تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (11)

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده (6)

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30همه موارد

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی101761365 / 12/ 13بند 18 تبصره 2ماده2

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگري101781382 / 10/ 23ماده 1

فرآیند صدور گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه (معتبر ) بهره برداری مرکز/ واحد10327
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده 20 تا 31

آموزش و ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان فرآیند ارزیابی110951395 /05 / 01ماده 8

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک اخذ مجوز درجه بندی کیفیت خدمات گردشگری

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده 11

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30همه موارد

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09/ 21بند 25

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18تبصره 2 ماده6

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده (29)

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده 6وتبصره2ماده11

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری101701394 / 08/ 30ماده 18

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده 6 و 17

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه درجه‌بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها101501394 / 08/ 18ماده 17

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید