تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08 /24ماده (8)

فرآیند صدور پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست116261378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست116431397 / 06 /27بند 19

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست116261378 / 06/ 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست116431397 / 06 /27ماده 19

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 /02 / 1825

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 /09 / 25ماده (6) بند (ب)

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست116261378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست116431397 /06 / 27بند19

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست117461353 / 03 /28بند ب ماده 3

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 /08 / 24ماده (3) بند (ب)

قانون شکار و صید101351375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست116261378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست116431397 / 06 /27بند 19

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ویژه صید ماهی قزل‌آلا

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست116261378 /06 / 03بندج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست116431397 / 06 /27بند 19

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست116261378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورایعالی محیط زیست116431397 / 06 /27بند 19

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید