تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

مجوز ثبت شرکت های جدید نمایش بیمه

در این مطلب مدارک ،شرایط و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمیدی و اصلاح و ابطال

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه


مشخصات مجوز ثبت نمایندگی بیمه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 6

فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرککد مدرک
فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان100545
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
صورتجلسه هیات مدیره100060
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)1001474
نسخه ای از اظهارنامه ثبت شرکت ، ماخوذه از سامانه ثبت شرکت ها با کد رهگیری1001696
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز نمایندگی بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 12 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 2

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی دوره آموزشی1002001
تأییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ایران1001153
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 2

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 2

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 12 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمهفرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 19

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 22

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه گزارش بازرسی100538
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 19

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 22

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید