تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی

خانه > درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی نیز شامل مواردی از جمله:1- اعتراض به اظهارنامه در حال ثبت، 2- انصراف از اعتراض، 3- پذيرش اعتراض (تمكين)، 4- درخواست اعتراض به اخطاريه رد، 5- عدم پذيرش اعتراض، 6- عدم موافقت با پاسخ معترض، 7- موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه که این موارد شامل یکسری توصیحات بیشتر است که می توانید در ادامه مطالعه نمایید

اعتراض به اظهارنامه در حال ثبت

هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم نماید. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی باشد.

نکته 1: چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

نکته2: در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

توجه : لطفاپس از ثبت درخواست و دریافت شماره مکانیزه از همین سامانه ، جهت تکمیل پرونده فیزیکی به اداره طرح های صنعتی مراجعه فرمائید.

مدارک مورد نیاز :

مدارکی که هنگام ثبت این درخواست ارائه نموده اید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: اعتراض به اظهارنامه در حال ثبت، 4- تکمیل متن درخواست (وارد نمودن اطلاعات ذیل اجباری می باشد: شماره آگهی صادره از سوی اداره با فرمت ——50840001-139، تاریخ انتشار درروزنامه رسمی، شماره اظهارنامه مورد اعتراض )، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات،  8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

انصراف از اعتراض

در صورتی که معترض از اعتراض خود منصرف گردد جهت ادامه فرایند ثبت طرح صنعتی متقاضی می بایست در خواست انصراف از اعتراض را ثبت نماید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست : انصراف از اعتراض، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- دریافت شماره مکانیزه

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی

پذيرش اعتراض (تمكين)

مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت طرح مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه طرح وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست:پذیرش اعتراض، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- دریافت شماره مکانیزه

درخواست اعتراض به اخطاریه رد

در صورت اعتراض نسبت به مفاد اخطار اداري مزبور ( ابلاغیه رد اظهارنامه )، وفق قسمت اخير ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون، اعتراض خود را در دو نسخه ظرف مدت 30 روز با موضوع درخواست: درخواست اعتراض به اخطاریه رد به كميسيون موضوع ماده 170 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراع ، طرح صنعتي و علائم تجاري تسليم نماييد. بديهي است در صورت انقضاء مهلت مذكور ، اعتراض نامه، كان لم يكن خواهد شد.

توجه : لطفا پس از ثبت درخواست و دریافت شماره مکانیزه از همین سامانه ، جهت تکمیل و تشکیل پرونده فیزیکی به اداره ثبت طرح صنعتی مراجعه فرمائید.

مدارک مورد نیاز :

کپی برابر اصل مدارکی را که به صورت اینترنتی ارسال فرموده اید را به همراه یک عدد پوشه و مدارکی که هنگام ثبت این درخواست ارائه نموده اید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست ( رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: درخواست اعتراض به اخطاریه رد، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

عدم پذيرش اعتراض

مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود

در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به طرحی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

نکته 1: چنانچه معترض مقيم ايران نباشد،‌ مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.

نکته2: در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: عدم پذيرش اعتراض (عدم تمكين)، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- دریافت شماره مکانیزه

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی

عدم موافقت با پاسخ معترض

عدم موافقت با پاسخ معترض عليه و درخواست طرح در كميسيون ماده 170

در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به طرحی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: عدم موافقت با پاسخ معترض عليه و درخواست طرح در كميسيون ماده، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- دریافت شماره مکانیزه

موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه

موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه

در صورت موافقت با عدم تمکین متقاضی ، معترض می بایست درخواست موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه را ثبت نماید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت، 2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)، 3- انتخاب موضوع درخواست: موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه، 4- تکمیل متن درخواست، 5- ثبت اطلاعات، 6- افزودن ضمائم، 7- بازبینی اطلاعات، 8- دریافت شماره مکانیز

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است