تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 / 01/ 20ماده 45

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15بند2 ماده7

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15ماده 3 ردیف الف

فرآیند صدور مجوز




شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تایید مسئول فنی10610

مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات

10951
داشتن گواهی سلامت (مرکز بهداشت)11493
ارائه طرح توجیهی و فنی11520
اسناد مالکیت12303
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
گواهی معتبر سابقه کار12774

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15ماده 10 بند الف و ب

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15صفحه 14

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15صفحه 12

مدت زمان صدور مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز

 ماه



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15ماده 18 ص 17

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
صدور پروانه250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز



مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109861393 /06 / 24ماده 25

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109861393 /06 / 24ماده26

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109861393 /06 / 2419

مدت زمان اصلاح مجوز

 روز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 / 02/ 15ردیف2 ماده 7 ص 9

هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز فروشگاه آفت کش گیاهیمبلغ
اصلاح250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

فرآیند ابطال پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 /10  / 129

نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109851398 / 06/ 24ماده7

نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109851398 / 06/ 24ماده22

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 / 02/ 15ماده14

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید