تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د

خانه > آموزش  > تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د

تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د

تعهدنامه موسسان آموزشگاه نوع د

تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د

این تعهد نامه برای این موارد مورد استفاده قرار میگیرد: تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د ، تعهدنامه محضری آموزشگاه نوع د ، تعهدنامه تاسیس موسسه آموزشی نوع د ، تعهدنامه ثبت آموزشگاه نوع د ، موسس آموزشگاه نوع د

نمونه تعهدنامه محضری

اینجانب ……………………….. فرزند ………………. دارنده شناسنامه شماره…………….. صادره از …………………. کد ملی ………………….. ساکن ……………………………………. کد پستی…………………….. که موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد …………………………. به شماره شناسایی آموزشگاه …………………. می باشم، در کمال صحت و سامت عقل و با اختیار متعهد می گردم با جدیت و بدون هرگونه قصور و یا سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی و ابلاغیه های هیات نظارت استان را رعایت نموده و با علم به اینکه «جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست » اقرار می نمایم:

1. تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده و نیز انتشار دستورالعمل ها و قواعد در وب سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را در حکم ابلاغ به اینجانب می دانم.

2. هیچ گونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات جاری کشور و نیز آیین نامه و شیوه نامه های سازمان آموزش
فنی و حرفه ای کشور باشد و نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و نشان سازمان آموزش فنی و حرفه ای گردد، بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی و موافقت سازمان، محل آموزشگاه خود را تغییر ندهم.

3. مسئوليت نظارت بر رعايت و اجراي دقيق شئون اسلامي توسط كاركنان، مربیان و کارآموزان آموزشگاه را شخصا بر عهده می گیرم.

4. در بکارگیری و صدور ابلاغ مربیان آموزشگاه، مفاد مواد 39 ، 40 ، 41 و 42 و تبصره های ذیل آن در دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مصوب سال 1397 را بدون هرگونه تسامح و تساهل نصب العین قرار داده و رعایت می نمایم(تعهدنامه محضری تاسیس موسسه آموزشی نوع د).

5. تأ ييد صلاحيت نيروها ي شاغل در آموزشگا ه (كادر اداري و آموزشي) براسا س مفاد ماده 43 و 44 از فصل ششم (احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد) و ضوابط معمو ل کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، برعهده اینجانب بوده و اسامي اين افراد و هرگونه تغییرات را بصورت به روز رسانی شده، در پورتال جامع سازمان ثبت خواهم نمود(موسس آموزشگاه نوع د).

همچنین چنانچه عدم صلاحيت عمومي هر يك از نيروهاي شاغل در آموزشگاه توسط هيات نظارت بصورت قطعي احراز و به اینجانب اباغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت 1 ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجد شرايط مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمايم.

6. آگاهم که درصورت زايل شدن صلاحيت اینجانب (صاحب پروانه تاسیس) به تشخیص و اباغ کتبی هیات نظارت مرکزی، مکلفم ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی(مدنی و کیفری) و قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب نیز باطل خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت.

7. حفاظت از نام كاربري ( user name ) و رمز عبور ( password ) پرتال جامع سازمان را كه شخصي و انحصاری است، برعهده می گیرم و متعهد می گردم آن را در اختيار هيچ شخصي قرار ندهم و درصورت سرقت و یا نفوذ هکرها، در اسرع وقت سازمان را در جريان قرار دهم. ضمناً با اطلاع از اینکه كليه فعالیت های اینجانب در پرتال قابل ثبت و ضبط می باشد، مسئوليت هرگونه ورود و انجام هر عملياتي با این نام کاربری و رمز عبور متوجه اينجانب خواهد بود.

8. بدينوسيله تاييد مي نمايم كه كارمند دولت و یا مؤسسات وابسته و شرکت‌های دولتی که تمامی یا بخشی از بودجه خود را از دولت دریافتمی کنند نمي باشم و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، سازمان حق دارد در هر مرحله پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنين قبول و تاييد مي نمایم چنانچه در حين داشتن پروانه تاسیس به استخدام دستگاه های دولتی درآیم، مراتب را بلافاصله به صورت کتبی و رسمی به اطاع سازمان برسانم تا طبق مقررات مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد(یکی از شرایط مهم تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د).

9. نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابلاغهای ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اطاع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه ابلاغ ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد.(تعهدنامه ثبت آموزشگاه نوع د)