تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

کارآموزی آموزشگاه و کد مربیگری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

خانه > اخذ مجوز  > کارآموزی آموزشگاه و کد مربیگری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

کارآموزی آموزشگاه و کد مربیگری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

کارآموزی آموزشگاه

کارآموزی آموزشگاه و کد مربیگری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد: کارآموزی در آموزشگاه ، مهارت آموزی در آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای ، هیات نظارت مرکزی آموزشگاه آزاد ، هیات نظارت استان آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد ، شهریه آموزشی در آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای ، کد مربیگری در آموزشگاه فنی و حرفه‌ای

قرارداد کارآموزی آموزشگاه آزاد

کارآموزی آموزشگاه آزاد

قراردادی است که در آن رابطه تامین کننده خدمات یادگیری و متقاضی دریافت خدمات یادگیری)کارآموز یا کارفرما(، مبتنی بر توافق و تراضی دو اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی و به منظور تعیین میزان تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر تنظیم می‌گردد.

 قرارداد مهارت آموزی (مهارت آموزی در آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای)

 

مهارت آموزی در آموزشگاه فنی و حرفه‌ای

قراردادی است که در آن رابطه تامین کننده خدمات یادگیری و ولی یا قیم قانونی دریافت کننده خدمات ترویج مهارت و مهارت آموزی، مبتنی بر توافق و تراضی دو اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی و به منظور تعیین میزان تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر تنظیم م یگردد.

محتوای الکترونیکی (کارآموزی آموزشگاه آزاد)

محتوای الکترونیکی آموزشگاه

بطور کلی به هر نوع محتوایی که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل بهره برداری و انتقال باشد، محتوای الکترونیکی گفته می شود.

 کانون یا انجمن صنفی کارفرمایی موسسین آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد

تشکلی است که در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسامی ایران و مطابق آیین نامه مصوب 6/ 10 / 1381 هیأت وزیران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی موسسین آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد تشکیل و بر اساس اساسنامه مصوب آن اداره می شود.

 هیأت نظارت مرکزی

هیأتی است که به استناد بند «ز » ماده یک آيين نامه نحوه تشيكل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه ای آزاد مصوب 85/5/18 هیات محترم وزیران به منظور تعیین خط مشی، تدوین و پیشنهاد اصاح آیین نامه، تدوین شیوه نامه اجرایی و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاهای فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد هماهنگی

شهریه آموزشی در آموزشگاه آزاد

نظارت بر فعالیت هیات نظارت استانها تشکیل می شود و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می باشد.
تبصره 1: به استناد تبصره ماده 2 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ترکیب اعضای هیات نظارت مرکزی به شرح ذیل می باشد:
•معاون وزير و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(رئیس هیات نظارت مرکزی).

•معاون آموزش سازمان(نايب رئيس هیات نظارت مرکزی).

•معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان.

•معاون توسعه مديريت و منابع سازمان.

•یک نفر از مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای استانها به صورت

گردشی (به تشخیص رئیس هیات نظارت مرکزی).

•مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی (دبیر هیات نظارت مرکزی).

•مدير كل دفتر مركزي حراست سازمان .

•نماینده حقوقي سازمان (به تشخيص رئيس هيات نظارت مركزي و بدون حق رأي).

•چهار نفر از صاحب نظران و خبرگان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد فعال به پيشنهاد كانون انجمن هاي صنفي کارفرمایی آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد كشور، ترجیحا داراي مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در امر آموزش های فنی و حرفه ای و يا كارشناسي با حداقل 10 سال سابقه فعالیت در امر آموزش های فنی و حرفه ای

•سه نفر از خبرگان بخش خصوصی (به تشخيص رئيس هياتنظارت مركزي و بدون حق رأي).

تبصره 2: حكم رئيس هيات نظارت مرکزی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احكام ساير اعضاء هيات نظارت مرکزی توسط رئیس هیات نظارت مرکزی صادر مي گردد.

تبصره 3: احكام اعضای بخش خصوصي تا زمانی معتبر است كه مورد تاييد كانون کشوری بوده، پروانه تاسیس آموزشگاه آنها دارای اعتبار و آموزشگاه افراد مذکور دارای حداقل عملکرد دو برابر متوسط کشوری در سال باشد.

تبصره 4: حضور افراد دارای اباغ در جلسات هیات ، قائم به ذات بوده و حضور فرد دیگر به نمایندگی از اعضاء در جلسه ممنوع است.

هیأت نظارت استان

هیات نظارتی بر آموزشگاه‌هی آزاد

هیأتی است با شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص شده که به استناد بند « ژ » ماده یک آيين نامه نحوه تشيكل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه ای آزاد مصوب 18 / 5/ 85 هیات محترم وزیران رسیدگی به امور مراکز آموزش بخش خصوصی استان را برعهده دارد.

تبصره 1: به استناد بند «الف » ماده 2 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ترکیب اعضای هیات نظارت استان به شرح ذیل می باشد:
•مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان(رئيس هيات)

•معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره کل (نائب رئيس)

•معاون اداري و پشتيباني اداره کل (معاون توسعه مديريت و منابع )

•رئيس اداره موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي(دبير جلسه)(کارآموزی آموزشگاه)

•رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت (بدون حق رأي)

•مسئول حراست اداره کل

•كارشناس حقوقي اداره کل (بدون حق رأي)

کد مربیگری در آموزشگاه

كي نفر از روساي مراكز به تشخيص مدير كل (بدون حق رأي)

•چهار نفر از خبرگان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد فعال ترجیحا شامل رئیس هیات مدیره و سه نفر خبره به پيشنهاد كانون انجمن هاي صنفي کارفرمایی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر با ٥ سال سابقه فعالیت در امر آموزش های فنی و حرفه ای يا فوق ديپلم با
7 سال یا ديپلم با ١٠ سال سابقه فعالیت در امر آموزش های فنی و حرفه ای با تاييد دفتر حراست اداره کل.

تبصره 2: حكم رئيس هيات نظارت استان توسط رئیس هیات نظارت مرکزی و احكام ساير اعضاء هيات نظارت استان توسط دبیر هیات نظارت مرکزی صادر مي گردد.
تبصره 3: احكام اعضای بخش خصوصي تا زمانی معتبر است كه مورد تاييد كانون استان بوده، پروانه تاسیس آموزشگاه آنها دارای اعتبار و آموزشگاه افراد مذکور دارای حداقل عملکرد یک و نیم برابر متوسط استان در سال باشد.
تبصره 4: هیات نظارت استان نمی تواند تمامی یا بخشی از اختیارات و وظایف خود را به فرد یا تشکلی تفویض نموده و یا ساختار جدیدی را ایجاد نماید.
تبصره 5: حضور افراد دارای اباغ در جلسات هیات، قائم به ذات