تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کمک و نجات

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کمک و نجات

پروانه کمک و نجات

پروانه کمک و نجات

پروانه کمک و نجات

در ان مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه کمک و نجات (هزینه صدور مجوز کمک و نجات ، شرایط دریافت پروانه کمک و نجات ، مدارک اخذ مجوز کمک و نجات) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348,11,13 کمیسیونهاي دارایی مجلسین104061348 /11 / 13فصل 2 ماده 3

آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387 /02 / 10ماده های 1 و 3

فرآیند صدور پروانه کمک و نجات
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
تصویر حکم کارگزینی10037
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین10292
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
اظهارنامه10544
تصوير سابقه بیمه10961
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
گواهینامه زبان انگلیسی12499
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387 /02 / 10ماده 13، ماده 14 و ماده 24

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387 / 02/ 10مواد عمومی و ماده 24

شرایط دریافت پروانه کمک و نجات

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387 /02 / 10ماده 9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه کمک و نجات

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387  /02 / 10ماده9

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه کمک و نجات

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387 /02 / 10بند 4 ماده 12

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تاسيس شركت ها و موسسات كارگزاري ترابري دريایي مصوب جلسات 47 تا 51 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور105471387 / 02 / 10بند 5 ماده 13 و ماده 24

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه کمک و نجات

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید