تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات

پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات

پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور102621394/02/01بند د ماده 31

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن102721379/10/10بند23 ماده 1

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان112931394/09/15ماده 1

پيوست شماره ۴ (بخش دوم) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي) قانون بودجه سال 1398112941397/12/28ردیف 1304021005

آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور113151394/12/16ماده 1 و 2

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین10292
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته10486
ارائه مستندات فنی و عملیاتی10960
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده11131
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
قرارداد فروش محصولات تولیدی11843
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان10www.msrt.irمدارک تحصیلی حداقل 5 نفر از کادر تمام وقت تخصصی تولید نرم افزار با مدارک دانشگاهی مرتبط با فناوري اطلاعات
سابقه بیمه10082سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir2 سال سابقه کاری مداوم در زمینه تولید نرم افزار (با توجه به سوابق بیمه ای)
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 3

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 3

مدارک اخذ مجوز تولید نرم افزار

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 6

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394/03/31ماده 46

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین10292
لیست بیمه کارکنان10442
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته10486
ارائه مستندات فنی و عملیاتی10960
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده11131
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
اصل پروانه قبلی11782
قرارداد فروش محصولات تولیدی11843
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 2

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31مواد 2 و 6

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 2

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 2

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31مواد 2، 5 و 6

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 3

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 3

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 3

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 3

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394/03/31ماده 46

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394/03/31ماده 46

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394/03/3146

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394/03/31ماده 46

فرآیند اصلاح پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا10933
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
اصل پروانه بهره برداری11392

ضوابط خاص اصلاح پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 8

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)112951394/03/31ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1