تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کران بری

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کران بری

پروانه کران بری

پروانه کران بری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمركي2911390 /09 / 2299

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392 /01 / 07ماده 175

فرآیند
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت پروانه کران بری


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اجاره نامه10018
تصویر اظهارنامه گمرکی10034
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23175

قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1699

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تعيين صلاحيت ترافيكي محل10080پلیس راهنمایی و رانندگی – اداره کل راهنمایی و رانندگی0http://www.rahvar120.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 / 12/ 23173

مجوزهای پیش‌نیاز


دریافت مجوز  کابوتاژ

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23175

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23173

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23174


هزینه اخذ مجوز کران بری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 16100

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد100244
اظهارنامه100542
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23176

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23174

مدت زمان تمدید

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید اخذ مجوز کران بریعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 16100

فرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد100244
اظهارنامه100542
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23173-174

ضوابط خاص اصلاح


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23173-174

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح  اخذ مجوز کران بریعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 16100

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23178

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23177

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23180

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23182

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23181

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
اظهارنامه100542
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23178-182

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید