تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ماینینگ

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ماینینگ

مجوز ماینینگ

مجوز ماینینگ

مجوز ماینینگ

در این مطلب این مباحث را  شرح می‌دهیم میدهیم دریافت مجوز ماینینگ در ایران ، اخذ مجوز ماینینگ بیت کویین ، مجوز ماینینگ خانگی ، استخراج ارز دیجیتال ایرانی ، مجوز استخراج رمز ارز

مجوز ماینینگ

مرجع صدور مجوز ماینینگ(مجوز بیت کویین) : معاونتهاي طرح و برنامه، امور صنایع

سازمان تابعه درخواست مجوز بیت کوین(دریافت مجوز ماینینگ): معاونت آموزش، پژوهش و فناوري

تاریخ تصویب: 22/08/1398

حوزه کاربرد اخذ مجوز ماینینگ  : حوزه ستادي وزارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها

مدت اعتبار دستورالعمل مجوز تولید بیت کوین (مجوز ماینینگ در ایران) : نامحدود

تصویب کننده مجوز ماینینگ ( مجوز استخراج بیت کویین ): مقام عالی وزارت

پیوست: مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 13/5/98    58144 /ت 55637 ه مورخ

دریافت مجوز ماینینگ در ایران

در راستاي اجـراي بنـد 2 مصـوبه هیئـت محتـرم وزیـران بـه شـماره 44185/ت 55637هــ مـورخ 31/5/8931 درخصـوص صدور مجوز بـراي فعالیـت در حـوزه مجوز استخراج رمز ارز ، ضـوابط و شـرایط صـدور جواز تأسـیس و پروانـه بهـره بـرداري بـراي تولید یا استخراج رمز ارز به شـرح ذیـل تـدوین و ابـلاغ مـیشـود.

در ایـن دسـتورالعمل بـر مـواردي چـون ضـرورت رعایـت قــوانین و مقــررات مربــوط بــه احــداث و بهــره بــرداري از واحــدهاي اســتخراج کننــده رمــز ارز توســط دریافــت کننــدگان جوازهاي تأسیس و پروانـه بهـره بـرداري ، صـدور پروانـه بهـره بـرداري بـراي شـخص حقیقـی و حقـوقی ، الکترونیکـی بـودن فرآیندها، لزوم داشتن و فعالبودن شناسه کسب و کار براي یکپارچه سازي اطلاعات و خدمات تأکید شده است .
توجه ذینفعان، به مفاد بنـد 1 مصـوبه مـذکور مبنـی بـر قبـول مسـئولیت خطرپـذیري (ریسـک ) از سـوي سـرمایه گـذاران و  متعاملین استفاده از رمز ارزها را جلـب مـی نمایـد همچنـین خاطرنشـان مـی شـود اسـتفاده از رمـز ارزهـا مشـمول حمایـت و  ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

هدف از گرفتن مجوز ماینینگ چیست؟

ساماندهی و شفاف سازي فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز.

دامنه شمول اخذ مجوز ماینینگ

حوزه ستادي وزارت و سازمانهاي صنعت، معدن و تجار ت استا نها به شرح تقسیم وظایفی که در بند 5 دستورالعمل ذکر شده است. این دستورالعمل شامل ضوابط مرتبط با صدور ، اصلاح ، تمدید و لغو اعتبار جواز تأسیس و پروانه بهره برداري فعالیت استخراج رمز ارز است.

معنی کلمات استفاده شده در متن

وزارت: وزارت صنعت معدن و تجارت
سازمان: سازمانهاي تابعه استانی وزارت
رمزارز: فرآورده پردازشی رمزنگاري شده

مجوز ماینینگ در ایران

فعالیت استخراج رمز ارز (ماینینگ)

عملیات حل مسائل رایانهاي به وسیله دستگاهها ي استخراج رمزارز (ماینر ) که در اقدام به استخراج و تولید فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده (رمزارز) می نماید. (ISIC) قالب طبقه بندي آیسیک

دستگاه استخراج (ماینر)

دستگاههایی که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتمهاي ریاضی کشف رمزارز را انجام میدهند.

 

واحد استخراج کننده رمز ارز(مجوز استخراج بیت کویین)

مکانی است که در آن با کمک دستگاههاي استخراج و تأسیسات لازم، رمزارز استخراج میشود.

 

(TH) ظرفیت استخراج(مجوز تولید بیت کوین)

ظرفیت پردازش اطلاعات دستگاههاي استخراج (ماینر) برحسب تراهش

 

جواز تأسیس ماینینگ

مجوزي است که بر اساس درخواست متقاضی و پرسشنامه تکمیل شد ه توسط وي و پس از تأیید سازمان صادر میشود و بیانگر پیشبینی ظرفیت استخراج براي محصول رمزارز است.

 

پروانه بهره برداري دریافت مجوز ماینینگ

مجوزي است که براساس این دستورالعمل صادر میشو د و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارز در مکانی معین است.

 

متقاضی اخذ مجوز ماینینگ در ایران چه شخصی میتواند باشد؟

اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیرایرانی متقاضی دریافت مجوز در خصوص استخراج رمز ارز میباشند. و یا سامانه هاي دیگري که به عنوان پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات وزارت

سامانه:

سامانه بهین یاب بعداً راه اندازي و اعلام میشود.

 

شناسه کسب و کار ماینینگ

شناسه یکتایی است که به بنگاه (واحد) کسب و کار و از طریق سامانه اختصاص می یابد. این شناسه بر روي مجوزهاي صادره موضوع این دستورالعمل درج میشود.

شرح وظایف و مسئولیتها

مسئولی ت بررسی درخواستها، مدارك و مستندات ارائه شده و صدور مجوزهاي موضوع این دستورالعمل و نیز همکاري و مشارکت با سایر دستگاه هاي مرتبط در خصوص نظارت هاي لازم بر فعالیت استخراج رمز ارز به عهده رؤساي سازمانها می باشد.
سیاست گذاري، تعیین راهکارها و رفع ابهامات احتمال ی و نیز مشارکت در این زمینه با سایر دستگا ههاي مرتبط 16 ، برعهده معاونتها ي تخصصی ذیربط در -2- درخصوص نحوه نظارت بر موضوع این دستورالعم ل، مطابق با بند 6 حوزه ستادي وزارت میباشد.

ساز و کار اجرایی و فرآیند دریافت مجوز ماینینگ( نحوه استخراج ارز دیجیتالی)

-1-صدور جواز تأسیس استخراج رمزارز (ماینینگ)

1-1- جواز تأسیس براي ایجاد ظرفیتهاي جدید و توسعه فعالیت در زمینه استخراج رمز ارز صادر میشود. اطلاعـات  درج شـده  در جواز تأسیس، براساس فرم هاي سامانه شامل شناسه کسب وکار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط بـه  جـواز ، نـام  و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز، فهرست فعالیتها، پـیشبینـی  سـرمایه گـذاري ، اشـتغال ، ظرفیـت ، ارزش دستگاهها، تعیین مدت اجراي طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است  .

1-2- صدور جواز تأسیس به نام متقاضیان، با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

1-3 صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست و متقاضیان صدور جـواز تأسـیس در این زمینه میتوانند در قالب تأسیس شرکت، اقدام به درخواست مجوز بیت کوین نمایند  .

مجوز استخراج ارز دیجیتالی

اعتبار مجوز استخراج ماینینگ (استخراج ارز دیجیتال) چقدر است؟

1-4- اعتبار جواز تأسیس صادر شده 6 ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تأیید آن توسط سـازمان  بـراي  یـک  دوره دیگر قابل تمدید است.

مکان استقرار واحد استخراج کننده (ماینر) چه مکان هایی می‌تواند باشد؟

6-1-5- مکان استقرار واحد استخراج کننده رمز ارز مشمول ضوابط استقرار واحدهاي صنعتی بوده و صرفًاً در شـهر كهـا  و نـواحی  صنعتی مصوب و یا مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي و نیروگاهها امکانپذیر است  .

تبصره 1: مکان استقرار واحد هاي استخراج کننده رمز ارز شامل محدودیت محدوده (021) کیلومتري شهر تهـران ، (05) کیلـومتري  شهر اصفهان و (03) کیلومتري مراکز سایر استانها نمیباشند.

6-1-6- صدور و یا اصلاح جواز تأسیس براي استخراج ارز دیجیتال در محل واحدهاي تولیدي فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است.

تبصره 2: صدور و اصلاح جواز تأسیس براي استخراج رمزارز در محل واحدهاي موجود غیرفعال که حداقل 3 سال از عـدم  فعالیـت  و یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است.

6-1-7- صدور جواز تأسیس براي متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمـز ارز  آنهـا  کمتـر  از 052 کیلـو وات (ولت-آمپر) باشد، ممنوع است.

6-1-8- تأمین زیر ساخت‌هاي لازم شامل برق، گاز، آب، اینترنت و … بر عهده دارنده جواز تأسیس است  .

تبصره 3: تأمین انرژي برق مورد نیاز، از طریق شبکه سراسري برق کشور و یا تولیـد  بـرق  بـه صـورت  خصوصـی  ازطریـق  انـرژي  تجدیدپذیر ،CHP، نیروگاه خصوصی و … در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکانپذیر است.

6-1-9- در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، برق، سـاختمان  و تجهیـزات ، تقاضـاي  صـدور  جواز تأسیس نماید و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط این دستورالعمل باشد، صدور جواز تأسیس امکانپذیر است.

6-1-01- صدور جواز تأسیس در محل استیجاري با حداقل اجاره یکساله، در چارچوب این دستورالعمل امکانپذیر است.

تبصره 4: براي واحدهاي خارج از شهركها و نواحی صنعتی، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر اسـناد  رسـمی  الزامـی  اسـت  و در شهركها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهركهاي صنعتی استان خواهد بود  .

6-1-11- صدور مجوز در مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي در چارچوب ضوابط ایـن  دسـتورالعمل  و بـا  تفـویض  وزارت ،توسط سازمان مسئول منطقه، صرفًاً از طریق سامانه و با نظارت سازمان انجام خواهد شد.

6-1-21-به منظور تأمین برق موردنیاز، پس از صدور جواز تأسیس، اطلاعات مجوز در سامانه به وزارت نیرو ارسال می شـود  و پـس  از اختصاص انشعاب برق، وزارت نیرو اطلاعات آن را از طریق سامانه به وزارت صمت اعلام مینماید.

تبصره 5: در صورت اعلام متقاضی مبنی بر تأمین برق از طریق احداث نیروگاه حرارتی، جهت تأمین سوخت مـورد  نیـاز  بـه  وزارت نفت معرفی خواهد شد.

6-1-31-تغییر نام دارنده جواز تأسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی براي شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی براي شـخص  حقیقی است  .

 

نحوه دریافت مجوز ماینینگ در ایران

2- صدور پروانه بهره برداري استخراج رمز ارز ( دریافت مجوز ماینینگ)

2-1- پس از اتمام مراحل احداث و راه اندازي واحد، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجـام  و در صـورت رعایـت شـرایط  مندرج در جواز تأسیس، پروانه بهره برداري حسب مورد براي شخص حقوقی یا حقیقی صادر میشود

تبصره 6: صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي فعال در زمینه استخراج رمز ارز(استخراج ارز دیجیتال) و فاقد جـواز تأسـیس ، بـا  رعایـت  ضـوابط  ایـن  دستورالعمل امکانپذیر است.

6-2-2- صدور پروانه بهره برداري با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مسائل زیست محیطی صورت میگیرد .

مجوز ماینینگ بیت کوین

تبصره 7: براساس ماده 11 قانون هواي پاك، عدم پاسخ گویی اداره کل حفاظت محیط زیست، به استعلام سازمان، طـی  مـدت  یـک  ماه، به منزله موافقت آن اداره تلقی شده و سازمان نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام خواهد کرد.

6-2-3- اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداري بر اساس فرمهاي سامانه شامل شناسه کسب و کـار ، تـاریخ  صـدور  و شـماره  ثبـت  دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه، فهرست فعالیتها و ظرفیت آنها، سرمایه و اشتغال موجود خواهد بود.

6-2-4- صدور پروانه بهره برداري براي متقاضیانی که جمع توان بـرق  مصـرفی  تجهیـزات  اسـتخراج  رمـزارز( استخراج ارز دیجیتال) آنهـا  کمتـر  از 250 کیلووات (ولت-آمپر) باشد، ممنوع است.

6-2-5- صدور و یا اصلاح پروانه بهرهبرداري براي استخراج رمزارز در محل واحـدهاي  تولیـدي  فعـال  صـنعتی  و معـدنی  موجـود  ممنوع است  .

تبصره 8: صدور و اصلاح پروانه بهرهبرداري براي استخراج رمزارز در محل واحدهاي تولیدي غیر فعال که حـداقل  3 سـال  از عـدم  فعالیت و یا تعلیق آنها گذشته باشد در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است.

6-2-6- صدور پروانه بهره برداري در محل استیجاري با حداقل اجاره یکساله، در چارچوب این دستورالعمل امکانپذیر است .

تبصره 9: براي واحدهاي خارج از شهركها و نواحی صنعتی، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر اسـناد  رسـمی  الزامـی  اسـت  و در شهركها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرك هاي صنعتی استان خواهد بود  .

6-2-7-براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري که با رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به تغییر ظرفیت اقدام نمـوده انـد ، بـا  رعایت مفاد بند 6-2-4 این دستورالعمل، پروانه بهره برداري جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی میشود  .

تبصره 01: عبارت “این پروانه جایگزین پروانه بهره برداري شماره ……… مورخ …………. گردیده است.” در پروانه بهره برداري جدیـد  درج خواهد شد  .

6-2-8-در صورت  استفاده  از شبکه  سراسري  برق در زمان صدور  پروانه بهرهبرداري، استعلام  لازم از طریق سامانه  از وزارت نیرو انجام خواهد شد.

6-2-9- تغییر نام دارنده پروانه بهره برداري مستلزم ارائه روزنامه رسمی  براي شخص  حقوقی و گواهی دفاتر ا سناد  رسمی  براي شخص حقیقی است.

6-2-01-مدت اعتبار پروانه بهره برداري براي فعالیت ا ستخراج رمز ارز (استخراج ارز دیجیتال) یکسال ا ست  و با ارائه گزارش عملکرد از سوي  متقاضی  و نظارت سازمان قابل تمدید است.

 

ابطال مجوز ماینینگ در ایران(استخراج ارز دیجیتال)

6-2-11- سازمان مکلف است نسبت به لغو اعتبار پروانه بهره برداري، واحدهایی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، اقدام نماید:

الف- واحدي که امکانات استخراج رمزارز از قبیل مکان، دستگاهها یا سایر عوامل موردنیاز را از دست داده باشد.

ب- درخواست کتبی دارنده پروانه بهره برداري و موافقت سازمان.

6-2-21-رعایت ضوابط مربوط به برچسب انرژي و استانداردهاي کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهاي فناورانـه  مـرتبط  بـراي  تولید و واردات تجهیزات فرآورده هاي پردازش رمزنگاري شده (ماینینگ) در صورت ابلاغ از سوي مراجع ذیربط از جملـه  سـازمان  ملی استاندارد الزامی است.

6-2-31-در زمان درخواست صدور پروانه بهره برداري، ثبت مشخصات دستگاه هاي منصوبه، وفق فـرم  موجـود  در سـامانه ، شـامل  تعداد، نوع، میزان مصرف انرژي، شرکت سازنده، توان پردازش و… الزامی است و تغییرات تجهیزات نیز توسط متقاضـی در سـامانه به روزرسانی خواهد شد   .

6-2-41-صدور مجوزهاي موضوع این دستورالعمل از طریق سامانه انجام می شود و هرگونه توضیح و تغییر بـه  صـورت  دسـتی  در مجوزهاي صادره ممنوع است.

6-2-51- به استناد بند 11 تبصره ذیـل مـاده 64 قـانون اصـلاح مالیاتهـاي مسـتقیم مصـوب سـال 0831 و همچنـین تبصـره 5 قــانون بودجــه ســال 4631 و تصــویبنامــه هــاي شــماره 45181 مــورخ 32/3/36 و 8938/ت 181 ه- مــورخ 72/6/2 هیأت محترم وزیران، هزینه هاي صدور مجوزهاي موضوع این دستورالعمل بشرح زیر از متقاضی اخذ خواهد شد:

 

هزینه صدور مجوز ماینینگ(مجوز بیت کویین)

الف) هزینه صدور جواز تأسیس بـه  میـزان  نـی مدرهـزار  سـرمایه  ثابـت  طـرح  (منـدرج  در جـواز  تأسـیس)  و حـداکثر معـادل یک میلیون ریال +یکصد هزار ریال بابت حق تمبر.

‌ب)  هزینه صدور پروانه بهره برداري پنجاه هزار ریال+ یکصد هزار ریال بابت حق تمبر.

‌ج)    هزینه هر دوره تمدید جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداري ده هزار ریال + پنجاه هزار ریال بابت حق تمبر.

6-2-61-مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده معاونتهاي طرح و برنامه و امور صنایع بوده و هرگونه تغییر در مفاد دستورالعمل با تأیید کارگروهی مرکب از نمایندگان معاونتهاي ذیربط، مرکز نوسازي و تحول اداري و با امضاي مقام عالی وزارت اعمال خواهد شد.

1دیدگاه

  • Ali
    پاسخ ژانویه 6, 2021 در 9:13 ق.ظ

    حداقل توان مصرفی در چه مدت؟

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).