تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371 /08 / 24همه موارد

قانون هوای پاک12641396 /05 / 1111

قانون برنامه ششم111555541395 /12  / 14ماده 123

فرآیند صدور گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر فاکتور10021
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
گزارش کارشناس100557
دارا بودن ساختمان و تجهیزات مناسب100611

شرایط دریافت پروانه آزمایشگاه سازمان حفاظت محیط زیست

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی16151396 / 02/ 18ردیف41

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه خدمات آزمایشگاهی تست های مطابقتی1 ریال

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر فاکتور10021
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
فهرست تجهیزات100145
سابقه فعالیت100301
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شيوه نامه هاي آزمايشگاه هاي معتمد2921394 /05 / 24ماده (8)

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شيوه نامه هاي آزمايشگاه هاي معتمد2921394 /05 / 24ماده (2)

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید