تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

توسعه و گسترش آموزشگاه

خانه > آموزش  > توسعه و گسترش آموزشگاه

توسعه و گسترش آموزشگاه

توسعه و گسترش آموزشگاه

توسعه و گسترش آموزشگاه

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: توسعه و گسترش آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، نمونه فرم ادغام آموزشگاه ، فرم  انصراف از فعالیت آموزشگاه ، فرم انحلال آموزشگاه

ماده 51 توسعه و گسترش آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

اخذ نمايندگي از موسسات ارائه دهنده خدمات یادگیری مهارتی غیر ایرانی براي آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد در رشته های مندرج در پروانه تاسیس آموزشگاه، با ارائه مدارك ذيل به پیوست درخواست رسمی موسس، و با تشخیص و تایید هيات نظارت مرکزی امکان پذیر است.

1. ارائه يك نسخه تفاهم نامه يا قرارداد که مفاد آن مشخص کننده تعهدات طرفین و نوع خدمات متقابل بوده و مدت اعتبار تفاهم نامه يا قرارداد بیشتر از اعتبار باقی مانده از پروانه تاسیس آموزشگاه نباشد.

2. ارائه تاییدیه اصالت تفاهم نامه يا قرارداد از مرجع ذیصلاح

3. ارائه تا ييدیه مرجع صادر کننده مجوز موسسه غیر ایرانی مبنی بر معتبر بودن فعالیت آموزشی موسسه

4. ارائه يك نمونه گواهينامه رسمي پايان دوره موسسه طرف قرارداد به همراه ترجمه فارسي آن

تبصره 1

سازمان اجازه فعالیت موسسه ارائه دهنده خدمات یادگیری مهارتی غیر ایرانی در کشور را، توسط دفتر مرکزی حراست از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد نمود.

تبصره 2

اجرای دوره هایی که تمامی یا بخشی از مفاد و محتوای آن مغایر با اصول و ارزشهای اسامی و قوانین جمهوري اسامي ايران بوده و یا مغایر با تکالیف، وظایف و شئونات سازمان است، اکیدا ممنوع می باشد.

تبصره 3

اگر چه موسس موظف به ثبت اینگونه دوره ها در پرتال خواهد بود اما ارائه خدمات یادگیری، مبلغ شهريه، سنجش، ارزشيابي و صدورگواهينامه در این قبیل دوره ها، تابع ضوابط و مقررات آموزشي موسسه خارجي است لیکن سایر مقررات مرتبط با اين نوع دوره ها، عينا مشابه ضوابط دوره های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعايت آن مي باشند.

ماده 52 توسعه و گسترش آموزشگاه

اخذ نمايندگي از موسسات مجاز ارائه دهنده خدمات یادگیری ایرانی که مرجع صدور پروانه فعالیت آموزشی آنها در قانون مشخص شده باشد، براي آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد، با ارائه مدارك ذيل به پیوست درخواست رسمی موسس، و با تشخیص و تایید هيات نظارت استان امکان پذیر است.

1.

ارائه يك نسخه تفاهم نامه يا قرارداد پيشنهادي که مفاد آن مشخص کننده تعهدات طرفین و نوع خدمات متقابل بوده، اصالت تفاهم نامه يا قرارداد از طریق استعلام برای هیات نظارت استان محرز گردیده و مدت اعتبار تفاهم نامه يا قرارداد بیشتر از اعتبار باقی مانده از پروانه تاسیس آموزشگاه نباشد.

2. ارائه كي نمونه گواهينامه رسمي پايان دوره موسسه طرف قرارداد

تبصره 1

هیات نظارت استان، اعتبار موسسه یا مرکز ارائه دهنده خدمات یادگیری اعطاء کننده نمایندگی را، به كيي از روش هاي زير احراز خواهد نمود:

الف – سوابق معتبر ارزيابي موسسه یا مرکز ارائه دهنده خدمات یادگیری اعطاء کننده نمایندگی، در سازمان موجود باشد.

ب – اعتبار موسسه یا مرکز ارائه دهنده خدمات یادگیری اعطاء کننده نمایندگی و نیز مجاز بودن آن موسسه به اعطاء نمایندگی، كتبا و در پاسخ به استعلام اداره کل، توسط مرجع قانونی صدور پروانه فعالیت آموزشی آن، تا ييد شده باشد.

تبصره 2

اجرای دوره هایی که مغایر با تکالیف، وظایف و شئونات سازمان است، اکیدا ممنوع می باشد.

تبصره 3

اگر چه موسس موظف به ثبت اینگونه دوره ها در پرتال خواهد بود، اما ارائه خدمات یادگیری، مبلغ شهريه، سنجش، ارزشيابي و صدور گواهينامه در این قبیل دوره ها، تابع ضوابط و مقررات آموزشي موسسه یا مرکز ارائه دهنده خدمات یادگیری اعطاء کننده نمایندگی است، لیکن سایر مقررات مرتبط با اين نوع دوره ها، عينا مشابه ضوابط دوره های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعايت آن مي باشند.

ماده 53 توسعه و گسترش آموزشگاه

ایجاد یک یا چند کارگاه آموزشی موقت در یک یا چند منطقه روستایی و عشایری در چارچوب رشته ها و حرفه های مندرج در پروانه تاسیس، با رعایت شرایط زیر برای آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نوع «د »، امکان پذیر می باشد:

1.

اخذ مجوز از هیات نظارت استان به نحوی که بازه زمانی مجوز فراتر از اعتبار پروانه تاسیس نباشد

2. ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا توافق نامه معتبر مبنی بر در اختیار داشتن فضای فیزیکی تا پایان دوره مجوز

تبصره 1

موسس می تواند تکالیف مدیریتی کارگاه موقت را بر اساس توافق با مربی دوره، به وی محول نماید اما این امر رافع مسئولیت و تکالیف موسس نخواهد بود.

تبصره 2

استمرار و یا تمدید مجوز ارائه خدمات یادگیری مهارتی در کارگاه آموزشی موقت مناطق روستایی و عشایری، منوط به عدم وجود تخلف ثبت شده در پرونده آموزشگاه در دوران بهره برداری از مجوز و موافقت هيات نظارت استان است.

تبصره 3

سایر مقررات مرتبط با اين نوع دوره ها، عينا مشابه ضوابط دوره های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعايت آن مي باشند.

ماده 54

به استناد قسمت «الف » بند »3« ماده 1 این دستورالعمل، مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای) گروه «الف »( برای اعطاء مجوز فعالیت تخصصی تحت لیسانس و یا نمایندگی به آموزشگاه های گروه «د ،» تاسیس شعب اقماری و زنجیره ای در کشور، تاسیس شعبه ارتقاء مهارت در شهرکهای صنعتی و نیز ارائه خدمات یادگیری سیار در بنگاههای اقتصادی، دانشگاه ها، روستاها و مناطق عشایری، زندان ها، پادگان ها، مدارس و غیره، تنها باید از طریق ثبت وقایع در پورتال، سازمان را مطلع نمایند و نیازی به طی مراحل درج شده در این فصل ندارند.

تبصره 1

تاسیس شعب اقماری و زنجیره ای در خارج از کشور، مستلزم اخذ مجوز از هیات نظارت مرکزی است.

تبصره 2

به استناد قسمتهای «ب « ،» ج » و «د » بند »3« ماده 1 این دستورالعمل، ایجاد شعبه تنها برای آموزشگاه های گروه «الف » امکان پذیر است.

نمونه فرم ادغام آموزشگاه

ماده 55

جابجایی آموزشگاه تنها با موافقت هیات نظارت استان و فقط در محدوده استان مجاز است.

انتقال آموزشگاه از استانی به استان دیگر و نیز انتقال به مرکز استان ممنوع می باشد.

ماده 56 توسعه و گسترش آموزشگاه

دو یا چند آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د »، با رعایت شرایط زیر می توانند در چارچوب رشته ها و حرفه های مندرج در پروانه تاسیس آموزشگاه ، با هم ادغام شده و در قالب یکی از شخصیت های حقوقی مندرج در قانون تجارت، تحت یک نام واحد و الزاما در یک مکان واحد، به فعالیت بپردازند، مشروط بر اینکه:

1. هر کدام از آموزشگاه ها فاقد تخلف و پرونده مفتوح در هیات نظارت استان و یا هیات نظارت مرکزی باشند.

2. هر کدام از آموزشگاه ها در سال قبل از ادغام، الزاما ثبت نام کارآموز داشته باشند.

3. تجانس رشته ها در فرایند ادغام ، از منظر احکام و دستورات شرع مقدس اسلام رعایت گردد.

4. هر کدام از آموزشگاه ها فرم اقرارنامه محضری مطابق نمون برگ ذیل این ماده را تکمیل نمایند.

تبصره 1

پروانه تاسیس جدید به نام شخصیت حقوقی صادر می گردد و با صدور این پروانه، اعتبار پروانه های قبلی ملغی و نام آموزشگاه های اولیه )در صورت عدم انتخاب برای آموزشگاه جدید( از بانک اطلاعات اسامی آموزشگاه ها، حذف خواهد شد و پس از آن امکان بازگشت به وضعیت اولیه وجود نخواهد داشت.

تبصره 2

سابقه فعالیت و عملکرد آموزشی آموزشگاه جدید در پرتال، برآیند سابقه و عملکرد هرکدام از آموزشگاه ها خواهد بود.

تبصره 3

آموزشگاه هایی که قبل صدور این دستورالعمل، در قالب شیوه نامه تشکیل گروه اقدام به مشارکت نموده اند، مجازند در مدت باقی مانده از قرارداد، ادغام گردند. در غیر اینصورت ضرورت دارد پس پایان مدت قرارداد فی مابین، یا به صورت مستقل و یا مطابق مفاد این ماده به فعالیت ادامه دهند.

نمونه فرم ادغام آموزشگاه

فرم  انصراف از فعالیت آموزشگاه

فرم انحلال آموزشگاه