تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا

خانه > اخذ مجوز  > کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا

کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا

کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 / 07/ 1415

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 / 07/ 1413

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی10467
پروانه بهره برداری یا جواز کسب معتبر و مرتبط11054
درخواست دریافت کد شناسایی11994
قرارداد رسمی برای انجام عیارسنجی تولیدات11996
معرفی نامه مسئول کنترل عیار11997
فرم تعهدنامه کد شناسایی مصنوعات طلا11998
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی11999
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 186

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 186

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 18یادآوری 1 بند 6-1-10

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 / 04/ 269-5-4

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست تمدید مجوز12248
نتیجه بازرسی از واحد12249
نتیجه مطابقت نمونه برداری و آزمون12250
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 186-2

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 / 04/ 269-5-4

فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 18یادرآوری 2 بند 6-1-15

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کد شناسایی و تأییدیه مصنوعات طلا


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 186-3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورت جلسه کمیته فنی12251
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل علامت گذاری مصنوعات فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن114621396 / 02/ 186-3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید