تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ماینینگ

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ماینینگ

مجوز ماینینگ

مجوز ماینینگ

مجوز ماینینگ

در این مطلب این مباحث را  شرح می‌دهیم میدهیم دریافت مجوز ماینینگ در ایران ، اخذ مجوز ماینینگ بیت کویین ، مجوز ماینینگ خانگی ، استخراج ارز دیجیتال ایرانی ، مجوز استخراج رمز ارز

مجوز ماینینگ

مرجع صدور مجوز ماینینگ(مجوز بیت کویین) : معاونتهاي طرح و برنامه، امور صنایع

سازمان تابعه درخواست مجوز بیت کوین(دریافت مجوز ماینینگ): معاونت آموزش، پژوهش و فناوري

تاریخ تصویب: 22/08/1398

حوزه کاربرد اخذ مجوز ماینینگ  : حوزه ستادي وزارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها

مدت اعتبار دستورالعمل مجوز تولید بیت کوین (مجوز ماینینگ در ایران) : نامحدود

تصویب کننده مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کویین ): مقام عالی وزارت

پیوست: مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 13/5/98    58144 /ت 55637 ه مورخ

دریافت مجوز ماینینگ در ایران

در راستاي اجـراي بنـد 2 مصـوبه هیئـت محتـرم وزیـران بـه شـماره 44185/ت 55637هــ مـورخ 31/5/8931 درخصـوص صدور مجوز بـراي فعالیـت در حـوزه مجوز استخراج رمز ارز ، ضـوابط و شـرایط صـدور جواز تأسـیس و پروانـه بهـره بـرداري بـراي تولید یا استخراج رمز ارز به شـرح ذیـل تـدوین و ابـلاغ مـیشـود.

در ایـن دسـتورالعمل بـر مـواردي چـون ضـرورت رعایـت قــوانین و مقــررات مربــوط بــه احــداث و بهــره بــرداري از واحــدهاي اســتخراج کننــده رمــز ارز توســط دریافــت کننــدگان جوازهاي تأسیس و پروانـه بهـره بـرداري ، صـدور پروانـه بهـره بـرداري بـراي شـخص حقیقـی و حقـوقی ، الکترونیکـی بـودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعالبودن شناسه کسب و کار براي یکپارچه سازي اطلاعات و خدمات تأکید شده است .
توجه ذینفعان، به مفاد بنـد 1 مصـوبه مـذکور مبنـی بـر قبـول مسـئولیت خطرپـذیري (ریسـک ) از سـوي سـرمایه گـذاران و  متعاملین استفاده از رمز ارزها را جلـب مـی نمایـد همچنـین خاطرنشـان مـی شـود اسـتفاده از رمـز ارزهـا مشـمول حمایـت و  ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

هدف از گرفتن مجوز ماینینگ چیست؟

ساماندهی و شفاف سازي فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز.

دامنه شمول اخذ مجوز ماینینگ

حوزه ستادي وزارت و سازمانهاي صنعت، معدن و تجار ت استا نها به شرح تقسیم وظایفی که در بند 5 دستورالعمل ذکر شده است. این دستورالعمل شامل ضوابط مرتبط با صدور ، اصلاح ، تمدید و لغو اعتبار جواز تأسیس و پروانه بهره برداري فعالیت استخراج رمز ارز است.

معنی کلمات استفاده شده در متن

وزارت: وزارت صنعت معدن و تجارت
سازمان: سازمانهاي تابعه استانی وزارت
رمزارز: فرآورده پردازشی رمزنگاري شده

مجوز ماینینگ در ایران

فعالیت استخراج رمز ارز (ماینینگ)

عملیات حل مسائل رایانهاي به وسیله دستگاهها ي استخراج رمزارز (ماینر ) که در اقدام به استخراج و تولید فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده (رمزارز) می نماید. (ISIC) قالب طبقه بندي آیسیک

دستگاه استخراج (ماینر)

دستگاههایی که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتمهاي ریاضی کشف رمزارز را انجام میدهند.

 

واحد استخراج کننده رمز ارز(مجوز استخراج بیت کویین)

مکانی است که در آن با کمک دستگاههاي استخراج و تأسیسات لازم، رمزارز استخراج میشود.

