متقاضی و هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی چیست

مالک کسب و کار مجازي (اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی) که درخواست دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را ارائه داده است.

کالا/خدمت

هرگونه کالا و خدمتی که در چارچوب قوانین و مقررات جاري کشور جمهوري اسلامی ایران، عرضه آن یه صـورت مجـازي بلامـانع است.

نظارت

پایش مستمر عملکرد و فعالیت کسب و کارهاي اینترنتی از حیث رعایت قوانین و مقررات جاري کشور جمهوري اسـلامی ایـران در مدل کسب و کار و نیز عرضه کالا و خدمات در اینترنت، همچنین پایبندي ایشان به تعهدات رسمی که هنگام دریافت نماد اعتمـاد به انجام آنها متعهد شده اند، به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت آنها.

 ارزیابی و هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی چیست

تطبیق کمی و کیفی فعالیتها و نتایج حاصل از آن با شاخصهاي تعیین شده

عملکرد

اقدامات و فعالیتهاي کسب و کارهاي اینترنت انجام شده یا در حال انجام بر اساس حوزه فعالیت واحد کسب و کار اینترنتی

شاخصها

اموري که معیار و وسیله بررسی و سنجش عملکرد قرار میگیرند.

دستگاه نظارتی

هریک از دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري که مطابق قوانبن و مقررات جـاري کشـور، مسـئولیت صدور مجوز براي کالا و خدمت ویا فعالیت کسب و کارها براي ارائه کالا و خدمات را عهـده دار مـی باشـند. ایـن دسـتگاه هـا صـرفاً محدود به اعضاء کمیته نظارتی نمیباشند.

دبیرخانه کمیته نظارتی هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت اداره دبیرخانه کمیته را که از این پس در این سند با عنـوان “دبیرخانـه ” بـه آن اشـاره خواهد شد، برعهده دارد.

 

تخلف

نقض قوانین و ضوابط مربوط به کسب و کار اینترنتی و عدم پایبندي بـه شـاخص هـاي اعطـاي نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی مطـابق دستورالعمل صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعهدات رسمی ارائه شده در بدو دریافت نماد اعتمـاد و هنگـام تمدیـد آن.

 ضمانت اجراء

پیامد و نتیجه ارتکاب تخلف مطابق این دستورالعمل

 تعلیق نماد اعتماد  و هدف و ذی نفعان نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کار اینترنتی چیست

وضعیتی که در طی آن، دارنده نماد اعتمـاد از قبول تعهدات جدید در قبـال مصـرف کننـدگان، خودداري و طبق دستورالعملهاي
مرکز و با هماهنگی مرکز، صرفاً به ارائه تعهدات قبلی عمل نماید.

 سلب نماد اعتماد

وضعیتی که طی آن، دارنده نماد اعتماد، از تمـامی امتیـازات نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی سـلب و طبق دستورالعملهاي مرکـز و با هماهنگی مرکز، طی مدت زمانی مشخص، صرفاً به ارائه تعهدات قبلی عمل نماید(متقاضی نماد الکترونیک).

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید