تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

پروانه خدمات مرکز تماس

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی2091388 /11 / 21ماده 6

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات2301382 /09 / 19ماده 3 بند ز

اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 /09 / 16ماده 6

دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) با تسهیلات ویژه درصورت بکارگیری افراد معلول و جانباز- مصوبه شماره 2 جلسه 253 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12351395 /11 / 24بند 1 و 2

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران12111389 /12 / 11ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان)1001135
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت1001165
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011700
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی10011702

تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات

10011706
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛10011707
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛10011708
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛10011999
ارسال طرح راه اندازی و بهره برداری مرکز تماس، اسناد و اطلاعات لازم درخصوص شرایط ذکرشده در مصوبه 2049999999
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز1212111111
یک نسخه از مصوبات مربوطه امضاشده توسط صاحبان امضا مجاز و مهمور به مهر شرکت234656445454
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 /09 / 16ماده6، 7، 10 و 11 مصوبه

دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) با تسهیلات ویژه درصورت بکارگیری افراد معلول و جانباز- مصوبه شماره 2 جلسه 253 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12351395 /11 / 24ماده 1

فرآیند صدور پروانه
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام صلاحیت از مراجع ذی صلاح (حراست)10124وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 /09 / 16بند 6-3

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات11981395 /11 / 25بند 1

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 / 09 /16ماده 15

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 /09 / 16ماده 6 و 15

دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) با تسهیلات ویژه درصورت بکارگیری افراد معلول و جانباز- مصوبه شماره 2 جلسه 253 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12351395 /11 / 24ماده 1 و 2

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات11981395 /11 / 25بند 6 جدول الف

هزینه تاسیس مرکز تماس

مدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 /09 / 16ماده (4)

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات11981395 / 11/ 25بند 1

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 /09 / 16ماده (10)

دریافت پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) با تسهیلات ویژه درصورت بکارگیری افراد معلول و جانباز- مصوبه شماره 2 جلسه 253 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12351395 /11 / 24ماده 2

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)12101388 /11 / 21بند 5 ماده 6

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)12091382 /09 / 19ماده 3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011700
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011701
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی10011702
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات10011706
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛10011707
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛10011708
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛10011990
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 / 09 /16ماده (5)

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 / 09 /16ماده 5

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 / 09 /16ماده 5

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزشرایط راه اندازی مرکز تماس

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تاسیس مرکز تماسفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 / 09 /16ماده 16

و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center)- مصوبه جلسه شماره 204 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات12341393 / 09 /16ماده 16

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید