تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کسب اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کسب اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی

پروانه کسب اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی

پروانه کسب فروشندگان گازهای طبی صنعتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10/ 10ماده 1 و 2و3و4

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد22532
مدارک هویتی متقاضیان1001171
معرفی نامه بنیاد شهید جهت استفاده از سهمیه ایثارگری1002000
گواهی دوره آموزشی1002001
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 3 و ماده4

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www.ir
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده10010وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 3 و ماده 4

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)11931392 / 12/ 28تبصره ذیل ماده 23

هزینه صدور مجوز پروانه کسب فروشنده گاز طبی و صنعتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10/ 10ماده 3

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون نظام صنفی کشور5561359 /04 / 13تبصره 1 ماده 5

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 2

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه کسب اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی- ایثارگری

شرایط دریافت پروانه کسب تولید کننده گاز طبی و صنعتی و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر گواهی آموزشی10029
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 8

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)11931392 / 12 /28تبصره ذیل ماده 23

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 3

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 2

فرآیند اصلاح پروانه کسب اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی – ایثارگری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده2و3و4

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی)11931392 / 12 /28تبصره ذیل ماده 23

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 3

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی نحوه و صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهد (موضوع ماده 79 قانون نظام صنفی )11911398 / 10 /10ماده 2

فرآیند ابطال پروانه کسب اتحادیه کشوری فروشندگان و تولید کنندگان گازهای طبی و صنعتی – ایثارگری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون نظام صنفی کشور5561359 /04 / 13تبصره 5 ماده 12

قانون نظام صنفی کشور5561359 /04 / 13ماده8بند د ماده55

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
در صورت عدم فعالیت شرکت بدون اطلاع100079
در صورت عدم رفع نقض مدارک100076
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون نظام صنفی کشور5561359 /04 / 13تبصره 5 ماده 12

قانون نظام صنفی کشور5561359 / 04/ 13ماده 8 بند د ماده 55

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید