تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تولید هورمون های گیاهی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تولید هورمون های گیاهی

پروانه تولید هورمون های گیاهی

پروانه تولید هورمون های گیاهی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ نباتات100851346 /02 / 12ماده 17

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01 / 20ماده 31

شرایط دریافت پروانه ساخت هورمون گیاهی و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
معرفی فرد واجد شرایط برای احراز سمت مسئولیت فنی10336
تاییدیه تحصیلی10762

سوابق كاري مرتبط

11053
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده11131
ارائه درخواست کتبی11224
تایید صلاحیت مسئول فنی11256
تعهد نامه شرکت11265
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد11267
تصویر پروانه تأسيس اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت11268
تصویر پروانه بهره برداري اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت11269
تصوير طرح توجيهي ارائه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت11270
تصوير موافقت اداره کل حفاظت محيط زيست استان11271
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت11272
فایل دیجیتالی عكس رنگی جديد پرسنلی (مدیر عامل) در اندازه 4×3 با مشخصات400 ×300 پیکسل، فرمت JPG..11273

تعهدنامه محضري مطابق فرم های مندرج در وب گاه این سازمان

11280
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی11424
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)11527
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان11545
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 /07 / 23صفحات 1 تا 4

فرآیند صدور پروانه  تولید هورمون های گیاهی
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9108481392 / 07/ 18شماره 5002/9

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9108481392 /07 / 18تبصره 3 و 4

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9108481392 /07 / 18مواد 7، 8 و 9

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 / 07 /23صفحات 1و 2

هزینه صدور مجوز تولید هورمون های گیاهی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 / 07/ 23صفحات 1 و 2

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385/01/20ماده 36

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
درخواست متقاضی10030
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده11254
تمدید اعتبار مدارک مندرج در پرونده11255
تایید صلاحیت مسئول فنی11256

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 / 07/ 23صفحه 2

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 / 07 / 23صفحه 2 بند 11

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تولید هورمون های گیاهی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تایید مسئول فنی10610
تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره11259
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 /07 / 23صفحات 3 و 4

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 /07 / 23صفحات 1 و 2

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز و هزینه صدور مجوز تولید هورمون های گیاهیفرآیند ابطال پروانه تولید هورمون های گیاهی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01 / 20تبصره 1 ماده 44

ضوابط صدور پروانه تولید هورمون های گیاهی119161399 /07 / 23صفحات 1و 2

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک اخذ مجوز شرکت تولید هورمون های گیاهی و مستندات شرح تخطی از مسئولیت در اجرای قانون و مقررات11257
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 / 01 / 20تبصره 1 ماده 44