تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر آخرین حکم بازنشستگی10194
صورتجلسه تائید صلاحیت استان10196
صورتجلسه هیات تائید صلاجیت سازمان10197
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
تاییدیه حراست (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)10167وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان حج و زیارت30https://www.haj.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند 1-3-4 و بند 4-5

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند 8-5 و 9-5

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

ضوابط خاص صدور گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند 1-9 و نیز به تبعیت از صدور پروانه

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه 98 کل کشور106751397/12/21ردیف 140116 بند 34

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت


عنوان مدرککد مدرک
گواهی عدم سوء پیشینه11147
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/219 الی 3-9

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند 1-9

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

مدت زمان تمدید گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند 1-9

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه 98 کل کشور106751397/12/21ردیف 140116 بند 34

قانون بودجه 98 کل کشور106751397/12/21ردیف 140116 بند 34

قانون بودجه 98 کل کشور106751397/12/21ردیف 140116 بند 34

قانون بودجه 98 کل کشور106751397/12/21ردیف 140116 بند 34

قانون بودجه 98 کل کشور106751397/12/21ردیف 116 140 بند 34

فرآیند اصلاح گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولتفرآیند ابطال گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه تائید صلاحیت استان10196
فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید