تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه

خانه > آموزش  > حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه

حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه

حداقل فضای آموزشی آموزشگاه

حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد: حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه حوزه فرهنگ و هنر ، کشاورزی ، خدمات ، صنعت

 

 

فضای عمومی

حداقل فضای ( 1 ) کار گاه عملی برای ( 12 ) نفر (مترمربع) 

حداقل فضای

کلاس تئوری

 

رشته

 

 

حوزه

 

ردیف

 

15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعصنعت چاپ 

 

 

 

حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه حوزه فرهنگ و هنر

 

 

 

 

 

 

 

1

15 متر مربع3515 متر مربعطلا و جواهرسازی
15 متر مربع15 متر مربعصنایع دستی (چوب،

فلز، سفال، چاپ،

سنگ ،شیشه ،

چرم)

15 متر مربع 

 

 

 

24

15 متر مربعصنایع دستی (دوخت های سنتی)
15 متر مربع15 متر مربعهنرهای تجسمی
15 متر مربع15 متر مربعهنرهای تزئینی
15 متر مربع15 متر مربعهنرهای نمایشی
15 متر مربع15 متر مربعصنایع دستی(بافت)
15 متر مربع15 متر مربعفناوری نرم و فرهنگی
15 متر مربع15 متر مربعصنعت ورزش
15 متر مربع15 متر مربعفرش
15 متر مربع1515 متر مربعامور اداری 

 

حداقل فضای آموزشی آموزشگاه حوزه خدمات

 

 

 

 

 

2

15 متر مربع1515 متر مربعامور مالی و بازرگانی
15 متر مربع)آتش نشان در کارگاه عملی در محیط واقعی کار(15 متر مربعبهداشت و ایمنی (به استثناء آتش نشان)
15 متر مربع1615 متر مربعفناوری اطلاعات
15 متر مربع2015 متر مربعمراقبت و زیبایی
15 متر مربع1515 متر مربعخدمات آموزشی
15 متر مربع1615 متر مربعصنایع پوشاک
15 متر مربع2515 متر مربعخدمات تغذیه ای
15 متر مربع 

22

15 متر مربعگردشگری
15 متر مربع15 متر مربعهتلداری
15 متر مربع15 متر مربعسلامت و طب ایرانی
15 متر مربع15 متر مربعخدمات حقوقی
15 متر مربع 

 

کارگاه عملی در محیط واقعی کار

15 متر مربعامورشیلات و آبزی پروری 

 

 

 

حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه حوزه کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15 متر مربع15 متر مربعامور دام و ماکیان
15 متر مربع15 متر مربعامور باغی
15 متر مربع15 متر مربعامور زراعی
15 متر مربع15 متر مربعفناوری محیط زیست
15 متر مربع4015 متر مربعزیست فناوری
15 متر مربع4015 متر مربعماشین آلات کشاورزی
15 متر مربع2515 متر مربعصنایع غذایی
15 متر مربع 

کارگاه عملی در محیط واقعی کار

15 متر مربعگیاهان دارویی و داروهای گیاهی
15 متر مربع15 متر مربعمنابع طبیعی )جنگل، مرتع ،آبخیز و بیابان(
15 متر مربع3815 متر مربعبرق 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز برای مکان آموزشگاه در  حوزه صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

15 متر مربع4015 متر مربعتاسیسات
15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعصنایع چرم، پوست، خز
15 متر مربع3515 متر مربعصنایع رنگ
15 متر مربع3615 متر مربعصنایع فلزی
15 متر مربع3515 متر مربعصنایع شیمیایی
15 متر مربع4015 متر مربعصنایع خودرو
15 متر مربع3615 متر مربعصنایع چوب )به جز منبت و معرق(
15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعصنایع کاغذ
15 متر مربع4015 متر مربعجوشکاری و بازرسی جوش
15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعصنایع دریایی
15 متر مربع15 متر مربعحمل و نقل زمینی
15 متر مربع15 متر مربعحمل و نقل دریایی
15 متر مربع15 متر مربعحمل و نقل ریلی
15 متر مربع 

 

کارگاه عملی در محیط واقعی کار

15 متر مربعفناوری هوایی
15 متر مربع15 متر مربعپلیمر
15 متر مربع15 متر مربعپتروشیمی
15 متر مربع15 متر مربعسرامیک
15 متر مربع15 متر مربعمتالورژی
15 متر مربع15 متر مربعمعدن
15 متر مربع3515 متر مربعفناوری ارتباطات
15 متر مربع2015 متر مربعمدیریت صنایع
15 متر مربع3515 متر مربعمکانیک
15 متر مربع3015 متر مربعکنترل وابزار دقیق
15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعساختمان
15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعمعماری
15 متر مربع4015 متر مربعفناوری نانو
15 متر مربعکارگاه عملی در محیط واقعی کار15 متر مربعفناوری انرژی های نو و تجدید پذیر
15 متر مربع4015 متر مربعمدیریت آب
15 متر مربع4015 متر مربعصنایع بسته بندی
15 متر مربع3615 متر مربع

صنایع نساجی

حداقل فضای آموزشگاه خدمات