 

(TH) ظرفیت استخراج(مجوز تولید بیت کوین)

ظرفیت پردازش اطلاعات دستگاههاي استخراج (ماینر) برحسب تراهش

 

جواز تأسیس ماینینگ

مجوزي است که بر اساس درخواست متقاضی و پرسشنامه تکمیل شد ه توسط وي و پس از تأیید سازمان صادر میشود و بیانگر پیشبینی ظرفیت استخراج براي محصول رمزارز است.

 

پروانه بهره برداري دریافت مجوز ماینینگ

مجوزي است که براساس این دستورالعمل صادر میشو د و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارز در مکانی معین است.

 

متقاضی اخذ مجوز ماینینگ در ایران چه شخصی میتواند باشد؟

اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیرایرانی متقاضی دریافت مجوز در خصوص استخراج رمز ارز میباشند. و یا سامانه هاي دیگري که به عنوان پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات وزارت

سامانه:

سامانه بهین یاب بعداً راه اندازي و اعلام میشود.

 

شناسه کسب و کار ماینینگ

شناسه یکتایی است که به بنگاه (واحد) کسب و کار و از طریق سامانه اختصاص می یابد. این شناسه بر روي مجوزهاي صادره موضوع این دستورالعمل درج میشود.

شرح وظایف و مسئولیتها

مسئولی ت بررسی درخواستها، مدارك و مستندات ارائه شده و صدور مجوزهاي موضوع این دستورالعمل و نیز همکاري و مشارکت با سایر دستگاه هاي مرتبط در خصوص نظارت هاي لازم بر فعالیت استخراج رمز ارز به عهده رؤساي سازمانها می باشد.
سیاست گذاري، تعیین راهکارها و رفع ابهامات احتمال ی و نیز مشارکت در این زمینه با سایر دستگا ههاي مرتبط 16 ، برعهده معاونتها ي تخصصی ذیربط در -2- درخصوص نحوه نظارت بر موضوع این دستورالعم ل، مطابق با بند 6 حوزه ستادي وزارت میباشد.

ساز و کار اجرایی و فرآیند دریافت مجوز ماینینگ( نحوه استخراج ارز دیجیتالی)

-1-صدور جواز تأسیس استخراج رمزارز (ماینینگ)

1-1- جواز تأسیس براي ایجاد ظرفیتهاي جدید و توسعه فعالیت در زمینه استخراج رمز ارز صادر میشود. اطلاعـات  درج شـده  در جواز تأسیس، براساس فرم هاي سامانه شامل شناسه کسب وکار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط بـه  جـواز ، نـام  و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز، فهرست فعالیتها، پـیشبینـی  سـرمایه گـذاري ، اشـتغال ، ظرفیـت ، ارزش دستگاهها، تعیین مدت اجراي طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است  .

1-2- صدور جواز تأسیس به نام متقاضیان، با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

1-3 صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست و متقاضیان صدور جـواز تأسـیس در این زمینه میتوانند در قالب تأسیس شرکت، اقدام به درخواست مجوز بیت کوین نمایند  .

مجوز استخراج ارز دیجیتالی

اعتبار مجوز استخراج ماینینگ (استخراج ارز دیجیتال) چقدر است؟

1-4- اعتبار جواز تأسیس صادر شده 6 ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تأیید آن توسط سـازمان  بـراي  یـک  دوره دیگر قابل تمدید است.

مکان استقرار واحد استخراج کننده (ماینر) چه مکان هایی می‌تواند باشد؟

6-1-5- مکان استقرار واحد استخراج کننده رمز ارز مشمول ضوابط استقرار واحدهاي صنعتی بوده و صرفًاً در شـهر كهـا  و نـواحی  صنعتی مصوب و یا مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي و نیروگاهها امکانپذیر است  .

تبصره 1: مکان استقرار واحد هاي استخراج کننده رمز ارز شامل محدودیت محدوده (021) کیلومتري شهر تهـران ، (05) کیلـومتري  شهر اصفهان و (03) کیلومتري مراکز سایر استانها نمیباشند.

6-1-6- صدور و یا اصلاح جواز تأسیس براي