تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی

خانه > دسته‌بندی نشده  > پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی

پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی

پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 01مواد 4 و 10 و 14

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان104011374 / 12/ 221 و 2 و 30

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان104011374 / 12/ 224

فرآیند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
فیش واریزی12247
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0110،14،15،16

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
سابقه بیمه10082سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان10www.msrt.ir
آدرس پستی10179شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
مفاصا حساب مالیاتی10187سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir
اساسنامه10007سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی115591397 / 09/ 24از ماده 2 الي 6

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان104011374 / 12/ 22بند الف ماده 10

مدارک اخذ مجوز مهندسی منترل بازرسی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0122

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0122

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 / 12/ 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 / 02/ 01فصل چهارم بند11 مدارك موردنياز

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سابقه فعالیت10290
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 / 10/ 1210

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0122

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد يا تجديد پروانه اتشغال به كار با صلاحيت كنترل وبازرسي300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 / 12/ 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 / 02/ 01فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز

فرآیند اصلاح پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه آرم، مهر و سربرگ10858
ارائه درخواست کتبی11224
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده11254
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
پرداخت هزینه های قانونی11853
اظهارنامه/تقاضانامه/شرکتنامه11887
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی11912
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی11999

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0110

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 / 01/ 0122

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح پروانه اشتغال به كارحقوقي با صلاحيت كنترل و بازرسي300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 / 12/ 2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 / 02/ 01فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز

فرآیند ابطال پروانه اشتغال به کار مهندسی کنترل و بازرسی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان105391375 / 11/ 2823-90

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید