تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبات یکصدو هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخه 18اسفند ماه 1393117191393 /12 / 18ردیف 2 بند 22

فرآیند صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی
فایلی وجود ندارد

و مدارک اخذ مجوز نشان حد مجاز آلاینده محصول کشاورزی


عنوان مدرک( مدارک اخذ مجوز نشان حد مجاز آلاینده محصول کشاورزی)کد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
درخواست کتبی برای صدور پروانه کاربرد، طبق فرم “درخواست صدور پروانه کاربرد” (پیوست شماره1) این دستور12210
تصویر آگهی ثبت نام یا علامت تجارتی (در صورت دارا بودن)12212
شناسنامه تنظیم شده بر حسب محصول، طبق فرم های”شناسنامه مزرعه” (پیوست شماره 2) این دستورالعمل12213
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

مدارک اخذ مجوز نشان حد مجاز آلاینده محصول کشاورزی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07/143

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07/144

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/105-1-6

ضوابط خاص صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07/1417

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07/147

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07/143

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07/147

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/106 – 1

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/102-6

هزینه صدور مجوز نشان حد مجاز آلاینده محصول کشاورزی


عنوان هزینه صدور مجوز نشان حد مجاز آلاینده محصول کشاورزیمبلغ
کارمزد صدور پروانه5974000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 /04/264-4

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز         


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 /01/20ماده4

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران105091393 /07/23ماده 1الی17

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی111021397 /11/1010

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2

آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت114751395 /09/14ماده 2