تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها

پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها

پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده

پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها

در ان مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد ناز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها (هزینه صدور مجوز ارایه خدمات انتقال داده ، شرایط دریافت پروانه خدمات انتقال داده PAP ، مدارک اخذ مجوز خدمات انتقال داده  ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 1728

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 065

فرآیند صدور پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تابعیت ایرانی10198
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 / 01/ 17مواد 28 و 124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 06همه موارد

استعلام‌های بین دستگاهی


هزینه صدور مجوز ارایه خدمات انتقال داده

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17مواد 28 و 124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 06همه موارد

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز ارایه خدمات انتقال دادهمبلغ
هزینه صدور مجوز100000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17همه موارد

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 06همه موارد

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد10205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17ماده 3

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 06همه موارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17همه موارد

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 06همه موارد

فرآیند اصلاح پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17همه موارد

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 /12 / 06همه موارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید